Wet van 15 juli 2013
gepubliceerd op 19 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2013021081
pub.
19/07/2013
prom.
15/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 JULI 2013. - Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Voorafgaande bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

TITEL 2. - Financiën - Justitie ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Art. 2.In artikel 5, § 3, 1°, van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995, 12 januari 2004, 20 maart 2007 en 18 januari 2010, worden de woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend » vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ».

Art. 3.In artikel 21 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 12 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inza sluiten en gewijzigd bij de wetten van 18 januari 2010 en 29 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : « De prijs van de aankoop, door een handelaar in edele metalen, van één of meerdere goederen voor een bedrag van 5.000 euro of meer, mag slechts in contanten worden vereffend voor een bedrag dat niet hoger is dan 10 % van de aankoopprijs en voor zover dat bedrag niet hoger is dan 5.000 euro ongeacht of de aankoop plaatsvindt in één of meer verrichtingen of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

De notie « edele metalen » wordt omschreven in artikel 69 van de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I). »; 2° in het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden « bepaling niet werd » vervangen door de woorden « bepalingen niet werden »;3° in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden « , tweede en derde » ingevoegd tussen de woorden « eerste » en « lid ».

Art. 4.In artikel 22, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 18 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010003034 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justicie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « samenwerking en » worden vervangen door het woord « samenwerking, »;2° de woorden « en door de handelaren en dienstverstrekkers aangeduid bij koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, vierde lid » worden ingevoegd tussen de woorden « of verlaten » en « .Ze neemt ».

Art. 5.In artikel 28 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde ver type wet prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 sluiten en gewijzigd bij de wet van 18 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/01/2010 pub. 26/01/2010 numac 2010003034 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justicie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen sluiten, worden de woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend » vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ».

Art. 6.In artikel 35, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995, 10 augustus 1998, 12 januari 2004 en 18 januari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden « licht de Cel de arbeidsauditeur in van deze mededeling » vervangen door de woorden « bezorgt de Cel aan de arbeidsauditeur ter informatie een kopie van het doormeldingsverslag dat krachtens artikel 34 aan de procureur des Konings of de federale procureur werd medegedeeld »;2° in het zesde lid worden de woorden « licht de Cel de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, opgericht door artikel 312 van de programmawet (I) van 27 december 2006, in » vervangen door de woorden « bezorgt de Cel de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, opgericht door artikel 312 van de programmawet (I) van 27 december 2006 ter informatie inlichtingen die voor deze dienst nuttig zijn en voortvloeien uit de doormelding van het dossier aan de procureur des Konings of de federale procureur, krachtens artikel 34 »;3° het zevende lid wordt vervangen als volgt : « Wanneer deze mededeling inlichtingen bevat betreffende het witwassen van geld dat afkomstig is van een strafbaar feit dat verband houdt met ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, of van een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van de Administratie der douane en accijnzen valt, bezorgt de Cel de Minister van Financiën ter informatie, op dit gebied relevante inlichtingen die voortvloeien uit de doormelding van het dossier aan de procureur des Konings of de federale procureur, krachtens artikel 34.».

Art. 7.In artikel 36 van dezelfde wet worden de woorden « artikelen 20, 23 tot 28 en 31 » vervangen door de woorden « artikelen 20, 21, 23 tot 28 en 31 ».

Art. 8.In artikel 41 eerste en het tweede lid van dezelfde wet, vervangen door de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde ver type wet prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 sluiten en gewijzigd bij de wetten van 18 januari 2010 en 29 maart 2012, worden de woorden « , eerste lid, » opgeheven.

TITEL 3. - Justitie HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen

Art. 9.In artikel 265 van het Wetboek van vennootschappen, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 » telkens vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ».

Art. 10.In artikel 409 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 » telkens vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ».

Art. 11.In artikel 530 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), worden de woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 » telkens vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ».

Art. 12.In artikel 921 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004009538 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van verordening nr. 2157/2001 van de raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat sluiten, worden de woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 » vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ».

Art. 13.In artikel 986 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006009941 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van Verordening nr. 1453/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese Coöperatieve Vennootschap type koninklijk besluit prom. 28/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006009957 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging sluiten, worden de woorden « ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2 » vervangen door de woorden « ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek

Art. 14.In artikel 43quater, § 1, c) van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie type wet prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken sluiten, worden de woorden « van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang werden aangewend » vervangen door de woorden « van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd ».

Art. 15.In artikel 505 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 april 1995 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid worden de woorden « van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend » vervangen door de woorden « van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd »;2° in het vierde lid worden de woorden « artikel 14quinquies » vervangen door de woorden « artikel 28 ». TITEL 4. - Binnenlandse Zaken ENIG HOOFDSTUK. - Wijzigingen van de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)

Art. 16.Artikel 69 van de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) wordt aangevuld met een 3°, luidende : « 3° koperkabels : alle koperkabels geleverd, onder welke vorm en samenstelling ook, al dan niet gestript of versneden, vermaald of vermengd met andere materialen of voorwerpen, met uitzondering van flexibele koperkabels die deel uitmaken van een toestel. ».

Art. 17.In artikel 70 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende : « De aankoop van gerecycleerde koperkabels, gebruikt of als zodanig voorgesteld, door natuurlijke of rechtspersonen die actief zijn in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude metalen mag niet in contanten worden afgehandeld. De natuurlijke en rechtspersonen actief in de recuperatie, het hergebruik en de handel in oude en edele metalen gaan, wanneer ze dergelijke metalen met uitzondering van afgewerkte sieraden en horloges die zijn vervaardigd in edele metalen, verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen, over tot identificatie en registratie van de persoon die de bedoelde metalen aankoopt indien deze aankopen in contanten worden betaald voor een bedrag van meer dan 500 euro. »; 2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De identificatie van de natuurlijke persoon die zich met de bedoelde metalen aanbiedt of deze aankoopt, gebeurt op basis van de naam, voornaam en geboortedatum. De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke de identificatie en registratie van deze gegevens geschieden. ».

TITEL 5. - Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ENIG HOOFDSTUK. - Wijziging van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

Art. 18.In artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, ingevoegd bij de wet van 20 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van § 1 worden de woorden « gaat de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen zonder aanrekening van de kosten over tot » vervangen door de woorden « kan de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen zonder aanrekening van de kosten overgaan tot »;2° § 1 wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° en 5°, luidende : « 4° de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen die, volgens de gegevens van de Nationale Bank van België, voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren, niet hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen overeenkomstig de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen.Deze doorhaling is niet van toepassing op de vennootschappen bedoeld in artikel 97 van het Wetboek van vennootschappen. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat over tot de intrekking van de doorhaling na de neerlegging bij de Nationale Bank van België van de niet neergelegde jaarrekeningen; 5° de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen die niet vallen onder het 4°, en die aan de volgende cumulatieve criteria beantwoorden : a) sedert minimum drie jaar, niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;b) ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen met een actieve status;c) niet beschikken over lopende toelatings-of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;d) sinds 7 jaar, geen enkele wijziging aangaande de ingeschreven gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben uitgevoerd;e) sinds 7 jaar, geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd. Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, vormen de actieve commerciële hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden waarvan de begindata voor 1 juli 2003 vallen, geen nuttig criterium.

De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat over tot de intrekking van de doorhaling wanneer aan één van de criteria bedoeld in het eerste lid, 5°, a) tot e), niet meer voldaan is.

De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat ook over tot de intrekking van de doorhaling ingeval er een manifeste vergissing wordt vastgesteld door een overheid of dienst. » 3° een § 1bis wordt ingevoegd, luidende : « § 1bis.De doorhalingen, alsook de intrekkingen bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, en derde en vierde lid, worden gratis gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en dit op initiatief van de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen. »

Art. 19.Artikel 18 treedt in werking op 1 juli 2013.

In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 25bis, § 1, eerste lid, 5°, en tweede en derde lid, van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, zoals ingevoegd bij deze wet, in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2013.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale Fraude, J. CROMBEZ Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Zitting 2012-2013.

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2763 -2012/2013 : Nr. 1 : Wetsontwerp. - Nrs. 2 tot 4 : Amendementen. - Nrs. 5 tot 9 : Verslagen. - Nr. 10 : Tekst aangenomen door de commissies. - Nr. 11 : Amendementen. - Nr. 12 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 29 en 30 mei 2013.

Stukken van de Senaat : 5-2127 -2012/2013 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. - Nrs. 2 tot 4 : Verslagen. - Nr. 5 : Beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 27 juni 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^