Wet van 13 april 2019
gepubliceerd op 29 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041004
pub.
29/04/2019
prom.
13/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041004

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


13 APRIL 2019. - Wet tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Tabel A, XXIII, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde producten bestemd sluiten, wordt aangevuld met de bepaling onder 12°, luidende : "12° De rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en speed pedelecs, zoals bepaald in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat wat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs betreft, de regeling alleen geldt indien ze elektrisch worden aangedreven.".

Art. 3.De Koning kan de bij deze wet gewijzigde bepaling wijzigen, opheffen of vervangen.

Art. 4.De inwerkingtreding van deze wet is onderworpen aan de instemming van de Europese Unie met een wijziging van bijlage 3 van de btw-Richtlijn 2006/112/EG aangaande de in artikel 2 beoogde goederen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3135.

Integraal verslag : 4 april 2019.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^