Wet van 13 juni 2014
gepubliceerd op 30 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 (2)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018031131
pub.
30/08/2018
prom.
13/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031131

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


13 JUNI 2014. - Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 (1)(2)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.De wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3.De wijzigingen van de percentages bevat in de derde kolom van de tabel van bijlage B, aangenomen in toepassing van artikel 3, lid 1quater, van het Protocol van Kyoto, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse zaken, D. REYNDERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. MILQUET De Staatssecretaris voor Milieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Senaat (www.senate.be) Doc: 5/2800 verslag:03/04/2014 Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Doc: 53-3547 verslag: 23/04/2014 (2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/ het Vlaamse Gewest van 14/03/2014 (Belgisch Staatsblad van 16/05/2014), Decreet van het Waalse Gewest van 12/03/2015 (Belgisch Staatsblad van 24/03/2015), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 23/04/2015 (Belgisch Staatsblad van 07/05/2015),

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^