Wet van 15 mei 2007
gepubliceerd op 08 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000490
pub.
08/06/2007
prom.
15/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2007. - Wet waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2, 3°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals gewijzigd bij de wet van 24 mei 1994 worden de woorden « de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten » vervangen door de woorden « de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten ».

Art. 3.In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zin die de opsomming voorafgaat, vervangen als volgt : « De machtiging om toegang te hebben tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, of om er mededeling van te verkrijgen, en de machtiging om toegang te hebben tot de informatiegegevens betreffende de vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden verleend door het sectoraal comité van het Rijksregister ingesteld door artikel 15 »;2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Het sectoraal comité beoordeelt of de doeleinden, waarvoor de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen of de mededeling van sommige van deze informatiegegevens wordt gevraagd, en of de doeleinden, waarvoor de toegang tot de informatiegegevens van het wachtregister wordt gevraagd, welbepaald, duidelijk omschreven en wettig zijn en, in voorkomend geval, of de gevraagde informatiegegevens uit het Rijksregister en uit het wachtregister toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ten opzichte van die doeleinden.»; 3° het zesde lid wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, worden de woorden « de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten » vervangen door de woorden « de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten ».

Art. 5.In artikel 9 van dezelfde wet, vervangen door de wet van 25 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « identiteitskaartproducent, de identiteitskaartpersonalisator en de identiteitskaartinitialisator » worden vervangen door de woorden « kaartproducent, de kaartpersonalisator en de kaartinitialisator »;2° de woorden « de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten » worden vervangen door de woorden « de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten ».

Art. 6.In artikel 16 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, 5° en 8°, worden de woorden « de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten » telkens vervangen door de woorden « de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten »;2° in het eerste lid, 7°, wordt het woord « identiteitskaarten » vervangen door het woord « kaarten »;3° in het eerste lid, 8°, worden de woorden « identiteitskaartproducent, de identiteitskaartpersonalisator en de identiteitskaartinitialisator » vervangen door de woorden « kaartproducent, de kaartpersonalisator en de kaartinitialisator »;4° in het eerste lid, 11°, wordt het woord « identiteitskaart » vervangen door het woord « kaart ».5° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « 14° machtiging verlenen om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het wachtregister bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 5;15° machtiging verlenen om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het register van de identiteitskaarten bedoeld in artikel 6bis, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 6bis, § 3, van dezelfde wet.»; 6° in het tweede lid worden de woorden « in 1° en 12° » vervangen door de woorden « in 1°, 12°, 14° en 15° ».

Art. 7.In het opschrift van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden de woorden « de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten » vervangen door de woorden « de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten ».

Art. 8.Het opschrift van hoofdstuk I van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « HOOFDSTUK I. - Bevolkingsregisters, identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten ».

Art. 9.In artikel 1, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 24 mei 1994 en van 24 januari 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° bevolkingsregisters waarin ingeschreven worden op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven, die gemachtigd zijn zich er te vestigen, of die om een andere reden ingeschreven worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn ingeschreven in het in 2° bedoelde register;»; 2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend » vervangen door de woorden « die een asielaanvraag indient ».3° in het tweede lid worden de woorden « die zich vluchteling heeft verklaard of die vraagt om als vluchteling te worden erkend » vervangen door de woorden « die een asielaanvraag heeft ingediend ».

Art. 10.In artikel 1bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 mei 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 3°, worden de woorden « hen de hoedanigheid van vluchteling werd toegekend » vervangen door de woorden « hun vluchtelingenstatus werd erkend of hen de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend »;2° in het tweede lid, 4°, worden de woorden « erkende vluchteling » vervangen door de woorden « vluchteling of genieter van de subsidiaire beschermingsstatus ».

Art. 11.In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 25 maart 2003, 5 augustus 2003 en 9 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « De gemeente geeft aan de Belgen een identiteitskaart, aan de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven of die gemachtigd zijn zich er te vestigen een vreemdelingenkaart, en aan de vreemdelingen die om een andere reden ingeschreven worden in de bevolkingsregisters overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een verblijfsdocument.De identiteitskaart, de vreemdelingenkaart en het verblijfsdocument gelden als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters. » 2° in § 1, tweede lid, worden de woorden « afgeven van identiteitskaarten » vervangen door de woorden « afgeven van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten »;in 1° worden de woorden « op de identiteitskaart » vervangen door de woorden « op de identiteitskaart en de vreemdelingenkaart »; in 3°, worden de woorden « Register van de Identiteitskaarten » worden vervangen door de woorden « Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten »; 3° in § 1, derde lid worden de woorden « afgifte van identiteitskaarten » vervangen door de woorden « afgifte van identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten »;4° § 1, vijfde lid wordt vervangen als volgt : « Op de voorzijde van de identiteitskaart die bedoeld wordt in het eerste lid, wordt in het bovenste gedeelte daarvan, de woorden « België » en « identiteitskaart » aangebracht »;5° § 1 wordt aangevuld met een achtste lid, luidend als volgt : « Het model van de vreemdelingenkaart en van het verblijfsdocument wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.» ; 6° in § 2, eerste lid, worden de woorden « De identiteitskaart bevat » vervangen door de woorden « De identiteitskaart en de vreemdelingenkaart bevatten »;7° in § 4 worden de woorden « de identiteitskaart » vervangen door de woorden « de kaart »;8° in § 5 worden de woorden « de elektronische identiteitskaart » vervangen door de woorden « de elektronische kaart »;9° in § 6 worden de woorden « De identiteitskaart » vervangen door de woorden « De elektronische kaart »;10° in § 7 worden de woorden « de identiteitskaart » telkens vervangen door de woorden « de kaart »;11° in § 8 worden de woorden « de aanmaak van identiteitskaarten » vervangen door de woorden « de aanmaak van kaarten »;12° § 9 wordt vervangen als volgt : « § 9.De Koning kan, na advies van het sectoraal comité van het Rijksregister bedoeld in artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, de toepassing van de bepalingen van de §§ 1 tot 8 verder uitbreiden tot de verblijfsdocumenten. »

Art. 12.In artikel 6bis van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden « centraal bestand van de identiteitskaarten gehouden.Dit bestand draagt de naam « Register van de identiteitskaarten » en bevat de volgende gegevens : » vervangen door de woorden « centraal bestand van de identiteitskaarten en een centraal bestand van de vreemdelingenkaarten gehouden. Deze bestanden dragen respectievelijk de naam « Register van de Identiteitskaarten » en « Register van de Vreemdelingenkaarten » en bevatten beide volgende gegevens : »; 2° § 1, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° voor iedere houder : het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, de foto van de houder horend bij de laatste kaart, de gevraagde taal voor de uitgifte van de kaart en het volgnummer van de kaart »;3° in § 1, 2°, wordt het woord « identiteitskaart » telkens vervangen door het woord « kaart ».4° § 1, 2°, wordt aangevuld als volgt : « j) de andere vermeldingen, opgelegd door de wetten.» . 5° in § 2 worden de woorden « de identiteitskaarten » vervangen door de woorden « de kaarten ».6° Paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.De machtiging om toegang te hebben tot het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten wordt verleend door het sectoraal comité van het Rijksregister ingesteld door artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, aan de Belgische openbare overheden, voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie.

Het sectoraal comité beoordeelt of de doeleinden, waarvoor de toegang tot de informatiegegevens van het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten wordt gevraagd, welbepaald, duidelijk omschreven en wettig zijn en, in voorkomend geval, of de gevraagde informatiegegevens uit het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ten opzichte van die doeleinden.

Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat het sectoraal comité na of de toegang of de mededeling geschiedt in overeenstemming met deze wet, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en hun uitvoeringsbesluiten, alsmede met de andere pertinente normen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of persoonsgegevens.

Binnen dertig dagen na zijn beslissing stuurt het sectoraal comité een afschrift ervan naar de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie. » . 7° een § 4 wordt ingevoegd, luidend als volgt : « § 4.De Koning kan de toepassing van de bepalingen van de §§ 1 tot 3 verder uitbreiden tot de verblijfsdocumenten. »

Art. 13.In artikel 6ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « identiteitskaart » wordt telkens vervangen door het woord « kaart »;2° het vierde lid wordt vervangen als volgt : « De Koning bepaalt de nadere regeling inzake de werking van de helpdesk, inzake de schorsing of intrekking van de verloren, gestolen of vernietigde kaart en inzake verlies, diefstal of vernieling van de kaart of het verblijfsdocument. »

Art. 14.In artikel 6quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 maart 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « identiteitskaart » wordt vervangen door het woord « kaart »;2° de woorden « mogelijk maakt » worden vervangen door de woorden « mogelijk maakt en kan deze uitbreiden tot de verblijfsdocumenten ».

Art. 15.In artikel 8, § 2, van dezelfde wet wordt het woord « identiteitskaart » vervangen door de woorden « identiteitskaart, de vreemdelingenkaart of het verblijfsdocument ».

Art. 16.§ 1. De koninklijke besluiten die voor de inwerkingtreding van deze wet toegang hebben verleend tot het wachtregister en tot het register van de identiteitskaarten blijven van kracht na deze inwerkingtreding. § 2. De aanvragen inzake de toegang tot het wachtregister of tot het register van de identiteitskaarten die op het moment van de inwerkingtreding van deze wet hangend zijn, worden afgehandeld door het sectoraal comité van het Rijksregister.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Gewone zitting 2006-2007 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 2937/1. - Amendementen, nr. 2937/2-3. - Verslag, nr. 2937/4. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 2937/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 2937/6.

Integraal verslag : 24 en 25 april 2007.

Senaat.

Parlementaire bescheiden. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, nr. 3-2431/1. - Verslag, nr. 3-2431/2. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 3-2431/3.

Handelingen van de Senaat : 26 april 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^