Wet van 15 mei 2014
gepubliceerd op 06 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007207
pub.
06/06/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Wet betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Een toelage wordt toegekend aan de militairen die aan de drie volgende voorwaarden voldoen : 1° gedurende de periodes bepaald in artikel 5, § 1, eerste lid : a) belast waren met informaticataken, bepaald in artikel 4;b) hun functies voltijds hebben uitgeoefend;c) gemiddeld 80 % van hun werktijd aan voornoemde informaticataken hebben besteed;2° de vernietiging door de Raad van State hebben bekomen van een weigeringsbeslissing betreffende de toekenning van de toelage, of een beroep bij de Raad van State hebben ingeleid binnen de termijnen bepaald in artikel 4 van het besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State, teneinde een nietigverklaring te bekomen van de toenmalige weigeringsbeslissing betreffende de toekenning van de toelage, en dit beroep heeft geleid tot een verwerping door de Raad van State nadat de weigeringsbeslissing betreffende de toekenning van de toelage werd ingetrokken door het bestuur en er nog geen beslissing omtrent de toekenning van de toelage werd genomen;3° een aanvraag hebben ingediend vóór 31 januari 2002 tot het bekomen van de toelage.

Art. 3.§ 1. De lijst van de militairen die aan de voorwaarden bepaald in artikel 2 beantwoorden, wordt opgesteld door de door de Koning aangewezen overheid, na advies van de aanvaardingscommissie bedoeld in paragraaf 2.

Een motivering is vereist voor de militairen die geen ambt van informaticus uitoefenen. Deze motivering is gebaseerd op de volgende criteria : 1° geaffecteerd zijn geweest bij een cel van een stafsectie of van een korps die bevoegd is voor informatica, wat formeel moet erkend worden door een reglementaire tekst of door de richtlijnen opgesteld door de militaire overheid die de door de Koning aangewezen overheid aanduidt, of wat uitdrukkelijk moet blijken uit de organieke tabellen;2° één of meerdere informaticataken, bepaald in artikel 4, § 2, uitgeoefend hebben. Het uitoefenen van een ambt van informaticus blijkt uit de organieke tabellen van de krijgsmacht.

De lijst bedoeld in het eerste lid, moet het visum dragen van de inspecteur van Financiën. § 2. De leden van de aanvaardingscommissie worden aangewezen door de door de Koning aangewezen overheid. De aanvaardingscommissie bestaat uit een voorzitter, afgevaardigde van de divisie beheer van de algemene directie human resources, een afgevaardigde van de divisie communication and information systems and infrastructure van de algemene directie material resources, een afgevaardigde van de landcomponent, een afgevaardigde van de luchtcomponent, een afgevaardigde van de marinecomponent en een afgevaardigde van medische component.

De aanvaardingscommissie : 1° controleert de administratieve geldigheid van de aanvraag;2° bepaalt op basis van de ter beschikking gestelde gegevens door de aanvrager en de toenmalige korpscommandant of de aanvrager recht heeft op de toelage;3° bepaalt de periodes voor dewelke het recht op de toelage is verworven;4° attesteert de minimumtijd bepaald in artikel 2, eerste lid, 1°, c), die moet blijken uit de analyse van het rapport bedoeld in artikel 5, § 2;5° bepaalt het percentage van het variabele gedeelte van de toelage. De aanvaardingscommissie beslist bij gewone meerderheid en heronderzoekt de rechten bedoeld in het tweede lid op basis van het oorspronkelijke dossier, hetwelk aanleiding heeft gegeven tot een vernietigingsbeslissing vanwege de Raad van State. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de commissie beslissend. § 3. Een beroep tegen de beslissing bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, kan worden aangetekend bij de door de Koning aangewezen overheid binnen een termijn van 15 kalenderdagen na kennisname door de betrokken militair van de lijst bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid.

De door de Koning aangewezen overheid beslist na advies van de beroepscommissie.

De leden van de beroepscommissie worden aangewezen door de door de Koning aangewezen overheid. De beroepscommissie bestaat uit twee afgevaardigden van de divisie beheer van de algemene directie human resources en een afgevaardigde van de divisie communication and information systems and infrastructure van de algemene directie material resources.

Art. 4.§ 1. Zijn informaticataken, bedoeld in artikel 2 : 1° conceptie en installatie van een informaticastructuur;2° evalueren van het gebruik van een bestaande infrastructuur;3° documenteren van informaticaprojecten;4° opstellen van parameters volgens evoluerende normen en noden;5° opmaken van prijsberekeningen voor dienstverlening aan externe gebruikers;6° opstellen van rapporten, meer bepaald evaluatierapporten, betreffende diensten, programma's, projecten of informatica-toepassingen;7° zich documenteren over de evoluties, zich bijscholen, deelnemen aan cursussen en seminaries betreffende de nieuwe informaticatechnologieën;8° prioriteiten bepalen inzake toepassingen en informaticamateriaal;9° evalueren van het gebruik van informaticamiddelen;10° deelnemen aan externe coördinatievergaderingen inzake informaticabeheer;11° animeren van werkgroepen inzake modern informaticabeheer;12° audits verrichten van informaticadiensten;13° de eenheden en diensten advies verstrekken inzake modern informatiebeheer bij middel van electronische drager;14° installeren van systeemsoftware en de upgrading ervan voorzien;15° dagelijks opvolgen van de exploitatie van programma's, beheren van de middelen en de veiligheid. § 2. Worden eveneens als informaticataken, bedoeld in artikel 2 beschouwd : 1° leiden, plannen en de taken verdelen binnen een organisme waarvan de informatica op organisatietabel erkend is als één der doeleinden;2° plannen en coördineren van de verschillende fasen van een informaticaproject, ze opvolgen en controleren;3° realiseren van haalbaarheidstudies van informaticaprojecten;4° analyseren van bestaande informaticasystemen en mogelijke operationele verbeteringen ervan voorstellen;5° uitwerken van conceptuele modellen van informaticasystemen;6° programmeren van het geïnformatiseerd informatiebeheer;7° ontwikkelen van testen van de programma's en deze op punt stellen;8° invoeren van nieuwe informaticatoepassingen, opstellen en uitvoeren van exploitatieprocedures en de opvolging ervan verzekeren, en daartoe de nodige initiatieven nemen om de uitvoering van de informaticaketens, binnen de gestelde termijnen, te verzekeren;9° detecteren, identificeren, opvolgen en verbeteren van technische en softwarematige problemen;10° adviseren van gebruikers van informaticaproducten bij de keuze van technische oplossingen of bij gebruiksmodaliteiten;11° opstellen van de technische onderdelen van lastenboeken van overheidsopdrachten met betrekking tot informatica.

Art. 5.§ 1. Het bedrag van de toelage bedoeld in artikel 2 is in functie van de periode gedurende dewelke de militair informaticataken heeft verricht, en wordt bepaald als volgt : 1° voor de periode van l september 1998 tot en met 31 december 1998 : 6,25 % van de brutojaarwedde verschuldigd voor de maand januari 2000;2° voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999 : 18,75 % van de brutojaarwedde verschuldigd voor de maand januari 2000;3° voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 : 12,5 % van de brutojaarwedde verschuldigd voor de maand januari 2002;4° voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 : 12,5 % van de brutojaarwedde verschuldigd voor de maand januari 2002. De helft van de in 1° tot 4° vastgestelde bedragen wordt toegekend aan de militairen opgenomen op de lijst bedoeld in artikel 3.

De tweede helft wordt toegekend na beslissing van de door de Koning aangewezen overheid, na advies van de aanvaardingscommissie, op basis van de verhouding waarin de betrokken militair heeft bijgedragen in de informaticataken bepaald in artikel 4.

Onder brutojaarwedde wordt verstaan de brutowedde, eventueel verhoogd met de haard- of standplaatstoelage. § 2. De beslissing bedoeld in paragraaf 1, derde lid, steunt op het rapport over de activiteiten uitgevoerd door de betrokken militair, met advies van de toenmalig betrokken korpscommandant.

Het rapport bedoeld in het eerste lid wordt hernomen uit het toenmalig dossier dat werd ingediend binnen de termijnen bepaald in artikel 2, eerste lid, 2°. § 3. De toelagen bepaald in paragraaf 1 zijn onderworpen aan de bijdrage voor het stelsel van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit (sector gezondheidszorgen) en aan de bijzondere bijdrage voor de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid.

De toelagen zijn evenwel niet onderworpen aan de inhouding bestemd voor het Fonds voor Overlevingspensioenen.

Art. 6.§ 1. De toelagen bepaald in artikel 5 zijn niet verschuldigd voor elke erin bedoelde periode onderbroken door : 1° de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek;2° de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap;3° een tijdelijke ambtsontheffing, behalve indien het gaat om een tijdelijke ambtsontheffing om gezondheidsredenen die het gevolg is van de dienst;4° de in disponibiliteit stelling;5° de beziging. Voor de militairen die, op 29 juni 2000, of vóór deze datum, hebben geopteerd voor een afwezigheid of een stelsel bepaald in het eerste lid, worden evenwel de toelagen, bepaald in artikel 5 naar verhouding verminderd tot op het einde van die afwezigheidsperiode of van dit stelsel. § 2. De toelagen bepaald in artikel 5 worden naar verhouding verminderd wanneer het personeelslid in dienst is getreden in de loop van de hierin bedoelde periode, evenals voor iedere hierin bedoelde periode onderbroken door : 1° de opruststelling;2° het eindeloopbaanverlof;3° een ouderschapsverlof. § 3. De volgende verloven en afwezigheden hebben geen invloed op de toelagen bepaald in artikel 5 : 1° de verloven en vergunningen;2° de compensatiedagen;3° de spoedverloven;4° de dienstvrijstelling van uitzonderlijke aard;5° het opvangverlof;6° het zwangerschapsverlof;7° borstvoedingsverlof;8° de deelname aan opgelegde cursussen.

Art. 7.Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3493 Integraal verslag : 23 april 2014 Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2879 Handelingen van de Senaat : 24 april 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^