Wet van 13 juni 2014
gepubliceerd op 22 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (2) (3)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015238
pub.
22/03/2018
prom.
13/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2014015238

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


13 JUNI 2014. - Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (1) (2) (3)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 2 juni 2008.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Land zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS De Vice-Eersteminister en Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Vice-Eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, L. ONKELINX De Minister van Justitie, A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2758 - Handelingen van de Senaat : 03/04/2014 Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3538 - Integraal verslag: 23/04/2014 (2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest van 3 april 2009 (Belgisch Staatsblad van 14 mei 2009), Decreet van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 (Belgisch Staatsblad van 16 november 2015), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 30 mei 2016 (Belgisch Staatsblad van 23 juni 2016), Decreet van het Waalse Gewest van 2 juli 2015 (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2015), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 4 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010).(3) Inwerkingtreding : 01/04/2018

ZETELAKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGI" EN HET INTERNATIONAAL COMITE VOOR MILITAIRE GENEESKUNDE HET KONINKRIJK BELGI", hierna genoemd "België", en HET INTERNATIONAAL COMITE VOOR MILITAIRE GENEESKUNDE, hierna genoemd "ICMG"; Gelet op het Statuut van het ICMG;

Verlangend een overeenkomst te sluiten teneinde de voorrechten en immuniteiten nader te bepalen die vereist zijn voor het functioneren in België van het Secretariaat Generaal van het ICMG, hierna genoemd "Secretariaat Generaal", Zijn overeengekomen als volgt : HOOFDSTUK I. - Rechtspersoonlijkheid, voorrechten en immuniteiten van het secretariaat generaal

Artikel 1.De internationale rechtspersoonlijkheid en rechtsmacht worden toegekend aan het Secretariaat Generaal.

Art. 2.Het Secretariaat Generaal, evenals de goederen en bezittingen van het ICMG die worden gebruikt voor de uitoefening van de officiële werkzaamheden van het Secretariaat Generaal genieten immuniteit van rechtsmacht, behalve in de mate dat het Secretariaat Generaal er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Art. 3.1. De goederen en bezittingen van het ICMG die worden gebruikt voor de uitoefening van de officiële werkzaamheden van het Secretariaat Generaal kunnen niet het voorwerp uitmaken van enige vorm van opvordering, verbeurdverklaring, inbewaringstelling of een andere vorm van beslaglegging of dwang. 2. Indien een onteigening mocht nodig zijn, worden alle gepaste schikkingen getroffen om te verhinderen dat de uitoefening van de werkzaamheden van het Secretariaat Generaal in het gedrang komt.In zodanig geval zou België zijn medewerking verlenen aan de wederinstallatie van het Secretariaat Generaal.

Art. 4.Het archief van het Secretariaat Generaal en, in het algemeen, alle documenten die aan het Secretariaat Generaal toebehoren of door het Secretariaat Generaal of door één van zijn personeelsleden worden bijgehouden, zijn onschendbaar.

Art. 5.1. De lokalen die uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de werkzaamheden van het Secretariaat Generaal zijn onschendbaar. De instemming van een vertegenwoordiger van het Secretariaat Generaal is vereist voor de toegang tot zijn lokalen. 2. Deze toestemming wordt evenwel geacht verkregen te zijn in gevallen van nood die onmiddellijke beschermingsmaatregelen vergen.3. België zal alle gepaste maatregelen nemen om de lokalen van het Secretariaat Generaal te beschermen tegen indringers of tegen het toebrengen van schade en om te vermijden dat de rust van het Secretariaat Generaal wordt verstoord of zijn waardigheid wordt aangetast.

Art. 6.1. Onverminderd de toepasselijke internationale en Europese Communautaire bepalingen mag het Secretariaat Generaal in België om het even welke valuta in bezit hebben en rekeningen hebben in welke munteenheid ook voor zover dit nodig is voor verrichtingen die aan het doel van het ICMG beantwoorden. 2. België verbindt er zich toe de nodige toelatingen te verlenen om volgens het bepaalde in de toepasselijke nationale reglementen en internationale overeenkomsten, het fondsenverkeer te verzekeren dat nodig is voor de werkzaamheden van het Secretariaat Generaal.

Art. 7.1. Het Secretariaat Generaal, zijn bezittingen, inkomsten en andere goederen, bestemd voor zijn officieel gebruik, zijn vrijgesteld van alle directe belastingen. 2. Geen enkele vrijstelling van directe belasting wordt verleend voor de inkomsten van het Secretariaat Generaal die afkomstig zijn van een industriële of handelsactiviteit die wordt uitgeoefend door het Secretariaat Generaal of door een lid van het Secretariaat Generaal dat voor diens rekening handelt.

Art. 8.Wanneer het Secretariaat Generaal aanzienlijke aankopen van roerend of onroerend goed doet of belangrijke diensten laat uitvoeren die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden en waarvan de prijs indirecte rechten of BTW bevat, worden, telkens wanneer mogelijk de nodige schikkingen getroffen met het oog op de kwijtschelding of terugbetaling van het bedrag van deze rechten en belastingen.

Art. 9.Het Secretariaat Generaal is vrijgesteld van alle indirecte belastingen op goederen die het invoert of die in zijn naam worden ingevoerd, verworven of uitgevoerd voor officieel gebruik.

Art. 10.Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende de Europese Unie en uit de toepassing van de wetten en voorschriften inzake de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of openbare zeden, kan het Secretariaat Generaal alle goederen en publicaties invoeren die bestemd zijn voor officieel gebruik.

Art. 11.Het Secretariaat Generaal is vrijgesteld van alle indirecte belastingen op de officiële publicaties die voor hem bestemd zijn of die het naar het buitenland verstuurt.

Art. 12.De goederen die eigendom zijn van het Secretariaat Generaal kunnen in België niet worden vervreemd, tenzij dit gebeurt onder de in de Belgische wetten en voorschriften bepaalde voorwaarden.

Art. 13.Het Secretariaat Generaal is niet vrijgesteld van belastingen, heffingen en rechten die alleen de vergoeding van diensten van openbaar nut betreffen.

Art. 14.Het recht van het Secretariaat Generaal om voor officiële doeleinden verbindingen te onderhouden is gewaarborgd. De officiële briefwisseling van het Secretariaat Generaal is onschendbaar.

Art. 15.Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende de Europese Unie en de toepassing van de wetten en voorschriften, worden de voorwaarden en toepassingsregelingen van de artikelen 7, 8, 9, 10, 11 en 12 vastgelegd door de bevoegde Minister. HOOFDSTUK II. - Statuut van het personeel

Art. 16.De Secretaris Generaal van het ICMG en diens adjunct genieten dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten als de diplomatieke personeelsleden van de diplomatieke missies. Hun inwonende wettelijke echtgeno(o)t(e) en inwonende minderjarige kinderen ten laste genieten dezelfde voordelen als de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen van de leden van het diplomatiek personeel.

Art. 17.Met "ambtenaar" wordt elke persoon bedoeld die bij het ICMG een vaste betrekking bekleedt gelet op de opdracht en de statutaire regels van deze Organisatie.

Art. 18.1. Alle ambtenaren van het Secretariaat Generaal genieten, wat de monetaire of wisselreglementeringen betreft, de faciliteiten die worden toegekend aan ambtenaren van internationale organisaties. 2. De ambtenaren van het Secretariaat Generaal genieten: a) vrijstelling van rechtsvervolging voor daden die ze in hun officiële hoedanigheid hebben verricht, met inbegrip van hun woorden en geschriften;deze immuniteit blijft van kracht na de beëindiging van hun functies; b) onschendbaarheid voor al hun officiële papieren en documenten.3. Alle ambtenaren van het Secretariaat Generaal, hun samenwonende wettelijke echtgeno(o)t(e) en inwonende minderjarige kinderen ten laste, zijn niet onderworpen aan de maatregelen tot beperking van de immigratie of aan de registratieformaliteiten voor vreemdelingen.Deze afwijking wordt toegekend overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake. 4. Het Secretariaat Generaal stelt de Directie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in kennis van de aankomst en het vertrek van haar ambtenaren en doet mededeling van alle hierna nader omschreven gegevens betreffende haar ambtenaren: a) naam en voornaam b) geboorteplaats en -datum c) geslacht d) nationaliteit e) hoofdverblijfplaats (gemeente, straat, nummer) f) burgerlijke staat g) samenstelling van het gezin h) het stelsel van sociale zekerheid gekozen door het personeelslid Elke wijziging van de bovenstaande gegevens moet binnen twee weken ter kennis worden gebracht van de directie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Art. 19.1. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende de Europese Unie en de toepassing van de wetten en voorschriften, genieten de ambtenaren van het Secretariaat Generaal, behalve die als vermeld in artikel 16, het recht om tijdens een periode van twaalf maanden volgend op het tijdstip waarop zij voor de eerste maal hun functie hebben opgenomen, hun meubelen en een motorvoertuig voor persoonlijk gebruik vrij van douanerechten en belasting over de toegevoegde waarde in te voeren of aan te kopen. 2. De bevoegde Minister van Financiën legt de beperkingen en toepassingsvoorwaarden van dit artikel vast.

Art. 20.België is niet verplicht de in dit Akkoord vastgelegde voordelen, voorrechten en immuniteiten waarin dit Akkoord voorziet, aan eigen onderdanen of vaste ingezetenen toe te kennen.

Art. 21.Voor de uitoefening van hun officiële functies bij het Secretariaat Generaal zijn de ambtenaren van het Secretariaat Generaal niet onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en inzake de uitoefening door buitenlanders van zelfstandige beroepsactiviteiten.

Art. 22.Voor 1 maart van elk jaar zal het Secretariaat Generaal aan alle begunstigden een fiche overhandigen waarop hun naam en adres, het bedrag van de salarissen, emolumenten, vergoedingen, pensioenen of rentes staan vermeld die hen gedurende het voorgaande jaar door het ICMG werden gestort.

Het dubbel van de fiches zal door het Secretariaat Generaal vóór voornoemde datum rechtstreeks aan de bevoegde Belgische fiscale administratie worden doorgestuurd.

Art. 23.1. De ambtenaren van het Secretariaat Generaal die geen Belgisch onderdaan of vaste ingezetene van België zijn en er geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefenen dan die welke door hun officiële functies is vereist, kunnen kiezen voor aansluiting bij de sociale zekerheidsstelsels die van toepassing zijn op de ambtenaren van het ICMG, overeenkomstig de voorschriften van deze stelsels. Dit keuzerecht dient te worden uitgeoefend binnen de twee weken volgend op de indiensttreding van de ambtenaar. Het moet, binnen dezelfde termijn, worden medegedeeld overeenkomstig artikel 17.4. 2. Het Secretariaat Generaal dient ervoor te zorgen dat de Belgische ambtenaren en de permanente verblijfshouders evenals de ambtenaren die niet gedekt zijn door, of niet gekozen hebben voor, de sociale bescherming van het ICMG, gedekt worden door het Belgische sociale zekerheidsstelsel. 3. Het ICMG verbindt zich ertoe haar ambtenaren die een functie uitoefenen in België en die aangesloten zijn bij haar sociale zekerheidstelsels, evenals aan hun samenwonende wettelijke echtgeno(o)t(e) en inwonende minderjarige kinderen ten laste zoals vermeld onder artikel 17.3, voordelen te garanderen die gelijk zijn aan die waarin het Belgische sociale zekerheidsstelsel voorziet. 4. De personeelsleden, aangeworven door het Secretariaat Generaal, die bij het ICMG geen vaste betrekking bekleden gelet op de opdracht en de statutaire regels van deze Organisatie, worden aangesloten bij bij het Belgische sociale zekerheidsstelsel.5. België kan van het Secretariaat Generaal of van het ICMG de kosten terugbetaald krijgen van elke bijstand van sociale aard die het mocht hebben verleend aan de ambtenaren van het ICMG, tewerkgesteld bij het Secretariaat Generaal, die aangesloten zijn bij de sociale zekerheidsstelsels die op de ambtenaren van het ICMG van toepassing zijn. HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen

Art. 24.De voorrechten en immuniteiten worden uitsluitend toegekend aan de ambtenaren van het Secretariaat Generaal in het belang van het ICMG en niet tot hun persoonlijk voordeel. De Secretaris Generaal van het ICMG dient de immuniteit op te heffen in alle gevallen waarin ze een belemmering kan vormen voor de rechtsbedeling en voor zover ze kan worden opgeheven zonder de goede werking van het Secretariaat Generaal in gevaar te brengen.

Art. 25.Onverminderd de aan het Secretariaat Generaal en aan zijn ambtenaren verleende rechten, behoudt België het recht om alle nuttige voorzorgen te nemen in het belang van zijn veiligheid.

Art. 26.1. De personen vermeld in de artikelen 16 en 17, genieten geen enkele immuniteit van rechtsmacht voor de gevallen van inbreuk op de reglementering betreffende het zich in het verkeer begeven van voertuigen of schade berokkend door een motorvoertuig. 2. Het Secretariaat Generaal en zijn ambtenaren dienen zich te houden aan alle verplichtingen die de Belgische wetgeving op het gebied van wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor het gebruik van een motorvoertuig oplegt.

Art. 27.Het Secretariaat Generaal en al zijn ambtenaren werken te allen tijde samen met de bevoegde Belgische autoriteiten om de goede rechtsbedeling te vergemakkelijken, de naleving van het politiereglement te waarborgen en elk misbruik te vermijden waartoe de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten waarin dit Akkoord voorziet, kunnen aanleiding geven.

Art. 28.Het ICMG, het Secretariaat Generaal en al hun ambtenaren dienen zich te houden aan de Belgische wetten en voorschriften en aan de te hunnen opzichte gedane uitspraken.

Art. 29.België draagt ten aanzien van de werkzaamheden van het Secretariaat Generaal op zijn grondgebied generlei internationale aansprakelijkheid voor een daad of nalatigheid van het Secretariaat Generaal dan wel voor een daad of nalatigheid van zijn ambtenaren die in het kader van hun functie een daad stellen of nalaten te stellen.

Art. 30.1. Alle uiteenlopende standpunten aangaande de toepassing of interpretatie van dit Akkoord die niet geregeld konden worden middels rechtstreeks overleg tussen de Partijen, kunnen door één van de Partijen worden voorgelegd aan een scheidsgerecht, bestaande uit drie leden. 2. De Belgische regering en het ICMG benoemen elk een lid van het scheidsgerecht.3. De aldus benoemde leden kiezen een voorzitter.4. Wanneer de leden niet tot overeenstemming kunnen komen aangaande de persoon van de voorzitter, wordt deze laatste op verzoek van de leden van het scheidsgerecht benoemd door de Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof.5. Een Partij maakt een zaak bij het scheidsgerecht aanhangig door middel van een verzoekschrift.6. Het scheidsgerecht legt zijn eigen procedure vast. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 31.Elke Partij stelt de andere Partij ervan in kennis dat aan de voor de inwerkingtreding van dit Akkoord vereiste interne grondwettelijke en wettelijke procedures is voldaan.

Het Akkoord treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de laatste kennisgeving.

Dit Akkoord kan op verzoek van een Partij worden herzien.

TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van het Koninkrijk België en van het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde dit Akkoord hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, in tweevoud, in de Nederlandse en Franse taal, zijnde de beide teksten rechtsgeldig, op 2 juni 2008.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^