Wet van 15 januari 2014
gepubliceerd op 03 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011041
pub.
03/02/2014
prom.
15/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JANUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Bescherming van de hoofdverblijfplaats

Art. 2.In artikel 72, eerste lid, van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV) worden de woorden "een beroepsbezigheid in hoofdberoep" vervangen door de woorden ", een beroepsbezigheid in hoofdberoep, in bijberoep, of een beroepsbezigheid na pensionering".

Art. 3.In artikel 75 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid worden de woorden "van mede-eigendom" opgeheven; 2° het derde lid wordt aangevuld met de woorden : "Indien reeds statuten van mede-eigendom werden opgesteld met betrekking tot hetzelfde onroerend goed, zullen deze moeten worden gewijzigd."; 3° vóór het vierde lid worden drie leden ingevoegd luidende : "De totale oppervlakte die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de drempel, omvat zowel de oppervlakte van het gebouw, met inbegrip van alle verdiepingen, als het terrein.Oppervlakten die zowel privé als professioneel worden gebruikt, worden geacht geheel te worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, met uitzondering van oppervlakten waarvan de beroepsaard beperkt is tot een doorgangsfunctie en die beschouwd mogen worden als zijnde gebruikt als hoofdverblijfplaats.

In geval van onverdeelde zakelijke rechten wordt voor de berekening van deze drempel rekening gehouden met de totale oppervlakte van het onverdeelde goed.

Voor de redactie van de statuten kan, indien aan de voorwaarden is voldaan, gebruik worden gemaakt van artikel 577-3, eerste lid, in fine, van het Burgerlijk Wetboek."

Art. 4.In artikel 76, eerste lid van dezelfde wet wordt het woord "ingeschreven" vervangen door het woord "overgeschreven".

In hetzelfde lid wordt het woord "inschrijving" vervangen door het woord "overschrijving".

Art. 5.In artikel 77, eerste lid van dezelfde wet wordt de woorden "inschrijving" vervangen door de woorden "overschrijving".

Het vierde lid van hetzelfde artikel wordt vervangen als volgt: "Ze blijft uitwerking hebben voor het verleden na het verlies van de hoedanigheid van zelfstandige, zelfs na een faillissement." In hetzelfde artikel wordt een vijfde lid ingevoegd, luidende: "Ze blijft ook uitwerking hebben bij verandering of stopzetting van de zelfstandige activiteit."

Art. 6.In artikel 78 van dezelfde wet wordt een derde lid ingevoegd, luidende : "Het afzien van het voordeel van de verklaring ten voordele van één of meer bepaalde schuldvorderingen heeft het afzien van het voordeel van de verklaring ten opzichte van alle schuldvorderingen tot gevolg."

Art. 7.In artikel 79 van dezelfde wet wordt het woord "huwelijksstelsel" vervangen door het woord "huwelijksvermogensstelsel".

Art. 8.In artikel 80 van dezelfde wet worden na de woorden "de verklaring tot gevolg" en voor de punt, de woorden "; deze herroeping heeft enkel uitwerking voor de toekomst" ingevoegd.

Art. 9.Artikel 81 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 81.§ 1. In geval van overdracht van de zakelijke rechten die in de verklaring zijn bepaald, blijft de verkregen prijs niet vatbaar voor beslag ten aanzien van de schuldeisers van wie de rechten ontstaan zijn na het overschrijven van deze verklaring en naar aanleiding van de beroepsbezigheid van degene die de verklaring heeft gedaan, op voorwaarde dat de verkregen geldsommen binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte, door degene die de verklaring heeft gedaan, wederbelegd worden om een onroerend goed aan te kopen waar zijn hoofdverblijfplaats is gevestigd.

Gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn worden de geldsommen bewaard in handen van de notaris die de akte van overdracht van de zakelijke rechten heeft verleden. Indien de akte door verschillende notarissen wordt verleden, worden de geldsommen bewaard in handen van de notaris die is aangewezen door degene die de verklaring heeft afgelegd.

De rechten op de nieuw aangekochte hoofdverblijfplaats blijven niet vatbaar voor beslag ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde schuldeisers wanneer de akte van verkrijging een verklaring van wederbelegging van de fondsen bevat, zelfs indien de prijs van het nieuwe goed het bedrag van de verkregen fondsen overtreft, behalve indien de schuldeisers bewijzen dat de zelfstandige zijn solvabiliteit opzettelijk heeft verminderd.

In voorkomend geval zal de drempel bedoeld in artikel 75 opnieuw moeten worden berekend. De nieuwe verhouding zal moeten worden opgenomen in de verklaring van wederbelegging.

De verklaring van wederbelegging der fondsen is onderworpen aan de bij de artikelen 74, 75 en 76 bepaalde voorwaarden inzake geldigheid en tegenstelbaarheid. § 2. In geval van beslag op grond van een schuldvordering ten aanzien waarvan de verklaring geen uitwerking heeft, zal de vorige paragraaf van toepassing zijn op het deel van de verkregen prijs na openbare verkoop dat toekomt aan de schuldeisers aan wie de verklaring kon worden tegengeworpen."

Art. 10.Artikel 82 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 82.Naar aanleiding van het opstellen van de verklaring en haar herroeping worden aan de notaris vaste erelonen betaald waarvan het bedrag overeenkomstig de wet van 31 augustus 1891 houdende tarifering en invordering van de honoraria der notarissen wordt vastgesteld.

Zolang het bedrag van de erelonen bedoeld in het eerste lid niet bepaald werd conform dit lid, wordt het bedrag van de erelonen van de notarissen bepaald op 500 euro voor de opstelling van de verklaring waarbij de werkelijke kosten voor de inschrijving of de schrapping van de aangifte worden gevoegd.

De erelonen bedoeld in het eerste lid zijn maar een keer verschuldigd wanneer de verklaring of de herroeping betrekking heeft op een zelfstandige en zijn meewerkende echtgenoot of op twee zelfstandigen, die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, en die gezamenlijk hun activiteit uitoefenen, in dezelfde vestigingseenheid." HOOFDSTUK 3. - Verbetering van de S-BVBA

Art. 11.In artikel 211bis, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoegd bij de wet van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter » type wet prom. 12/01/2010 pub. 13/04/2011 numac 2011000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter". - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "en voor zover deze geen vijf voltijdse werknemers tewerkstelt" opgeheven.

Art. 12.Artikel 213, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter » type wet prom. 12/01/2010 pub. 13/04/2011 numac 2011000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter". - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "en ten laatste bij verstrijken van de termijn van vijf jaar bedoeld in artikel 214, § 2, tweede lid" opgeheven.

Art. 13.In artikel 214, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter » type wet prom. 12/01/2010 pub. 13/04/2011 numac 2011000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter". - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "Ten laatste vijf jaar na de oprichting of zodra de vennootschap een equivalent van vijf voltijdse werknemers te werk stelt, moet de vennootschap haar maatschappelijk kapitaal verhogen om het ten minste te brengen op het in paragraaf 1 vastgestelde bedrag." opgeheven.

Art. 14.In artikel 333, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 12 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Starter » type wet prom. 12/01/2010 pub. 13/04/2011 numac 2011000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter". - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "en ten laatste bij verstrijken van de termijn van vijf jaar bedoeld in artikel 214, § 2, tweede lid" opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Art. 15.Artikel 5, § 1, van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten wordt aangevuld met een vierde lid, luidende : "Iedere eindbeslissing van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep verwijst, zelfs ambtshalve, het lid van het Instituut aan wie een tuchtstraf werd opgelegd, in de procedurekosten. Het bedrag van de procedurekosten wordt jaarlijks forfaitair bepaald door de algemene vergadering.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Art. 16.In artikel 14 van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, waarvan de huidige tekst het eerste lid zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. het eerste lid wordt aangevuld met een 4 en een 5, luidende: "4 de procedurekosten zoals bepaald in artikel 5, § 1, van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten; 5 de kosten voor het verzenden van al dan niet aangetekende herinneringen en aanmaningen die worden verhaald op de leden van het Instituut die niet reageren op een verzoek om informatie dat hun gericht wordt door de raad of door één van haar afgevaardigden, binnen de door de raad gestelde termijn en de kosten van bijkomend onderzoek ten aanzien van deze leden, met inbegrip van oproepingen."; 2. dit artikel wordt aangevuld met een lid luidende : "De bedragen van de kosten, bedoeld in het eerste lid, 5, worden jaarlijks forfaitair bepaald door de algemene vergadering.".

Art. 17.In artikel 19, eerste lid, van dezelfde wet gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten en bij de wet van 2 juni 2013, wordt de bepaling onder 3 vervangen door wat volgt : "3 In het bezit zijn van een Belgisch diploma erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap hetzij van het niveau van "master" uitgereikt na ten minste vier jaar studie, hetzij van het niveau van "bachelor" of van gegradueerde in een van de door de Koning te bepalen studiegebieden van het economisch of juridisch type of die aan de voorwaarden bepaald door de Koning beantwoorden, of aan de door de Koning vastgestelde diplomavoorwaarden voldoen. In het buitenland afgegeven diploma's worden aanvaard mits hun gelijkwaardigheid met een Belgisch diploma zoals vermeld in huidig punt 3 vooraf door de bevoegde Belgische overheid werd erkend. De Koning kan de Raad van het Instituut machtigen in individuele gevallen de gelijkwaardigheid van de in het buitenland afgegeven diploma's te aanvaarden.". HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

Art. 18.De Koning bepaalt de datum van de inwerkingtreding van artikel 17.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 53-172 - 3073.

Integraal verslag : 5 december 2013.

Senaat (www.senate.be) Stukken : 5-132 - 5-2382.

Handelingen van de Senaat : 17 december 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^