Wet van 14 januari 2013
gepubliceerd op 31 januari 2013

Wet houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009053
pub.
31/01/2013
prom.
14/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2013. - Wet houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Algemene Wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 2.In artikel 211, § 1, van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij het Regentsbesluit van 25 november 1947, vervangen bij het Regentbesluit van 20 februari 1950 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2006, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt : « Van de akten, stukken, registers en bescheiden of inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van het openbaar ministerie. ».

Art. 3.In artikel 289, § 1, van het Wetboek van registratie- hypotheek- en griffierechten wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van het openbaar ministerie. ».

Art. 4.In artikel 93quaterdecies, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 22 december 1989 en gewijzigd bij de wet van 28 december 1992, de programmawet van 20 juli 2006 en de wet van 1 maart 2007, wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « Van de akten, stukken, registers en bescheiden of inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van het openbaar ministerie. ».

Art. 5.In artikel 210, § 1, van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « Van de akten, stukken, registers en bescheiden of inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van het openbaar ministerie. ».

Art. 6.In artikel 327, § 1, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de programmawet van 20 juli 2006, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met gerechtelijke procedures mag evenwel geen inzage of afschrift worden verleend zonder uitdrukkelijke toelating van het openbaar ministerie. ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

Art. 7.Artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, vervangen bij de wet van 16 juli 2002, wordt aangevuld met twee leden, luidende : « De verjaring van de strafvordering is geschorst telkens als, in het kader van de regeling van de rechtspleging, door de onderzoeksrechter of door de kamer van inbeschuldigingstelling wordt beslist dat bijkomende onderzoekshandelingen moeten worden verricht. Hetzelfde geldt telkens als de raadkamer in het kader van de regeling van de rechtspleging, ingevolge een overeenkomstig de artikelen 61quinquies en 127, § 3, van het Wetboek van strafvordering ingediend verzoek, de rechtspleging niet kan regelen. De schorsing gaat in op de dag van de eerste zitting voor de raadkamer die vastgesteld werd met het oog op de regeling van de rechtspleging, zowel wanneer het verzoek geweigerd dan wel ingewilligd werd, en eindigt de dag voor de eerste zitting waarop de regeling van de rechtspleging door het onderzoeksgerecht wordt hervat, zonder dat elke schorsing evenwel langer dan een jaar mag duren.

De verjaring van de strafvordering is geschorst telkens als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt uitgesteld met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. In dat geval is de verjaring geschorst vanaf de dag waarop het vonnisgerecht beslist om de zaak uit te stellen tot op de dag voor de eerste terechtzitting waarop de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt hervat, zonder dat elke schorsing van de verjaring evenwel langer dan een jaar mag duren. ». HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

Art. 8.In artikel 2 van de wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, worden de woorden « strafzaak aanhangig » vervangen door de woorden « opsporingsonderzoek ingesteld ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Financiën, S. VANACKERE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zie : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2430 - 2011/2012 : Nr.1 : Wetsontwerp. 53-2430 - 2012/2013 Nrs. 2 tot 4 : Amendementen.

Nr. 5 : Verslag.

Nr. 6 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 13 december 2012.

Stukken van de Senaat : 5-1887 - 2012/2013 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 20 en 21 december 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^