Wet van 14 juni 2006
gepubliceerd op 12 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot oprichting van een adviesraad « Historische Pool van Defensie » genaamd

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007187
pub.
12/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Wet tot oprichting van een adviesraad « Historische Pool van Defensie » genaamd (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Bij het Ministerie van Landsverdediging wordt voor heel België een adviesraad ingesteld, hierna « Historische Pool van Defensie » genaamd.

Art. 3.De Historische Pool van Defensie heeft tot taak : a) de Minister van Landsverdediging uit eigen beweging of op zijn verzoek adviezen te verstrekken over het behoud, de instandhouding en de opwaardering van het historisch patrimonium van Defensie;onder historisch patrimonium van Defensie moeten worden verstaan de historische sites, gedenktekens, musea en hun collecties en reserves, traditiezalen en, meer in het algemeen, de « herdenkingsoorden » die eigendom zijn van het ministerie van Landsverdediging of van diverse aan dit ministerie verbonden instellingen; b) over die aangelegenheden overleg aan te moedigen tussen de verschillende betrokken openbare en privé-autoriteiten;c) het historisch patrimonium van Defensie te inventariseren. De Historische Pool van Defensie kan adviezen uitbrengen op verzoek van openbare of privé-personen over bestanddelen van het historisch patrimonium van Defensie die deze personen aanbelangen.

De Minister van Landsverdediging kan de Historische Pool van Defensie ermee belasten onder zijn bevoegdheden ressorterende opdrachten uit te voeren.

Art. 4.De Historische Pool van Defensie bestaat uit 13 leden : 1. een voorzitter, benoemd door de Minister van Landsverdediging;2. twee leden binnen de Generale Staf benoemd door de Minister van Landsverdediging;3. twee leden benoemd door de Minister van Landsverdediging binnen de dienst oorlogsslachtoffers, op voordracht van de leidend ambtenaar van die dienst;4. twee leden aangewezen door Het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis;5. twee leden aangewezen door het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk;6. twee leden aangewezen door het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers;7. twee leden aangewezen door de Koninklijke Militaire School. Elke twee in de bovenstaande categorieën 2 tot 7 benoemde of aangewezen leden moeten tot een verschillend taalstelsel behoren.

Art. 5.Het mandaat van de leden van de Historische Pool van Defensie duurt 4 jaar. Het kan worden hernieuwd.

In geval een lid overlijdt of ontslag neemt, wordt hij vervangen door de overheid die hem heeft benoemd of aangewezen. Het plaatsvervangend lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Art. 6.De Historische Pool van Defensie benoemt uit zijn leden twee ondervoorzitters die tot een verschillend taalstelsel behoren.

De voorzitter en de twee ondervoorzitters vormen samen het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de Historische Pool van Defensie voor en voert zijn beslissingen uit.

Art. 7.De Historische Pool van Defensie kan zich in de vervulling van zijn taken laten bijstaan door deskundigen. Hij kan beslissen dat zij de vergaderingen bijwonen, zonder stemgerechtigd te zijn.

Art. 8.De Historische Pool van Defensie stelt zijn huishoudelijk reglement op.

Art. 9.De Historische Pool van Defensie beschikt over een vast secretariaat.

De minister van Landsverdediging stelt de nodige personeelsleden, voorzieningen en lokalen ter beschikking van de Historische Pool van Defensie.

In de begroting van het ministerie van Landsverdediging worden de nodige werkingskredieten opgenomen.

De minister kan het bedrag en de voorwaarden voor toekenning of terugbetaling van de vergoedingen, het presentiegeld en de reiskosten van de leden bepalen.

Art. 10.De zetel van de Historische Pool van Defensie is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 11.De Historische Pool van Defensie bezorgt jaarlijks een activiteitenverslag aan de minister van Landsverdediging en aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2005-2006 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden : Wetsvoorstel nr.2384/1. - Verslag nr. 2384/2.

Parlementaire handelingen : Tekst aangenomen in plenaire vergadering op 4 mei 2006.

Senaat Parlementaire bescheiden : Wetsontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 1694/1. Niet geëvoceerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^