Wet van 13 januari 1999
gepubliceerd op 23 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot aanvulling van artikel 52, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011023
pub.
23/02/1999
prom.
13/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 1999. - Wet tot aanvulling van artikel 52, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 52, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, gewijzigd door de wet van 5 november 1993 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt, mogen de in artikel 49 bedoelde tekoopaanbiedingen en verkopen een dag eerder beginnen. »

Art. 3.In artikel 53, § 1, van dezelfde wet, wordt tussen het eerste en het tweede lid en nieuw lid ingevoegd, luidende : « In het geval bedoeld in artikel 52, § 1, tweede lid, eindigt de sperperiode een dag eerder dan bedoeld in het eerste lid. »

Art. 4.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, afwezig : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1998-1999. Senaat : Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Willame-Boone en de heer Ph. Charlier, nr. 1-1118/1. - Amendementen, nr. 1-1118/2. - Verslag, nr. 1-1118/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1-1118/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-1118/5.

Parlementaire Handelingen. - Handelingen van de Senaat : 26 november 1998.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1848/1. - Verslag, nr. 1848/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 1848/3.

Parlementaire Handelingen. - Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 17 december 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^