Wet van 15 mei 2014
gepubliceerd op 28 mei 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defens

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014021066
pub.
28/05/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Ze voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, alsook van richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Art. 2.In artikel 17, § 1, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 sluiten, worden de woorden "Deze wet is niet toepasselijk op" vervangen door de woorden "Niet onder toepassing van de bepalingen van deze wet, met uitzondering van artikel 41/1, vallen de".

Art. 3.In artikel 18 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "Deze wet is niet toepasselijk op" vervangen door de woorden "Niet onder toepassing van de bepalingen van deze wet, met uitzondering van artikel 41/1, vallen de";2° in de bepalingen onder 1° tot 6° worden in de Franse tekst de woorden "aux marchés publics" telkens vervangen door de woorden "les marchés publics".

Art. 4.In artikel 20 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 sluiten, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende : " § 1/1. Behalve om dwingende redenen van algemeen belang wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen sluiten tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of de inschrijver, al naargelang.

De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar.

De Koning kan uitzonderingen bepalen voor kleine opdrachten onder het bedrag dat Hij vastlegt en kan een maximumduur opleggen gedurende dewelke de uitsluitingsgrond zal gelden en ter zake de nadere regels bepalen. In geen geval mag de uitsluitingsgrond langer gelden dan vijf jaar.".

Art. 5.In dezelfde wet wordt een artikel 41/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 41/1.§ 1. De in artikel 2, 1°, a) bedoelde aanbestedende overheid alsook de in artikel 2, 1°, c) bedoelde publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak door de eerstgenoemde aanbestedende overheid gefinancierd worden, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die aanbestedende overheid, ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die aanbestedende overheid zijn aangewezen, verwerven wat de door de Koning vast te stellen producten, diensten en gebouwen betreft, uitsluitend producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "het verwerven van een gebouw" ook de huur en het verwerven van zakelijke rechten op een gebouw verstaan.

De aanbestedende overheden waarop het eerste lid niet toepasselijk is, overwegen wat de door de Koning vast te stellen producten, diensten en gebouwen betreft, uitsluitend de verwerving van producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties.

Als voorwaarde voor de verwerving van producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties geldt dat die in overeenstemming zijn met de kosteneffectiviteit, de economische haalbaarheid, de duurzaamheid in een breder verband, de technische geschiktheid, alsmede met de aanwezigheid van voldoende concurrentie.

Alle aanbestedende overheden overwegen bij het plaatsen van opdrachten voor diensten de mogelijkheid energieprestatiecontracten voor de lange termijn te sluiten die energiebesparingen op de lange termijn opleveren. § 2. De Koning stelt de nadere regels vast voor de toepassing van paragraaf 1. Daartoe bepaalt Hij onder meer de minimumeisen inzake energie-efficiëntieprestatie voor de door Hem te bepalen producten, diensten en gebouwen.

De Koning kan het aanvoeren van de in paragraaf 1, vierde lid, vermelde redenen ter rechtvaardiging van de verwerving van producten, diensten en gebouwen zonder hoge energie-efficiëntieprestaties bovendien onderwerpen aan een motiveringsverplichting.".

Art. 6.In artikel 55 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 sluiten, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De artikelen 5 tot 11, 15, 17, 18, eerste lid, 1° tot 5°, en tweede lid, 19, 20, met uitzondering van paragraaf 1/1, 21, 22, 24, 25, 28 tot 30, 32 eerste tot derde lid, vijfde en zesde lid, 33, 35 tot 41, 42 en 43, zijn eveneens van toepassing op de overheidsopdrachten bedoeld in deze titel.".

Art. 7.In artikel 18 van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gewijzigd bij de wet van 1 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "met uitzondering van paragraaf 3 en artikel 45" vervangen door de woorden "met uitzondering van paragraaf 3 en van de artikelen 40/1 en 45";2° in paragraaf 2 worden de woorden "met uitzondering van artikel 45" vervangen door de woorden "met uitzondering van de artikelen 40/1 en 45".

Art. 8.In dezelfde wet wordt een artikel 40/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 40/1.§ 1. De in artikel 2, 1°, a) bedoelde aanbestedende overheid alsook de in artikel 2, 1°, c) bedoelde publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak door de eerstgenoemde aanbestedende overheid gefinancierd worden, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die aanbestedende overheid, ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die aanbestedende overheid zijn aangewezen, verwerven wat de door de Koning vast te stellen producten, diensten en gebouwen betreft, uitsluitend producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "het verwerven van een gebouw" ook de huur en het verwerven van zakelijke rechten op een gebouw verstaan.

De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet : 1° wanneer daardoor een conflict zou ontstaan met de aard en het hoofddoel van de strijdkrachten;2° voor opdrachten voor levering van militair materieel als bedoeld in de artikelen 3, 16° en 15, 1°. De overige aanbestedende overheden waarop het eerste lid niet toepasselijk is, overwegen wat de door de Koning vast te stellen producten, diensten en gebouwen betreft, uitsluitend de verwerving van producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties.

Als voorwaarde voor de verwerving van producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties geldt dat die in overeenstemming zijn met de kosteneffectiviteit, de economische haalbaarheid, de duurzaamheid in een breder verband, de technische geschiktheid, alsmede met de aanwezigheid van voldoende concurrentie.

Alle aanbestedende overheden overwegen bij het plaatsen van opdrachten voor diensten de mogelijkheid energieprestatiecontracten voor de lange termijn te sluiten die energiebesparingen op de lange termijn opleveren. § 2. De Koning stelt de nadere regels vast voor de toepassing van paragraaf 1. Daartoe bepaalt Hij onder meer de minimumeisen inzake energie-efficiëntieprestatie voor de door Hem te bepalen producten, diensten en gebouwen.

De Koning kan het aanvoeren van de in paragraaf 1, derde lid, 1°, en in paragraaf 1, vijfde lid vermelde redenen ter rechtvaardiging van de verwerving van producten, diensten en van gebouwen zonder hoge energie-efficiëntieprestaties bovendien onderwerpen aan een motiveringsverplichting.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, op 15 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3401 - 2013/2014 : 001 : Wetsvoorstel. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst aangenomen door de commissie. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 2 en 3 april 2014.

Stukken van de Senaat : 5-2838 - 2013/2014 : N° 1 : Ontwerp niet-geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^