Wet van 14 december 2018
gepubliceerd op 21 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen

bron
federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018206252
pub.
21/12/2018
prom.
14/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018206252

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


14 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Uitbreiding van de notie kind met een handicap in het kader van bepaalde verloven

Art. 2.In artikel 30ter, § 1, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004, wordt het derde lid aangevuld met de volgende woorden : "of dat ten minste 9 punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag".

Art. 3.Artikel 2 van de wet van 13 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof. - Duitse vertaling sluiten tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof wordt aangevuld met de volgende woorden : "of dat ten minste 9 punten toegekend worden in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag".

Art. 4.Artikel 3 van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende woorden : "en de bepalingen van de koninklijke besluiten die betrekking hebben op datgene bedoeld in artikel 2 op te heffen, aan te vullen, te wijzigen of vervangen".

Art. 5.Dit hoofdstuk treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en is van toepassing op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van dit hoofdstuk. HOOFDSTUK 3. - Uitsluiting outplacementbegeleiding

Art. 6.In artikel 13 van de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt : " § 4. In afwijking van § 3, 1°, is de werkgever gehouden een outplacementbegeleiding aan te bieden aan de in § 3, 1°, bedoelde werknemers wanneer zij er hem uitdrukkelijk om verzoeken, behalve wanneer deze werknemers zich ook in de in § 3, 2°, bedoelde situatie bevinden.". HOOFDSTUK 4. - Projecten toekomstgerichte arbeidsorganisatie

Art. 7.Artikel 191, § 3 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 23/11/2010 numac 2010000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen (I), ingevoegd bij wet van 30 december 2009 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2012, 26 december 2013 en 26 maart 2018, wordt gewijzigd als volgt : 1° het vierde lid wordt vervangen als volgt : "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na het advies te hebben ingewonnen van de Nationale Arbeidsraad, bepalen dat projecten gericht op de preventie van burn-out en op toekomstgerichte arbeidsorganisatie, voor zover die worden ingediend door de paritaire comités of paritaire subcomités of door ondernemingen, worden gefinancierd met een gedeelte van de bijdrage bedoeld in paragraaf 1."; 2° in het vijfde lid wordt de zin "Voor de projecten gericht op de preventie van burn-out en op toekomstgerichte arbeidsorganisatie, verduidelijkt hij de opdrachten van de Nationale Arbeidsraad en van de experten die hem bijstaan in het kader van de indiening, de selectie en de evaluatie van de projecten." ingevoegd tussen de woorden "de ingediende projecten." en "Hij bepaalt tevens"; 3° in het vijfde lid wordt de laatste zin vervangen als volgt : "Hij kan daarbij afzonderlijk een bedrag bepalen voor de projecten gericht op risicogroepen, de projecten gericht op de preventie van burn-out en de projecten gericht op de toekomstgerichte arbeidsorganisatie.".

Art. 8.In artikel 7, § 1, derde lid, punt ze, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij wet van 30 december 2009, worden de woorden "en van de projecten gericht op de preventie van burn-out en op toekomstgerichte arbeidsorganisatie" ingevoegd tussen de woorden "van de risicogroepen" en ", die gefinancierd worden".

Art. 9.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen naar aanleiding van de invoering van het nieuwe opschrift van de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers

Art. 10.In artikel 2, derde lid, 2°, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, ingevoegd bij de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten, worden de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen" vervangen door de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers".

Art. 11.In artikel 2bis van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten, worden de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen" vervangen door de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers".

Art. 12.In artikel 10, 3°, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, ingevoegd bij de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten, worden de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen" vervangen door de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers".

Art. 13.In artikel 19, eerste lid, 3°ter, tweede gedachtestreepje, van de hypotheekwet van 16 december 1851, ingevoegd bij de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten, worden de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen" vervangen door de woorden "betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers".

Art. 14.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers

Art. 15.In artikel 9, § 1, van de wet van 22 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 bron ministerie van financien Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen sluiten betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers, gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 25/12/2017 pub. 13/09/2018 numac 2018040655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen III sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt : "8° de berekeningswijze van het bedrag van de uitkering die ten minste pro rata temporis van de effectieve arbeidsprestaties tijdens het laatst afgesloten boekjaar gebeurt, wanneer de werkgever ervoor kiest om het pro rata temporis-principe toe te passen;" b) een bepaling onder 12° wordt ingevoegd, luidende : "12° de bepaling dat de uitkering niet wordt toegekend aan een werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag om dringende reden en/of aan een werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag door de werknemer zelf, met uitzondering van een ontslag om dringende reden in hoofde van de werkgever, wanneer de werkgever beslist om de voormelde categorieën van werknemers uit te sluiten.".

Art. 16.In de Franse tekst van artikel 11/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 25/12/2017 pub. 13/09/2018 numac 2018040655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen III sluiten, worden de woorden "le plan de participation ne peut être instauré" vervangen door de woorden "la prime bénéficiaire ne peut être instaurée".

Art. 17.Artikel 11/4, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 25/12/2017 pub. 13/09/2018 numac 2018040655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen III sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. 11/4, § 1. Het totale bedrag van deelnames in de winst toegekend aan de werknemers, overeenkomstig de bepalingen van deze wet en met toepassing van de winstpremie, mag, bij afsluiting van het betreffende boekjaar, de limiet van 30 % van de totale brutoloonmassa niet overschrijden. § 2. Voor de berekening van de winstpremie worden de volgende periodes gedurende dewelke de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is ten minste in aanmerking genomen : - de periodes gedurende welke de werknemer zijn recht op loon behoudt ingeval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; - de periodes van moederschapsrust bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971; - de periodes van vaderschapsverlof bedoeld in artikel 30, § 2, van de 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding die wordt toegekend overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de periodes van adoptieverlof bedoeld in artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten; - de periodes van pleegverlof bedoeld in artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.".

Art. 18.In artikel 11/6, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 25/12/2017 pub. 13/09/2018 numac 2018040655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen III sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het tweede gedachtestreepje wordt vervangen als volgt : "- de berekeningswijze van het loon tijdens het laatst afgesloten boekjaar waarop het percentage wordt toegepast, wanneer de werkgever ervoor kiest om een identieke winstpremie toe te kennen waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers;"; b) het vierde gedachtestreepje wordt vervangen als volgt : "- de berekeningswijze van het bedrag van de identieke winstpremie die ten minste pro rata temporis van de effectieve arbeidsprestaties tijdens het laatst afgesloten boekjaar gebeurt, wanneer de werkgever ervoor kiest om een identieke winstpremie toe te kennen waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers;"; c) een vijfde gedachtestreepje wordt toegevoegd, luidende : "- de bepaling dat de identieke winstpremie niet wordt toegekend aan een werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag om dringende reden en/of aan een werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag door de werknemer zelf, met uitzondering van een ontslag om dringende reden in hoofde van de werkgever, wanneer de werkgever beslist om de voormelde categorieën van werknemers uit te sluiten.".

Art. 19.Dit hoofdstuk treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. HOOFDSTUK 7. - Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst

Art. 20.In artikel 8 van het Sociaal Strafwetboek, gewijzigd bij de wetten van 1 juli 2016, 25 december 2016 en 15 januari 2018, wordt het derde lid vervangen als volgt : "In afwachting van de aanstelling van de gevolmachtigde leidend ambtenaar, bedoeld in voorgaande leden, oefent de ambtenaar die op 1 juli 2017 de leiding over de algemene directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft, de functie van directeur van het Bureau verder uit. De opdracht van deze persoon loopt af op het ogenblik dat de gevolmachtigde leidend ambtenaar wordt aangesteld.".

Art. 21.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018. HOOFDSTUK 8. - Wijziging politiek verlof voor werknemers uit de privésector

Art. 22.In artikel 1 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, worden tussen het tweede en het derde lid twee leden ingevoegd, luidende : "Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt onder "bijzonder comité voor de sociale dienst" verstaan, het comité als bedoeld in hoofdstuk 6 van titel 1 van deel 2 van het Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden gelijkgesteld : - met voorzitter van een bureau van een districtsraad, de "districtsburgemeester" zoals bedoeld in het Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; - met lid van een bureau van een districtsraad, de "districtsschepen" zoals bedoeld in het Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.".

Art. 23.In artikel 2, § 1, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1999, 23 maart 2001 en 27 maart 2006, worden de woorden "een bijzonder comité voor de sociale dienst," ingevoegd tussen de woorden "een raad voor maatschappelijk welzijn," en de woorden "van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 24.Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK _______ Nota (1) Nota : Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-3347 (2018/2019) Integraal verslag : 6 december 2018


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^