Wet van 14 januari 1994
gepubliceerd op 28 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende goedkeuring van het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten van 24 mei 1983 (1

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003015062
pub.
28/07/2003
prom.
14/01/1994
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 1994. - Wet houdende goedkeuring van het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT) van 24 mei 1983 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Enig artikel. Het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT) van 24 mei 1983, zal volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 januari 1994.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, W. CLAES De Minister van Wetenschapsbeleid, J.-M. DEHOUSSE Gezien en met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. WATHELET _______ Nota (1) Zitting 1992-1993 Senaat Documenten.- Ontwerp van wet, nr. 822-1. - Verslag, nr. 822-2.

Zitting 1993-1994 Parlementaire Handelingen . - Bespreking, zitting van 27 oktober 1993. - Stemming, zitting van 3 novembre 1993.

Kamer Documenten . - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1207-1.

Parlementaire Handelingen . Bespreking, zitting van 2 december 1993.

Stemming, zitting van 2 december 1993.

Protocol tot wijziging Wijzigingen op het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten ("EUMETSAT"), van 24 mei 1983 De Raad van EUMETSAT beveelt aan, in overeenstemming met artikel 17.1 van het EUMETSAT-Verdrag, de volgende wijzigingen te aanvaarden op het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten ("EUMETSAT") van 24 mei 1983, hierna te noemen "het Verdrag" : De Overwegingen van het Verdrag worden als volgt gewijzigd : - onder "Overwegend dat" wordt een nieuwe alinea toegevoegd; - alle alinea's onder "Constaterend dat" worden vervangen door het onderstaande; - de eerste alinea onder "Beseffend dat" wordt vervangen door het onderstaande : « Overwegend dat : - meteorologische satellieten, dankzij de hoeveelheid gegevens die zij kunnen verzamelen en hun bijzondere toepassingsgebieden, mondiale gegevens over lange termijn verschaffen die van wezenlijk belang zijn voor het observeren van de aarde en het klimaat, in het bijzonder van belang voor het constateren van veranderingen op wereldwijde schaal; « Constaterend dat : - de Wereld Meteorologische Organisatie haar leden heeft aanbevolen de bestanden van meteorologische gegevens te verbeteren, en krachtige steun heeft verleend aan plannen voor de ontwikkeling en exploitatievan een wereldomvattend waarnemingssysteem door middel van satellieten, teneinde aan haar programma's bij te dragen; - de ontwikkeling van METEOSAT-satellieten door het Europese Ruimte Agentschap geslaagd is; - liet operationele METEOSAT programma (MOP) dat door EUMETSAT wordt uitgevoerd, heeft aangetoond dat Europa in staat is zijn deel van de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van een wereldomvattend waarnemingssysteem met behulp van satellieten te dragen;

Beseffend dat : - geen enkele andere nationale of internationale organisatie Europa alle gegevens van meteorologische satellieten verschaft die met betrekking tot de voor dit werelddeel van belang zijnde gebieden noodzakelijk zijn; ».

Artikel 1.

Artikel 1 van het Verdrag wordt als volgt gewijzigd : - de verwijzing naar artikel 15.2 en 15.3 in lid 2 wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 16.2 en 16.3; - het woord "Directeur" in lid 4 wordt vervangen door "Directeur-Generaal"; - lid 5 wordt vervangen door de volgende tekst : « De zetel van EUMETSAT wordt gevestigd te Darmstadt, Bondsrepubliek Duitsland, tenzij hierover door de Raad anders wordt beslist overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2 (b) (v). » Artikel 2.

Artikel 2 van het Verdrag wordt als volgt gewijzigd : - de titel en de leden 1 en 2 worden vervangen door het onderstaande; - er worden nieuwe leden 4 t/m 9 ingevoegd. « Artikel 2.

Doelstellingen, werkzaamheden en programma's 1. Het hoofddoel van EUMETSAT is de totstandbrenging, het onderhoud en de exploitatie van Europese stelsels van operationele meteorologische satellieten, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de aanbevelingen van de Wereld Meteorologische Organisatie. Voorts heeft EUMETSAT tot doel bij te dragen aan de operationele observatie van het klimaat en het constateren van klimaatveranderingen op wereldwijde schaal. 2. Het aanvankelijke stelsel wordt omschreven in Bijlage I;verdere stelsels zullen tot stand worden gebracht zoals omschreven in artikel 3. 4. Ten behoeve van de verwezenlijking van haar doelstellingen werkt EUMETSAT zoveel mogelijk en overeenkomstig de meteorologische traditie samen met de Regeringen en de nationale organisaties van de Lid-Staten, alsmede met de Staten die geen lid zijn, en de gouvernementele en niet-gouvernementele internationale wetenschappelijke en technische organisaties wier werkzaamheden verband houden met haar doelstellingen.EUMETSAT kan daartoe overeenkomsten sluiten. 5. De Algemene Begroting omvat werkzaamheden die niet met een specifiek programma samenhangen.Hiertoe behoren de technische en administratieve basisinfrastrucuur van EUMETSAT, met inbegrip van vaste medewerkers, gebouwen en apparatuur, alsmede door de Raad toegestane voorbereidende werkzaamheden voor toekomstige programma's die nog niet zijn goedgekeurd. 6. De programma's van EUMETSAT omvatten verplichte programma's, waaraan alle Lid-Staten deelnemen, en facultatieve programma's, waaraan Lid-Staten deelnemen als zij hiermee instemmen.7. Verplichte programma's zijn : a) het operationele METEOSAT-programma (MOP), zoals omschreven in Bijlage 1 bij het Verdrag;b) de basisprogramma's die nodig zijn voor de continuïteit van waarnemingen vanuit geostationaire en polaire banen;c) andere programma's die door de Raad als zodanig worden omschreven.8. Facultatieve programma's zijn programma's die stroken met de doelstellingen van EUMETSAT, en als zodanig door de Raad zijn erkend. 9. EUMETSAT kan, naast de in de leden 6, 7 en 8 hierboven bedoelde programma's, werkzaamheden verrichten op verzoek van derde partijen, mits deze niet in strijd zijn met de doelstellingen van EUMETSAT en mits zij zijn goedgekeurd door de Raad in overeenstemming met artikel 5.2 (a). De kosten van die werkzaamheden worden gedragen door de betrokken derde partij. » Artikel 3.

De tekst van artikel 3 van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door de volgende : « Artikel 3.

Aanneming van programma's en de algemene begroting 1. De verplichte programma's en de Algemene Begroting worden vastgesteld door het aannemen van een Programmaresolutie door de Raad in overeenstemming met artikel 5.2 (a), welke resolutie vergezeld gaat van een gedetailleerde Programmabeschrijving, waarin alle nodige programmatische, technische, financiële, contractuele, juridische en andere punten zijn opgenomen. 2. De facultatieve programma's worden vastgesteld door het aannemen van een Programmaverklaring door de belangstellende Lid-Staten in overeenstemming met artikel 5.3 (a), welke verklaring vergezeld gaat van een gedetailleerde Programmabeschrijving, waarin alle nodige programmatische, technische, financiële, contractuele, juridische en andere punten zijn opgenomen. Facultatieve programma's moeten stroken met de doelstellingen van EUMETSAT, en stroken met het algemene kader van het Verdrag en de door de Raad overeengekomen voorschriften voor de toepassing ervan. De Programmaverklaring moet door de Raad worden goedgekeurd door middel van een Machtigingsresolutie overeenkomstig artikel 5.2 (d) (iii).

Iedere Lid-Staat wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de opstelling van een ontwerp-Programmaverklaring, en kan binnen de in de Programmaverklaring genoemde termijn Deelnemer aan het facultatieve programma worden.

Facultatieve programma's worden van kracht zodra ten minste een derde van alle Lid-Staten van EUMETSAT heeft verklaard eraan deel te nemen door ondertekening van de Verklaring binnen de gestelde termijn, en zodra de bijdragen van deze Deelnemers 90 % van het totale financiële kader hebben bereikt. » Artikel 4.

Artikel 4 van het Verdrag wordt als volgt gewijzigd : - in lid 1 worden de woorden "afgevaardigde van de meteorologische dienst van zijn land" vervangen door "afgevaardigde van de meteorologische dienst van dat land"; - in lid 4 worden de woorden "doeleinden van EUMETSAT" vervangen door "doelstellingen en programma's van EUMETSAT".

Artikel 5.

Artikel 5 van het Verdrag wordt als volgt gewijzigd : - lid 2 wordt vervangen door het onderstaande; - er wordt een nieuw lid 3 ingevoegd; - De leden 3 en 4 worden de leden 4 en 5, en zij worden gewijzigd. « 2. De Raad heeft in het bijzonder de bevoegdheid : a. met eenparigheid van stemmen van de Lid-Staten : i te beslissen omtrent de toetreding van de in artikel 16 bedoelde Staten en omtrent de voorwaarden die voor deze toetreding gelden; ii te beslissen omtrent het aannemen van verplichte programma's en het goedkeuren van de Algemene Begroting zoals bedoeld in artikel 3.1; iii te beslissen omtrent het plafond van de bijdragen voor de Algemene Begroting voor een tijdvak van vijf jaar, één jaar vóór het eind van dat tijdvak, of dat plafond te herzien : iv te beslissen omtrent maatregelen inzake de financiering van programma's; bijvoorbeeld door middel van leningen; v overboekingen te machtigen van de begroting van het ene verplichte programma naar die van een ander verplicht programma; vi te beslissen omtrent wijzigingen in goedgekeurde Programmaresoluties en Programmabeschrijvingen zoals bedoeld in artikel 3.1; vii het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met Staten die geen lid zijn, goed te keuren; viii te beslissen omtrent het al dan niet ontbinden van EUMETSAT overeenkomstig het bepaalde in artikel 20; ix de Bijlagen bij dit Verdrag te wijzigen; x kostenoverschrijdingen van meer dan 10 % goed te keuren, en daarmee het oorspronkelijke financiële kader of plafond voor verplichte programma's (met uitzondering van het MOP) verhogend. xi beslissingen te nemen omtrent ten behoeve van derde partijen te verrichten werkzaamheden. b) met een tweederde meerderheid van stemmen van de aanwezige en hun stem uitbrengende Lid-Staten, die tevens ten minste tweederde van het totale bedrag aan BNP-bijdragen vertegenwoordigen (respectievelijk MOP-bijdragen voor i.hieronder) : i de jaarlijkse begroting voor het MOP goed te keuren, samen met de daarbij behorende personeelsformatie alsmede de daarbij gevoegde termijnen van de uitgaven en begrote ontvangsten voor de daaropvolgende drie jaar; ii de financiële voorschriften alsmede alle andere financiële bepalingen goed te keuren, iii te beslissen omtrent de wijze waarop EUMETSAT wordt ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 en 20.4; iv te beslissen omtrent de uitsluiting van een Lid-Staat overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, en omtrent de voorwaarden voor die uitsluiting; v te beslissen omtrent eventuele verplaatsing van de zetel van EUMETSAT; vi het personeelsreglement vast te stellen; vii met betrekking tot verplichte programma's te beslissen omtrent het verspreidingsbeleid voor satellietgegevens. c) met een aantal stemmen dat ten minste tweederde vertegenwoordigt van het totale bedrag aan bijdragen en de helft van de aanwezige en hun stem uitbrengende Lid-Staten : i de jaarlijkse Algemene Begroting en de jaarlijkse begrotingen voor de verplichte programma's (met uitzondering van het MOP) goed te keuren, samen met de daarbij behorende personeelsformatie alsmede de daarbij gevoegde termijnen van uitgaven en begrote ontvangsten voor de daaropvolgende drie jaar; ii kostenoverschrijdingen tot 10 % goed te keuren, en daarmee het oorspronkelijke financiële kader of plafond (met uitzondering van het MOP) verhogend. iii jaarlijks de rekeningen van het voorgaande jaar goed te keuren, samen met de balans van de activa en passiva van EUMETSAT, na kennisneming van liet accountantsrapport, en de Directeur-Generaal decharge te verlenen met betrekking tot het tot uitvoering brengen van de begroting; iv te beslissen omtrent alle andere de verplichte programma's betreffende maatregelen die financiële gevolgen hebben voor de Organisatie; d) met een tweederde meerderheid van de aanwezige en hun stem uitbrengende Lid-Staten : i de Directeur-Generaal voor een bepaalde termijn te benoemen, hem te ontslaan of te schorsen;in geval van schorsing wijst de Raad een Plaatsvervangend Directeur-Generaal aan; ii de operationele specificaties van verplichte satellietprogramma's vast te stellen, alsmede de produkten en diensten; iii te besluiten dat een voorgenomen facultatief programma strookt met de doelstellingen van EUMETSAT, en dat het programma strookt met het algemene kader van het Verdrag en de door de Raad aanvaarde voorschriften voor de toepassing ervan; iv het sluiten van overeenkomsten met Lid-Staten, internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties of nationale organisaties van Lid-Staten goed te keuren; v aanbevelingen aan Lid-Staten betreffende wijzigingen op dit Verdrag aan te nemen; vi zijn eigen huishoudeliik reglement vast te stellen; vii de accountants te benoemen en te beslissen over de duur van hun benoeming. e) met een meerderheid van de aanwezige en hun stem uitbrengende Lid-Staten : i de benoeming en het ontslag van de hogere functionarissen goed te keuren; ii te beslissen omtrent het instellen van hulporganen en werkgroepen en hun taakomschrijving te bepalen; iii te beslissen omtrent alle overige maatregelen die niet uitdrukkelijk in dit Verdrag zijn bepaald. 3. Voor facultatieve programma's gelden de volgende specifieke voorschriften : a) De Programmaverklaring wordt aangenomen met een tweederde meerderheid van de belangstellende, aanwezige en hun stem uitbrengende Lid-Staten.b) Omtrent alle maatregelen voor de uitvoering van een facultatief programma wordt beslist met een aantal stemmen dat ten minste tweederde van de bijdragen vertegenwoordigt en een derde van de aanwezige en hun stem uitbrengende Deelnemers. De coëfficiënt van een Deelnemer is beperkt tot 30 %, zelfs indien het percentage van zijn financiële bijdrage hoger is. c) Voor wijzigingen van de Programmaverklaring en voor beslissingen omtrent toetreding is eenparigheid van stemmen van alle Deelnemers vereist.4. Elke Lid-Staat brengt één stem uit in de Raad.Een Lid-Staat heeft echter geen stemrecht in de Raad indien het achterstallig bedrag van zijn bijdragen groter is dan het vastgestelde bedrag van zijn bijdragen voor het lopende boekjaar. In dat geval kan de betrokken Lid-Staat niettemin worden gemachtigd zijn stem uit te brengen indien een tweederde meerderheid van alle stemgerechtigde Lid-Staten van oordeel is dat het achterwege blijven van betaling te wijten is aan omstandigheden buiten zijn schuld. Ten behoeve van de vaststelling van de eenparigheid dan wel de meerderheid van stemmen, zoals bepaald in dit Verdrag, blijft een Lid-Staat die niet gerechtigd is zijn stem uit te brengen, buiten beschouwing. Bovenstaande voorschriften zijn mutatis mutandis van toepassing op facultatieve programma's.

De uitdrukking "aanwezige en hun stem uitbrengende Lid-Staten" dient te worden opgevat als de Lid-Staten die voor- of tegenstemmen.

Lid-Staten die zich van stemming onthouden, worden geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen. 5. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van een meerderheid van alle Lid-Staten die gerechtigd zijn hun stem uit te brengen, is noodzakelijk om een quorum te vormen.Dit voorschrift geldt mutatis muiandis voor facultatieve programma's. Beslissingen van de Raad met betrekking tot dringende aangelegenheden kunnen worden verkregen door middel van een schriftelijke procedure tussen twee zittingen van de Raad in. » Artikel 6 Artikel 6 van het Verdrag wordt als volgt gewijzigd : - liet woord "Directeur" wordt vervangen door "Directeur-Generaal" in de titel van het artikel en in de leden 1, 2 en 3; - in lid 2 wordt een nieuwe letter d ingevoegd. Dientengevolge veranderen de letters d t/m i in e t/m j . Onder letter g moet in plaats van "begroting" "begrotingen" worden gelezen. « Artikel 6.

De Directeur-Generaal 1. De Directeur-Generaal... 2. De Directeur-Generaal... d) de beslissingen van de Raad betreffende de financiering van EUMETSAT uitvoeren; h) de voorbereiding en het ten uitvoer brengen van de begrotingen van EUMETSAT... het ten uitvoer brengen van de begrotingen... 3. De Directeur-Generaal... » Artikel 7.

Artikel 7 van het Verdrag wordt als volgt gewijzigd : - in lid 1 worden de woorden "de tweede alinea van dit lid" vervangen door "het tweede lid van dit artikel"; - in lid 4 wordt de verwijzing naar artikel 5.2(b) vervangen door een verwijzing naar artikel 5.2(e); voorts wordt in de leden 4 en 5 het woord "Directeur" vervangen door "Directeur-Generaal".

Artikel 8.

Er wordt een nieuw artikel 8 ingevoegd. Daardoor verschuiven de nummers van de daaropvolgende artikelen dienovereenkomstig. « Artikel 8.

Eigendom en verspreiding van satellietgegevens 1. EUMETSAT is over de gehele wereld exclusief eigenares van alle gegevens die worden verkregen met behulp van de satellieten of instrumenten onder beheer van EUMETSAT.2. EUMETSAT stelt door de Raad, goedgekeurde pakketten gegevens beschikbaar aan de nationale meteorologische diensten van Lid-Staten van de Wereld Meteorologische Organisatie. 3. Het verspreidingsbeleid betreffende satellietgegevens wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 5.2 (b) en 5.3 (b) vervatte voorschriften voor respectievelijk verplichte en facultatieve programma's. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid berust bij EUMETSAT, door tussenkomst van het Secretariaat, en bij de Lid-Staten. » Artikel 9.

Artikel 8 van het Verdrag wordt artikel 9, en wordt als volgt gewijzigd : - in lid 2 wordt de verwijzing naar Bijlage 1 bij dit Verdrag geschrapt. Dientengevolge eindigt het tweede lid met de woorden "de diensten die worden verleend. » Artikel 10.

Artikel 9 van het Verdrag wordt artikel 10, en wordt als volgt gewijzigd : - de leden 1, 3 en 4 worden geschrapt; - lid 2 wordt lid 1; - er worden nieuwe leden 2 t/m 7 ingevoegd; - de leden 5 en 6 worden de leden 8 en 9. « 2. Elke Lid-Maat betaalt aan EUMETSAT een jaarlijkse bijdrage aan de Algemene Begroting en aan de verplichte programma's (met uitzondering van het MOP) op basis van het gemiddelde Bruto Nationaal Produkt (BNP) van elke Lid-Staat over de laatste drie jaren waarover statistieken beschikbaar zijn.

De statistieken worden elke drie jaar bijgewerkt.

Voor het MOP betaalt elke Lid-Staat aan EUMETSAT een jaarlijkse bijdrage gebaseerd op de in Bijlage II opgenomen contributieschaal. 3. Lid-Staten zijn verplicht hun bijdragen aan de verplichte programma's (met uitzondering van het MOP) te betalen tot ten hoogste 110 %indien een beslissing wordt genomen overeenkomstig art. 5.2(c)(ii). 4. Voor facultatieve programma's betaalt elke deelnemende Lid- Staat aan EUMETSAT een jaarlijkse bijdrage gebaseerd op de voor het desbetreffende programma overeengekomen schaal. 5. Indien een facultatief programma niet binnen een jaar na de datum waarop het in overeenstemming met artikel 3.2 van kracht is geworden, is voltekend, zijn de bestaande deelnemers verplicht een nieuwe contributieschaal te aanvaarden, waarbij het tekort naar evenredigheid wordt gedeeld, tenzij zij met eenparigheid van stemmen een andere oplossing overeenkomen. 6. Alle bijdragen worden betaald in Europese Valuta-Eenheden (ECU), zoals omschreven door de Europese Gemeenschappen.Bijdragen voor het MOP kunnen ook worden betaald in iedere inwisselbare valuta. 7. De wijze van betaling van de bijdragen en de methoden voor het bijwerken van de statistieken betreffende het BNP worden in de Financiële Voorschriften vastgesteld. Artikel 11.

Artikel 10 van het Verdrag wordt artikel 11 en wordt als volgt gewijzigd : - de titel wordt vervangen door "Begrotingen"; - lid l wordt vervangen door de volgende tekst : "Begrotingen worden uitgedrukt in ECU. » ; - in lid 3 worden de woorden "jaarlijkse begroting" vervangen door "begrotingen"; - lid 4 wordt vervangen door de volgende tekst : « 4. De Raad hecht, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.2 (b) en (c), zijn goedkeuring aan de begroting voor het MOP, de Algemene Begroting en de begrotingen voor de verplichte programma's voor elk boekjaar, alsmede aan aanvullende en gewijzigde begrotingen. Lid-Staten die deelnemen aan facultatieve programma's hechten hun goedkeuring aan de begrotingen voor deze programma's in overeenstemming met artikel 5.3 (b). » ; - in lid 5 wordt de verwijzing naar de Raad geschrapt en het woord "begroting" vervangen door "begrotingen". Het begin van dit lid luidt dan : "De goedkeuring van de begrotingen vormt... » . Onder letter a wordt "begroting" eveneens vervangen door "begrotingen"; onder letter b) wordt "Directeur" vervangen door "Directeur-Generaal"; - in lid 6 wordt de verwijzing naar de Raad geschrapt, en wordt "Directeur" vervangen door "Directeur-Generaal". Het begin van lid 6 luidt dan : "Indien een begroting niet is goedgekeurd aan het begin van een boekjaar, kan de Directeur-Generaal met betrekking tot elk hoofdstuk van de desbetreffende begroting.... » ; - lid 7 wordt vervangen door de volgende tekst : « 7. De Lid-Staten betalen elke maand, op voorlopige grondslag en in overeenstemming met de contributieschaal, de bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. » Artikel 12.

Artikel 11 van het Verdrag wordt artikel 12 en wordt als volgt gewijzigd : - in lid 1 wordt "begroting" vervangen door "begrotingen"; - in lid 2 wordt "Directeur" vervangen door "Directeur-Generaal".

Artikel 13.

Artikel 12 van het Verdrag wordt artikel 13.

Artikel 14.

Artikel 13 van het Verdrag wordt artikel 14 en luidt als volgt : « Artikel 14.

Niet-nakoming van verplichtingen 1. Een Lid-Staat die niet aan zijn verplichtingen krachtens dit Verdrag voldoet, houdt op lid van EUMETSAT te zijn, indien de Raad in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.2 (b) zulks beslist, waarbij de betrokken Staat niet aan de stemming over deze kwestie deelneemt. De beslissing wordt van kracht op een door de Raad te bepalen datum. 2. Indien een Lid-Staat van het Verdrag wordt uitgesloten, worden de contributieschalen voor de Algemene Begroting en voor de verplichte programma's aangepast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10.2. De Deelnemers beslissen, in overeenstemming met de in de Programmaverklaring vervatte voorschriften, omtrent aanpassingen van contributieschalen na uitsluiting van deelneming aan facultatieve programma's. » Artikel 15.

Artikel 14 van het Verdrag wordt artikel 15.

Artikel 16.

Artikel 15 van het Verdrag wordt artikel 16 en wordt als volgt gewijzigd : - in lid 3 wordt "Directeur" vervangen door "Directeur-Generaal"; - Er worden nieuwe leden 5 en 6 ingevoegd : « 5. Toetreding tot het EUMETSAT-Verdrag betekent ten minste deelneming in de Algemene Begroting en aan alle verplichte programma's. Deelneming aan facultatieve programma's is afhankelijk van een beslissing van de Deelnemers in overeenstemming met artikel 5.3 (c). Elke Staat die Partij bij het Verdrag wordt, betaalt een apart bedrag voor de reeds gedane investeringen, rekening houdend met de verplichte en facultatieve programma's waaraan die Staat zal deelnemen. Het te betalen bedrag wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 5.2 (a) (i) wat betreft de verplichte programma's en in overeenstemming met artikel 5.3 (c) wat betreft de facultatieve programma's. 6. Indien een Staat toetreedt tot liet Verdrag, wordt de contributieschaal voor de Algemene Begroting en voor de verplichte programma's door de Raad aangepast.Bij toetreding tot een facultatief programma beslissen de Deelnemers omtrent eventuele aanpassing van de contributieschalen. » Artikel 17.

Artikel 16 van het Verdrag wordt artikel 17 en wordt als volgt gewijzigd : - in lid 1 wordt de verwijzing naar artikel 15.2 veranderd in een verwijzing naar artikel 16.2; - lid 5 wordt geschrapt.

Artikel 18.

Artikel 17 van het Verdrag wordt artikel 18 en wordt als volgt gewijzigd : - in lid 1 wordt "Directeur" vervangen door "Directeur-Generaal"; de verwijzing naar artikel 5.2(c) wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 5.2(d)(v); - in lid 3 worden de eerste woorden geschrapt. Het lid begint dan als volgt : "De Raad kan, door middel van een in overeenstemming met artikel 5.2 a) genomen besluit,... » Artikel 19.

Artikel 18 van het Verdrag wordt artikel 19 en luidt als volgt : « Artikel 19.

Opzegging 1. Nadat dit Verdrag zes jaar van kracht is geweest, kan een Lid-Staat het Verdrag opzeggen door middel van een kennisgeving aan de depositaris van het Verdrag, waarbij die Staat zich terugtrekt uit de Algemene Begroting en de verplichte en facultatieve programma's.De opzegging wordt ten aanzien van de Algemene Begroting van kracht na het verstrijken van het tijdvak van vijf jaar waarvoor het financiële plafond was vastgesteld, en voor de verplichte of facultatieve programma's op het tijdstip waarop die programma's aflopen. 2. De betrokken Staat behoudt de rechten die deze heeft verkregen tot de datum waarop de opzegging van kracht wordt ten aanzien van de verschillende programma's waaraan die Staat heeft deelgenomen. 3. Indien een Lid-Staat ophoudt partij bij het Verdrag te zijn, wordt de contributieschaal voor de Algemene Begroting aangepast in overeenstemming met artikel 10.2 voor het tijdvak van vijf jaar dat volgt op het tijdvak waarin de betrokken Staat het Verdrag heeft opgezegd. » Artikel 20.

Artikel 19 van het Verdrag wordt artikel 20 en wordt als volgt gewijzigd : - lid 2 wordt vervangen door de volgende tekst : 2. Tenzij de Raad anders beslist, wordt EUMETSAT ontbonden indien, als gevolg van een opzegging van dit Verdrag door één of meer Lid-Staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.1, of als gevolg van een uitsluiting ingevolge artikel 14.1, de contributiebedragen van elk van de overige Lid-Staten voor de Algemene Begroting en de verplichte programma's worden verhoogd met meer dan één vijfde.

De beslissing omtrent de ontbinding wordt genomen door de Raad in overeenstemming met artikel 5.2 (a), waarbij Lid-Staten die het Verdrag hebben opgezegd of die zijn uitgesloten, niet deelnemen aan de stemming over deze kwestie. » Artikel 21.

Artikel 20 van het Verdrag wordt artikel 21 en wordt als volgt gewijzigd : - onder letter c wordt de verwijzing naar artikel 16 vervangen door een verwijzing naar artikel 17.

Artikel 22.

Artikel 21 van het Verdrag wordt artikel 22 en wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 22.Registratie Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit Verdrag en van eventuele wijzigingen daarop laat de depositaris deze registreren bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties overeenkomstig liet bepaalde in artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties. » Artikel 23. 1. Het Verdrag en dit Protocol vormen één akte, die "Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT)" wordt genoemd.2. De Bijlagen I en II bij het Verdrag, die de Systeembeschrijving en de financiële bepalingen bevatten met betrekking tot het Operationele METEOSAT Programma (MOP), blijven van kracht tot het eind van 1995, wanneer het programma afloopt. Zodra het MOP is afgelopen, zullen de Bijlagen als vervallen worden beschouwd, zonder dat hiervoor een nadere beslissing door de Lid-Staten van EUMETSAT vereist is.

Er zullen in de toekomst geen nieuwe Bijlagen bij het Verdrag worden opgesteld. 3. De wijzigingen worden van kracht in overeenstemming met artikel 17.2 van het EUMETSAT-Verdrag. Totdat de desbetreffende procedure is voltooid, wordt de Lid-Staten aanbevolen in te stemmen met de voorlopige toepassing van de wijzigingen.

Het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT) van 24 mei 1983 Lijst met de Gebonden Staten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Dit Verdrag is in werking getreden op 19 november 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^