Wet van 16 februari 2009
gepubliceerd op 16 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003074
pub.
16/03/2009
prom.
16/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2009. - Wet betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Zij heeft inzonderheid de partiële omzetting tot doel van Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG 1.

Art. 2.In artikel 121, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 maart 2003, de wet van 22 juli 2004, de wet van 22 februari 2006 en de wet van 1 april 2007, worden de woorden « artikel 74, § 1, derde lid, of § 2, van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, » ingevoegd tussen de woorden « artikel 82, § 1, eerste lid van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, » en de woorden « artikel 15bis of artikel 16, § 1, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen ».

Art. 3.In artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003, de wet van 22 juli 2004, de wet van 15 december 2004, de wet van 22 februari 2006, de wet van 13 juni 2006 en de wet van 27 oktober 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 14° worden de woorden « artikel 26, § 2 en § 4, 2°, 3° en 4° » vervangen door de woorden « artikel 26, § 1, tweede lid, 2°, 3° en 4°, en §§ 5, 8 en 9 »;b) het artikel wordt aangevuld als volgt : « 34° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen die de CBFA heeft genomen krachtens de artikelen 9 en 10, en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens artikel 59 van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf.Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de CBFA geen uitspraak heeft gedaan binnen de termijnen vastgesteld bij het eerste lid van het voormelde artikel 9 en bij het tweede lid van het voormelde artikel 59. In deze gevallen wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen bij het verstrijken van de termijn; 35° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot verzet die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 32 van de voormelde wet van 16 februari 2009;36° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de CBFA heeft genomen krachtens de artikelen 47, § 1, tweede lid, 2°, 3° en 4°, 48, §§ 1, 4 en 5, en 50, tweede lid, en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens de artikelen 58, tweede lid, en 67, van de voormelde wet van 16 februari 2009.37° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen tot herroeping van de vergunning die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 53, en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens artikel 67 van de voormelde wet van 16 februari 2009;38° door de herverzekeringsonderneming, tegen de beslissingen die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 72, derde en vierde lid, van de voormelde wet van 16 februari 2009.»

Art. 4.Deze wet treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste-Minister en Minister van Financiën en van de Institutionel Hervormingen, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - 001 : Wetvoorstel. - 002 : Bijlagen. - 003 Verwijzend verslag.

Integraal verslag : 8 januari 2009 Senaat.

Documenten. - 001 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^