Wet van 13 april 2019
gepubliceerd op 21 mei 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2019041113
pub.
21/05/2019
prom.
13/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041113

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 2.15.1. van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "Drie- en vierwielers die een breedte hebben van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen.".

Art. 3.In artikel 2.15.2. van hetzelfde koninklijk besluit wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur, onder meer: a) elektrische rolstoelen;b) elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit;c) gemotoriseerde autopeds; d) zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen.".

Art. 4.In artikel 9.1.2. van hetzelfde koninklijk besluit wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt: "5° de fietsers van minder dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden de trottoirs en de verhoogde bermen volgen.".

Art. 5.In artikel 40.7. van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg worden de woorden "Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter." ingevoegd tussen het woord "voorwaarden" en het woord "Indien"."

Art. 6.In artikel 40ter van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter." ingevoegd tussen het woord "bromfiets" en de woorden "Hij mag"."

Art. 7.In artikel 42.4.1. van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "30 meter" vervangen door de woorden "20 meter"."

Art. 8.In artikel 43.2. van hetzelfde koninklijk besluit worden tussen het woord "fietsers" en de woorden "die de rijbaan volgen" de woorden "en bestuurders van speed pedelecs" ingevoegd."

Art. 9.Artikel 61.1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende: "9° wanneer een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranje-gele knipperende pijl tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht brandt, betekent dit dat fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen alleen in de richting die door de pijl wordt aangeduid mogen verder rijden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan voetgangers."."

Art. 10.Artikel 61.1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met bepalingen onder 7° en 8°, luidende: "7° Wanneer het groene, oranje of rode fietssilhouet omringd is door pijltjes betekent dit dat gelijktijdig groen, oranje of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor fietsers. 8° Wanneer de lichten het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstellen, gelden deze lichten enkel voor fietsers en voetgangers.".

Art. 11.Artikel 63 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een bepaling onder 5, luidende: "5. Als het voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes, betekent dit dat gelijktijdig groen of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor voetgangers."

Art. 12.De Koning kan de bepalingen gewijzigd door de artikelen 2 tot 11 opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden. - 2833/1 Wetsvoorstel. - 2833/2 Addendum. - 2833/3 Addendum. - 2833/4 Amendement. - 2833/5 Verslag. - 2833/6 - Aangenomen tekst.

Parlementaire handelingen. - Bespreking - Vergadering van 4 april 2019. - Aanneming - Vergadering van 4 april 2019.

begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^