Wet van 14 juni 2006
gepubliceerd op 27 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022700
pub.
27/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 10 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1987 en van 22 december 2003, wordt een § 3bis ingevoegd, luidende : « § 3bis. Het verzet tegen of de instemming met wegneming die op verzoek van de nabestaanden via het Natonaal Register werden opgetekend, vervallen op de dag dat de in § 2, tweede en derde lid, bedoelde persoon meerderjarig wordt. De betrokkene wordt van die annulering in kennis gesteld overeenkomstig de nadere regels vastgesteld door de Koning. De Koning verzoekt hem om, zo hij dat wenst, een keuze te maken.

De in het eerste lid bedoelde annulering geldt niet voor de in § 2, vierde lid, bedoelde persoon. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE Met 's Lands zegel gezegeld : De minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Gewone zitting 2004-2005. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-1837/1.

Amendement, nr. 51-1837/2-3.

Verslag van de Commissie, nr. 51-1837/4.

Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 51-1837/5.

Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-1837/6.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aaneming. Vergadering van 4 mei 2006.

Senaat.

Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-1692/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^