Wet van 14 februari 2005
gepubliceerd op 04 maart 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van die wet

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003090
pub.
04/03/2005
prom.
14/02/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2005. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van die wet (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 49, § 7, eerste lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, worden de woorden « en ten minste één maal per week » vervangen door de woorden « en ten minste twaalfmaal per kwartaal ».

Art. 3.Artikel 55 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003, bekrachtigd bij de wet van 5 augustus 2003, wordt aangevuld met de volgende leden : « Onverminderd de ter uitvoering van artikel 45, § 2, genomen bepalingen, stelt het directiecomité het administratief en geldelijk statuut vast van het statutair personeel dat met toepassing van dat artikel werd overgedragen.

Te dien einde maakt het de bepalingen van het administratief en geldelijk statuut die op dat personeel van toepassing waren op 31 december 2003, alsook de latere wijzigingen ervan, toepasselijk, in voorkomend geval door erin de voor de toepassing ervan onontbeerlijke wijzigingen aan te brengen, en rekening houdend met de op het gehele personeel van de CBFA toepasselijke bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten, voor zover deze niet minder gunstig zijn dan die welke vervat zijn in dat statuut.

Het stelt de minister in kennis van de genomen bepalingen; deze beschikt over een termijn van één maand om er zich tegen te verzetten.

De wettelijke en reglementaire bepalingen van het administratief en geldelijk statuut, van toepassing op 31 december 2003, alsook de latere wijzigingen ervan, blijven van toepassing tot op de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die overeenkomstig het derde lid zijn vastgesteld. »

Art. 4.Artikel 78 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003, bekrachtigd bij de wet van 5 augustus 2003, wordt aangevuld met het volgende lid : « De bepalingen van de artikelen 36 en 37 zijn van toepassing ingeval de in dit artikel opgelegde verplichtingen niet worden nageleefd. »

Art. 5.Artikel 146 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003, bekrachtigd bij de wet van 5 augustus 2003, wordt vervangen als volgt : «

Art. 146.Bij een besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad kan de Koning, op advies van de CBFA en, wat de artikelen 22 en 23 betreft, van de NBB, de nodige maatregelen treffen ter omzetting van de dwingende bepalingen die voortvloeien uit internationale verdragen of uit internationale akten genomen krachtens dergelijke verdragen, in de materies die door de bepalingen van deze wet zijn geregeld. De Koning kan, volgens dezelfde procedure, bepalen welke handelingen kunnen worden aangemerkt als een inbreuk op de dwingende bepalingen van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), alsmede op de dwingende bepalingen van de communautaire uitvoeringsbesluiten van deze Richtlijn. De krachtens dit artikel genomen besluiten kunnen de geldende wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.

De artikelen 36 en 37 zijn van toepassing op de inbreuken die door de Koning zijn bepaald ter uitvoering van het eerste lid.

De in dit artikel bedoelde koninklijke besluiten zijn van rechtswege opgeheven indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen vierentwintig maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. »

Art. 6.In artikel 40, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, vervangen bij de programmawet van 5 augustus 2003, worden de woorden « als bedoeld in artikel 91 van dezelfde wet » vervangen door de woorden « als bedoeld in artikel 55 van dezelfde wet ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Zitting 2004-2005. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 51-1440 - Nr. 1. - Amendement, 51-1440 - Nr. 2. - Verslag, 51-1440 - Nr.3. - Tekst aangenomen door de commissie, 51-1440 - Nr. 4. - Aangenomen tekst in plenaire vergadering, 51-1440 - Nr. 5.

Senaat.

Stukken. - Verstrijken van de evocatietermijn, 3-1006 - Nr. 1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^