Wet van 15 april 2018
gepubliceerd op 20 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018040038
pub.
20/04/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040038

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


15 APRIL 2018. - Wet tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 374, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme type wet prom. 27/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016003144 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen sluiten, worden de woorden "het bezwaarschrift" vervangen door de woorden "het bezwaarschrift of het verzoek tot rechtzetting".

Art. 3.In artikel 375 van het hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende : " § 1/1. In afwijking van paragraaf 1 kan de belastingschuldige of zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar schriftelijk en gemotiveerd verzoeken zijn beslissing recht te zetten.

Het verzoek dient te worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van de kennisgeving van de beslissing over het bezwaarschrift. Het verzoek is onontvankelijk wanneer de belastingschuldige voorafgaand aan het verzoek tot rechtzetting een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld.

De adviseur-generaal of zijn gedelegeerde kan de in paragraaf 1 genomen beslissing geheel of gedeeltelijk rechtzetten. Hij doet tevens gemotiveerd uitspraak over de aangevoerde grieven tegen de in paragraaf 1 genomen beslissing.

De kennisgeving van de met rede omklede beslissing genomen bij toepassing van het tweede lid geschiedt bij ter post aangetekende brief. De beslissing is onherroepelijk wanneer geen vordering is ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de in artikel 1385undecies, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek vermelde termijn.".

Art. 4.Artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030563 bron federale overheidsdienst financien Wet tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In geval van toepassing van artikel 375, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt in afwijking van het tweede lid de vordering ingesteld ten vroegste een maand vanaf de datum van ontvangst van het verzoek tot rechtzetting indien hierover geen uitspraak is gedaan en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing over dat verzoek zonder dat deze termijn minder bedraagt dan drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 375, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.".

Art. 5.Deze wet is van toepassing op de beslissingen genomen bij toepassing van artikel 375, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vanaf de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-201 Integraal verslag : 29 maart 2018.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^