Wet van 14 juli 1998
gepubliceerd op 18 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011227
pub.
18/09/1998
prom.
14/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JULI 1998. - Wet houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet is van toepassing op alle zichtrekeningen, geopend bij een kredietinstelling of een andere rechtspersoon op het Belgische grondgebied.

Een debetsaldo dat onderworpen is aan de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet valt niet binnen de werkingssfeer van deze wet.

Art. 3.Wanneer een zichtrekening een debetsaldo vertoont, moet elk rekeningafschrift dat ter beschikking wordt gesteld van de klant, op de wijze en volgens de frequentie door hem bepaald, de toegepaste jaarlijkse debetrentevoet vermelden; die verplichting geldt vanaf het eerste rekeningafschrift dat na het ontstaan van het debetsaldo wordt meegedeeld op de aldus bepaalde wijze en volgens de aldus bepaalde frequentie, tot wanneer het debetsaldo aangezuiverd is.

Art. 4.De debetrentevoeten die op de zichtrekeningen worden toegepast, zijn debetrentevoeten uitgedrukt op jaarbasis.

Art. 5.In geval van inbreuk op de bepalingen van de artikelen 3 en 4 wordt geen rente aangerekend voor de periode tijdens welke de inbreuk heeft plaatsgehad.

Art. 6.Deze wet treedt in werking op 1 januari 1999.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 juli 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Senaat. Parlementaire stukken.

Zitting 1996-1997.

Wetsvoortel van de heer Poty c.s., nr. 1-676/1.

Zitting 1997-1998.

Amendementen, nr. 1-676/2.

Verslag, nr. 1-676/3.

Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de economische aangelegenheden, nr. 1-676/4.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-676/5.

Handelingen van de Senaat : 3 en 4 december 1997.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken : Zitting 1997-1998.

Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1317/1.

Amendementen, nrs. 1317/2 tot 1317/4.

Verslag, nr. 1317/5.

Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting, nr. 1317/6.

Amendement, nr. 1317/7.

Artikelen aangenomen in plenaire vergadering, nr. 1317/8.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1317/9.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwordigers : 18 en 26 maart 1998.

Senaat.

Parlementaire stukken : Zitting 1997-1998.

Ontwerp geamendeerd door de Kamer van de volksvertegenwoordigers, nr. 1-676/6.

Amendementen, nr. 1-676/7.

Verslag, nr. 1-676/8.

Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1-676/9.

Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-676/10.

Handelingen van de Senaat : 14 mei 1998.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken.

Zitting 1997-1998.

Ontwerp geamendeerd door de Senaat nr. 1317/10.

Amendementen, nr. 1317/11.

Aanvullend verslag, nr. 1317/12.

Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1317/13.

Amendementen, nr. 1317/14.

Aanvullend verslag, nr. 1317/15.

Tekst aangenomen, nr. 1317/16.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 10 juni 1998, 1 en 2 juli 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^