Wet van 12 november 2017
gepubliceerd op 27 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie
numac
2017040824
pub.
27/11/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040824

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


12 NOVEMBER 2017. - Wet betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie, worden overgeplaatst naar het operationeel kader van de federale politie op de datum bepaald door de Koning en volgens door Hem bepaalde regels en voorwaarden. § 2. De in § 1 bedoelde ambtenaren die bekleed zijn met een graad van het niveau C, worden op de dag van hun overplaatsing naar de federale politie benoemd in de graad van beveiligingsassistent van politie. § 3. De in § 1 bedoelde ambtenaren die bekleed zijn met een graad van niveau B, worden op de dag van hun overplaatsing naar de federale politie benoemd in de graad van beveiligingscoördinator van politie. § 4. Vanaf de datum van hun overplaatsing naar de federale politie zijn de voormalige ambtenaren van het veiligheidskorps onderworpen aan de statutaire wetten en reglementen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, tenzij anders bepaald door de Koning.

Art. 3.De beveiligingscoördinatoren van politie behoren tot het kader van beveiligingscoördinatoren van politie, dat enkel bestaat in uitdoving en hiërarchisch gesitueerd is in het operationeel kader tussen het middenkader en het basiskader.

Voor de toepassing van de wet op het politieambt, inzonderheid voor wat hun bevoegdheden betreft, zijn de bepalingen die van toepassing zijn op de beveiligingsassistenten en -agenten van politie eveneens op hen van toepassing.

Zij beschikken over dezelfde uitrusting en bewapening als de beveiligingsassistenten en -agenten van politie.

Art. 4.De Koning bepaalt de baremische loopbaan van de beveiligingscoördinatoren van politie en beveiligingsassistenten van politie.

Art. 5.Een protocolakkoord, afgesloten tussen de ministers bevoegd voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie, bepaalt de concrete modaliteiten van de overheveling naar de federale politie van de uitrusting, de bewapening en de vervoersmiddelen van het voormalig veiligheidskorps.

Art. 6.De militairen in actieve dienst bekleed met een graad van onderofficier of van vrijwilliger bij de Krijgsmacht kunnen worden overgeplaatst respectievelijk naar het kader van beveiligingsassistenten van politie of naar het kader van beveiligingsagenten van politie volgens de nadere regels bepaald door de Koning. Voor de vrijwilligers geschiedt dit bij voorrang op mogelijke andere wervingen voor het kader van beveiligingsagenten.

Deze overplaatsing vindt, voor de geselecteerde militairen, plaats bij het begin van de basisopleiding van het kader van beveiligingsassistenten van politie of van het kader van beveiligingsagenten van politie. Zij worden dan aangesteld in de graad van respectievelijk aspirant-beveiligingsassistent van politie of van aspirant-beveiligingsagent van politie en nemen deel aan de basisopleiding. Zij worden ingeschaald in de loonschalengroep verbonden aan hun graad overeenkomstig de nadere regels bepaald door de Koning.

De militairen die geslaagd zijn voor de basisopleiding, worden benoemd bij de federale politie, naar gelang het geval, in de graad van beveiligingsassistent van politie of van beveiligingsagent van politie.

De in het eerste lid bedoelde personeelsleden worden heropgenomen in de Krijgsmacht binnen de twaalf maanden volgend op de datum van hun overplaatsing, hetzij op hun aanvraag hetzij als de basisopleiding niet met vrucht werd gevolgd. De betrokken leden worden heropgenomen met de dienstanciënniteit en de geldelijke anciënniteit die ze zouden hebben gehad indien ze niet overgeplaatst zouden zijn geweest. Komen in aanmerking voor de berekening van de anciënniteiten, alle periodes van werkelijke dienst gepresteerd als beveiligingsassistent van politie of als beveiligingsagent van politie.

Indien de betrokkene uitdrukkelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen kan aantonen, kan de minister van Landsverdediging evenwel afwijken van deze termijn.

De duur van twaalf maanden bedoeld in het vierde lid wordt van rechtswege verlengd met de duur van de afwezigheid voor medische redenen wegens een arbeidsongeval, van het verlof betreffende de moederschapsbescherming, van het vaderschapsverlof, van het ouderschapsverlof, van het opvangverlof, van het adoptieverlof of van het pleegzorgverlof.

Art. 7.De personeelsleden in actieve dienst van de algemene directie van de Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bekleed met de graad van operationeel brigadier of operationeel medewerker kunnen worden overgeplaatst naar het kader van beveiligingsagenten van politie volgens de nadere regels en voorwaarden bepaald door de Koning.

De in het eerste lid bedoelde personeelsleden worden heropgenomen in de algemene directie Civiele Veiligheid binnen de twaalf maanden volgend op de datum van hun overplaatsing, hetzij op hun aanvraag hetzij als de basisopleiding niet met vrucht werd gevolgd. De betrokken leden worden heropgenomen met de dienstanciënniteit en de geldelijke anciënniteit die ze zouden hebben gehad indien ze niet overgeplaatst zouden zijn geweest. Komen in aanmerking voor de berekening van de anciënniteiten, alle periodes van werkelijke dienst gepresteerd als beveiligingsassistent van politie of als beveiligingsagent van politie.

Indien de betrokkene uitdrukkelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen kan aantonen, kan de minister van Binnenlandse Zaken evenwel afwijken van deze termijn.

De duur van twaalf maanden bedoeld in het tweede lid wordt van rechtswege verlengd met de duur van de afwezigheid voor medische redenen wegens een arbeidsongeval, van het verlof betreffende de moederschapsbescherming, van het vaderschapsverlof, van het ouderschapsverlof, van het opvangverlof, van het adoptieverlof of van het pleegzorgverlof.

Art. 8.De personeelsleden van de naamloze vennootschap "Brussels Airport Company", bekleed met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie, bedoeld in artikel 4, § 1, 3°, van het koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie, kunnen overgeplaatst worden naar het kader van de beveiligingsassistenten van de federale politie volgens de nadere regels en voorwaarden bepaald door de Koning.

TITEL II. - Wijzigingsbepalingen HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de wet op het politieambt

Art. 9.In artikel 3 van de wet op het politieambt, gewijzigd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetb sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 5° worden de woorden "de politieambtenaar" vervangen door de woorden "het lid van het operationeel kader"; b) het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder 7°, luidende : "7° lid van het operationeel kader: categorie van personeelsleden van de politiediensten die bestaat uit de politieambtenaren, de beveiligingsassistenten van politie, de agenten van politie en de beveiligingsagenten van politie.".

Art. 10.In dezelfde wet wordt een artikel 16quinquies ingevoegd, luidende : "

Art. 16quinquies.De federale politie is belast met de uitoefening van de bijzondere opdrachten inzake bescherming en beveiliging.".

Art. 11.In artikel 23 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 4, tweede lid, wordt vervangen als volgt : "Zij zorgen voor de uitvoering en de bescherming bij de overbrenging van gevangenen tussen strafinrichtingen en bij het halen van gevangenen uit strafinrichtingen om ze naar de hoven en rechtbanken of naar een andere plaats over te brengen.In deze gevallen zorgen zij ook voor de bewaking van de gevangenen op deze plaatsen."; 2° een paragraaf 4bis wordt ingevoegd, luidende : " § 4bis.In het raam van de uitvoering van de in de §§ 2 en 4 voorziene opdrachten voeren de politieambtenaren, de beveiligingsagenten van politie en de beveiligingsassistenten van politie, onverminderd de toepassing van artikel 37bis, de met toepassing van de artikelen 759 tot 763 van het Gerechtelijk Wetboek door het vonnisgerecht bevolen dwangmaatregelen, alsook de met toepassing van de bepalingen van het Wetboek van strafvordering door het vonnisgerecht bevolen vrijheidsberovingsmaatregelen uit."; 3° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 6 tot 9, luidende : " § 6.De federale politie en, in de door de artikelen 61 en 62 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalde omstandigheden, de lokale politie zorgen, op verzoek van de gerechtelijke overheden, voor de overbrenging van de minderjarigen naar specifieke instellingen, alsook voor de uitvoering en de bescherming van de overbrengingen en de uithalingen van de minderjarigen tussen deze instellingen en naar een andere plaats. § 7. De federale politie en, in de door de artikelen 61 en 62 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalde omstandigheden, de lokale politie zorgen, op verzoek van de bevoegde overheden, voor de overbrenging van de geïnterneerden naar private instellingen of inrichtingen tot bescherming van de maatschappij. § 8. De federale politie en, in de door de artikelen 61 en 62 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalde omstandigheden, de lokale politie zorgen voor de uitvoering en de bescherming van de uithalingen van gevangenen met het oog op overdracht aan buitenlandse overheden.

Zij zorgen eveneens voor de in ontvangstneming van gevangenen die aan de Belgische overheden worden overgedragen. § 9. De federale politie en, in de door de artikelen 61 en 62 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus bepaalde omstandigheden, de lokale politie zorgen voor de overbrenging van gerechtelijke dossiers met het oog op de uitoefening van het wettelijk inzagerecht.".

Art. 12.In artikel 30, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, wordt het woord "politieambtenaren" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader".

Art. 13.In artikel 35, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten, wordt het woord "politieambtenaren" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader".

Art. 14.In artikel 36 van dezelfde wet worden de woorden ", als gevolg van het optreden van een politieoverheid of een politieambtenaar," opgeheven.

Art. 15.In artikel 37, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "elke politieambtenaar" vervangen door de woorden "elk lid van het operationeel kader".

Art. 16.In artikel 37bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten4, worden de woorden "politieambtenaren of de agenten van politie" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader".

Art. 17.In artikel 38, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten, wordt het woord "politieambtenaren" telkens vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader".

Art. 18.In artikel 41 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "politieambtenaren en politieagenten" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader";2° in paragraaf 1, tweede en vijfde lid, worden de woorden "politieambtenaren en politieagenten" telkens vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader";3° in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord "politieambtenaren" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader";4° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "politieambtenaren of politieagenten" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader";5° in paragraaf 1, zevende lid, vervangen bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de woorden "de politieambtenaar of de agent van politie" vervangen door de woorden "het lid van het operationeel kader";6° in paragraaf 1, achtste lid, worden de woorden "politieambtenaren en politieagenten" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader";7° in paragraaf 2 worden de woorden "politieambtenaren of de politieagenten" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader";

Art. 19.In artikel 42 van dezelfde wet wordt het woord "politieambtenaar" vervangen door de woorden "lid van het operationeel kader".

Art. 20.In artikel 43, eerste en tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord "politieambtenaren" telkens vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader".

Art. 21.In artikel 44/14 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten3, worden de woorden "artikelen 1 en 37" vervangen door de woorden "artikelen 1, 37, 37bis en 38".

Art. 22.In artikel 44/15, vierde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 1 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten3, worden de woorden "artikelen 1 en 37" vervangen door de woorden "artikelen 1, 37, 37bis en 38".

Art. 23.In dezelfde wet worden de artikelen 44/16, ingevoegd bij de wet van 1 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten3, en 44/17, ingevoegd bij de wet van 1 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten3 en gewijzigd bij de wet van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetb sluiten, opgeheven.

Art. 24.In hoofdstuk IV van dezelfde wet, wordt een afdeling 1quater ingevoegd die de artikelen 44/16 en 44/17 bevat, luidende : "Afdeling 1quater. - De vorm waarin en de voorwaarden waaronder de opdrachten door de beveiligingsassistenten en -agenten van politie worden vervuld

Art. 44/16.Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren en de toepassing van de artikelen 61 en 62 van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zijn de beveiligingsassistenten en -agenten van politie belast met de uitvoering van de volgende opdrachten : 1° de in artikel 23 bedoelde opdrachten;2° de uitvoering van de volgende beveiligingsopdrachten : - beveiliging van de koninklijke paleizen; - beveiliging van de instellingen van de SHAPE en de NAVO; - beveiliging van de internationale en Europese instellingen; - beveiliging van de nationale en internationale overheidsgebouwen; - beveiliging van de kritieke infrastructuren; - beveiliging van de nucleaire sites; - beveiliging van de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal; 3° op subsidiaire en punctuele wijze, de beveiliging van de politionele operaties en de uitvoering van de in artikel 25, vierde lid, bedoelde begeleidingen met een supralokaal karakter.

Art. 44/17.In het kader van de uitvoering van de in deze afdeling bedoelde opdrachten worden de beveiligingsassistenten en -agenten van politie, voor de toepassing van de artikelen 26, eerste lid, 27, 28, 29, 31, 34 en 40 gelijkgesteld met politieambtenaren.".

Art. 25.In artikel 47 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse b type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Vermiste personen » type wet prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft type wet prom. 21/12/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitvoering van de Verordening Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en t type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste, het vierde, het zesde en het zevende lid wordt het woord "politieambtenaren" telkens vervangen door het woord "personeelsleden";2° in het derde lid worden de woorden "politieambtenaren en de leden van het administratief en logistiek kader" vervangen door het woord "personeelsleden";3° in het vijfde lid wordt het woord "politieambtenaar" vervangen door het woord "personeelslid".

Art. 26.In artikel 48 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste, het tweede en het derde lid wordt het woord "politieambtenaren" telkens vervangen door het woord "personeelsleden";2° in het tweede lid worden de woorden "die politieambtenaar" vervangen door de woorden "dat personeelslid".

Art. 27.In artikel 49 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het woord "politieambtenaar" vervangen door het woord "personeelslid";2° in paragraaf 2 worden de woorden "de politieambtenaar" vervangen door de woorden "het personeelslid".

Art. 28.In artikel 50, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten, worden de woorden "De in artikel 47 bedoelde politieambtenaar" vervangen door de woorden "Het in artikel 47 bedoelde personeelslid".

Art. 29.In artikel 51 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten, worden de woorden "de politieambtenaar" telkens vervangen door de woorden "het personeelslid".

Art. 30.In artikel 52 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "De in artikel 47 bedoelde politieambtenaar of ex-politieambtenaar die" vervangen door de woorden "Het in artikel 47 bedoelde personeelslid of ex-personeelslid dat";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "De in artikel 47 bedoelde politieambtenaar of ex-politieambtenaar die" vervangen door de woorden "Het in artikel 47 bedoelde personeelslid of ex-personeelslid dat";3° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "de politieambtenaar bedoeld in artikel 47 of de ex-politieambtenaar die" vervangen door de woorden "het personeelslid bedoeld in artikel 47 of het ex-personeelslid dat" en wordt het woord "politieambtenaar" telkens vervangen door het woord "personeelslid";4° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "de politieambtenaar of de ex-politieambtenaar" vervangen door de woorden "het personeelslid of ex-personeelslid";5° in de paragrafen 2 en 4 worden de woorden "de politieambtenaar" telkens vervangen door de woorden "het personeelslid";6° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "de politieambtenaar" vervangen door de woorden "het personeelslid";7° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "de betrokken politieambtenaar" vervangen door de woorden "het betrokken personeelslid";8° in paragraaf 5, derde lid, worden de woorden "de ambtenaar" vervangen door de woorden "het personeelslid";9° in paragraaf 5, vierde en vijfde lid, wordt het woord "politieambtenaren" telkens vervangen door het woord "personeelsleden".

Art. 31.In artikel 53 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de paragrafen 1 en 4 worden de woorden "de politieambtenaar" telkens vervangen door de woorden "het personeelslid";2° in paragraaf 2 worden de woorden "de politieambtenaren" telkens vervangen door de woorden "de personeelsleden";3° in paragraaf 3 worden de woorden "de politieambtenaar" vervangen door de woorden "het personeelslid" en de woorden "de betrokken politieambtenaar" vervangen door de woorden "het betrokken personeelslid";4° in paragraaf 7 wordt het woord "politieambtenaren" telkens vervangen door het woord "personeelsleden".

Art. 32.In dezelfde wet wordt het artikel 53bis, ingevoegd bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten en gewijzigd bij de wet van 28 december 2006 en bij de wet van 1 maart 2007, opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

Art. 33.In artikel 62, 1°, van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 2 april 2001, worden de woorden " §§ 3, 4 en 5," vervangen door de woorden " §§ 4 tot 9,".

Art. 34.In artikel 117 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 1 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden ", een kader van beveiligingsassistenten van politie en een kader van beveiligingsagenten van politie" ingevoegd tussen de woorden "agenten van politie" en het woord "omvatten";2° in het derde lid worden de woorden ", de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingsagenten van politie" ingevoegd tussen de woorden "agenten van politie" en de woorden "zijn geen politieambtenaren".

Art. 35.In artikel 119 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 j type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies sluiten, worden de woorden ", de beveiligingsassistenten van politie, de beveiligingsagenten van politie" ingevoegd tussen de woorden "agenten van politie" en de woorden "en het personeel".

Art. 36.In artikel 122, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 j type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies sluiten, worden de woorden ", de beveiligingsassistenten van politie, de beveiligingsagenten van politie" ingevoegd tussen de woorden "agenten van politie" en de woorden "en de personeelsleden".

Art. 37.In artikel 133 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 j type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies sluiten, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden ", de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingsagenten van politie".

Art. 38.In artikel 137, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord "politieambtenaren" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader".

Art. 39.In artikel 139 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 j type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "politieambtenaren en de agenten van politie" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader".2° in het tweede lid worden de woorden "politieambtenaren, voor de agenten van politie" vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader" en de woorden "de burgemeester, de gemeenteraad, het politiecollege en de politieraad" vervangen door de woorden "de burgemeester en het politiecollege".

Art. 40.In artikel 140 van dezelfde wet wordt het woord "politieambtenaar" vervangen door de woorden "personeelslid van de politiediensten".

Art. 41.In artikel 142bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type wet prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen sluiten en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 j type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, b), worden de woorden "van het kader van beveiligingsassistenten van politie, van het kader van beveiligingsagenten van politie," ingevoegd tussen de woorden "de basisopleiding" en de woorden "van het basiskader";2° in paragraaf 1, 2°, e), worden de woorden "het kader van agenten, basiskader, middenkader en, indien nodig, van het officierskader" vervangen door de woorden "de leden van het operationeel kader".

Art. 42.In artikel 142quinquies, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type wet prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen sluiten en gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 j type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van het kader van beveiligingsassistenten van politie, van het kader van beveiligingsagenten van politie en" worden ingevoegd tussen de woorden "De basisopleiding" en de woorden "van het kader" en de woorden "van politie" ingevoegd tussen de woorden "van agenten" en het woord "omvat";2° het cijfer "2" wordt vervangen door het woord "zes". HOOFDSTUK III. - Wijziging van de wet van 13 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten sluiten houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten

Art. 43.In de artikelen 19, 2°, a), en 20, 2°, a), van de wet van 13 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten sluiten houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, gewijzigd bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de woorden "het kader van agenten van politie, het basis- en middenkader" vervangen door de woorden "een ander kader dan het officierskader". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten0 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten

Art. 44.In artikel 2 van de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten0 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, gewijzigd bij de wetten van 1 maart 2007 en 21 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 6° bis en de bepaling onder 6° ter worden ingevoegd, luidende : "6° bis "het personeelslid van het kader van beveiligingsagenten van politie": elk personeelslid van het kader van beveiligingsagenten van politie in de zin van artikel 117, eerste lid, van de wet; 6° ter "het personeelslid van het kader van beveiligingsassistenten van politie": elk personeelslid van het kader van beveiligingsassistenten van politie in de zin van artikel 117, eerste lid, van de wet;"; 2° in de bepaling onder 7°, worden de woorden "de vier kaders" vervangen door de woorden "de kaders".

Art. 45.In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet, worden de bepaling onder 3° bis en de bepaling onder 4° bis ingevoegd, luidende : "3° bis het kader van beveiligingsassistenten van politie : a) beveiligingsassistent van politie;b) aspirant-beveiligingsassistent van politie;4° bis het kader van beveiligingsagenten van politie : a) beveiligingsagent van politie; b) aspirant-beveiligingsagent van politie.".

Art. 46.In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de woorden "en het kader van de agenten van politie" vervangen door de woorden ", het kader van de beveiligingsassistenten van politie, het kader van de agenten van politie en van het kader van de beveiligingsagenten van politie".

Art. 47.In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten2, de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse b type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Vermiste personen » type wet prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft type wet prom. 21/12/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitvoering van de Verordening Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en t type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van sluiten en de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van het eerste lid, worden de woorden "-beveiligingsagent van politie," ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat" en de woorden "-agent van politie," en de woorden "-beveiligingsassistent van politie" ingevoegd tussen de woorden "agent van politie," en de woorden "-inspecteur van politie";2° in het eerste lid, 10°, worden de woorden "het kader van beveiligingsagenten van politie," ingevoegd tussen het woord "voor" en de woorden "het kader van agenten van politie".

Art. 48.In artikel 37 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "personeelsleden" wordt vervangen door de woorden "leden van het operationeel kader";2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende : "Het inrichten van proeven voor de bevordering naar het kader van beveiligingsassistenten van politie is niet mogelijk. De selectieproeven voor de bevordering naar het basiskader zijn toegankelijk voor beveiligingsassistenten van politie, agenten van politie en beveiligingsagenten van politie.".

Art. 49.In artikel 40 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, worden de woorden "of de beveiligingsagent van politie" ingevoegd tussen de woorden "De agent van politie" en de woorden "die geslaagd is". HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten5 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht

Art. 50.In artikel 157, 2°, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten5 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, vervangen bij de wet van 31 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel sluiten, worden de woorden "in voorkomend geval," ingevoegd voor de woorden "een fase van terbeschikkingstelling".

Art. 51.In artikel 158 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 31 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "niet in een tijdelijke ambtsontheffing";2° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "geen functie bekleden";3° in het eerste lid, 5°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "zich op meer dan één jaar";4° in het eerste lid, 6°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "minstens het door de Koning";5° in het eerste lid, 7°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "evenals in de periode";6° in het eerste lid, 8°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "niet bevinden in een rendementsperiode";7° in het eerste lid, 10°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "niet geaffecteerd zijn";8° in het eerste lid, 13°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hun terbeschikkingstelling ingaat," en de woorden "geen post uitoefenen";9° in het vijfde lid, worden de woorden ", of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is" ingevoegd na de woorden "de terbeschikkingstelling ingaat". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur

Art. 52.In artikel 32 van de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "zijn terbeschikkingstelling begint," en de woorden "geen functie bekleden";2° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hij ter beschikking wordt gesteld," en de woorden "op meer dan één jaar";3° in het eerste lid, 5°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hij ter beschikking wordt gesteld," en de woorden "evenals in de periode";4° in het eerste lid, 7°, worden de woorden "of op de datum van de overplaatsing indien er geen terbeschikkingstelling is," ingevoegd tussen de woorden "hij ter beschikking wordt gesteld," en de woorden "niet geaffecteerd is".

Art. 53.In artikel 33 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden ", of in het geval van de heropname bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet van 12 novembre 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie" ingevoegd tussen de woorden "voortijdig een einde wordt gesteld" en de woorden ", verkrijgt de betrokken militair"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Voor in het eerste lid bedoelde gevallen, vangt het verlof van een maand aan op de dag die volgt op deze waarop de terbeschikkingstelling wordt beëindigd of op de dag die volgt op deze van de heropname.".

TITEL III. - Overgangs-, opheffings- en slotbepalingen

Art. 54.De opdrachten bedoeld in artikel 23, § 4, tweede lid, laatste zin, van de wet op het politieambt, vervangen bij deze wet, worden toegewezen aan de federale politie op de datum die daarvoor uitdrukkelijk wordt bepaald door de Koning. Tot deze datum worden die opdrachten uitgevoerd door de algemene directie van de penitentiaire instellingen van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Art. 55.De wet van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten1 houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004, 20 juli 2006, 28 februari 2007, 25 april 2007 en 5 mei 2014, wordt opgeheven.

Art. 56.Behalve voor wat de artikelen 14, 25 tot 32, 39 en 40 betreft, wordt de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van deze wet bepaald door de Koning.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister n Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-2647 - 2016/2017 Integraal verslag : 19 oktober 2017


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^