Wet van 16 januari 2003
gepubliceerd op 05 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011027
pub.
05/02/2003
prom.
16/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2003. - Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder : 1° « beheersdienst » : de dienst binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstanden Energie belast met het beheer van de Kruispuntbank van Ondernemingen; 2° « dienst » : openbare dienst, instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie taken van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd in uitvoering van deze wet;3° « onderneming » : de rechtspersoon, de natuurlijke persoon en de vereniging die zich in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet inschrijven;4° « handelsonderneming » : alle in artikel 4 vermelde personen die op Belgisch grondgebied, hetzij vanuit de maatschappelijke zetel, hetzij vanuit een vestigingseenheid, hetzij in geval van leurhandel vanuit de woonplaats, daden van koophandel uitoefenen, zoals die worden omschreven in het Wetboek van Koophandel en die aldus vermoed worden de hoedanigheid van « handelaar » te hebben;5° « ambachtsonderneming » : de onderneming opgericht door een private persoon die in België gewoonlijk krachtens een contract van huur van diensten, hoofdzakelijk materiële prestaties levert, voor zover daarmee geen leveringen van waren of slechts toevallige leveringen van waren gepaard gaan en aldus vermoed wordt de hoedanigheid van « ambachtsman » te hebben;6° « vestigingseenheid » : een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend;7° « ondernemingsloket » : instelling die erkend is in uitvoering van Titel IV van deze wet en belast is met taken van openbare dienst of van algemeen belang bedoeld in deze wet;8° « handelsregister » : deelverzameling van de Kruispuntbank van Ondernemingen omvattende de gegevens van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde handels- en ambachtsondernemingen;9° « rechtspersonenregister » : deelverzameling van de Kruispuntbank van Ondernemingen omvattende de gegevens van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde rechtspersonen;10° « de minister » : de minister bevoegd voor Middenstand. TITEL II. - Kruispuntbank van Ondernemingen HOOFDSTUK 1. - Oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Art. 3.Binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt een register opgericht, « Kruispuntbank van Ondernemingen » geheten.

Dit register en de daarmee gepaard gaande invoering van een uniek ondernemingsnummer heeft tot doel door de realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling de administratieve verplichtingen opgelegd aan ondernemingen te vereenvoudigen en de werking van de overheidsdiensten efficiënter te organiseren.

De Kruispuntbank van Ondernemingen is belast met het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter beschikking stellen van de gegevens die betrekking hebben op de identificatie van de ondernemingen overeenkomstig de bepalingen van deze wet en de wettelijke of reglementaire bepalingen die de oorspronkelijke verzameling van de in artikel 6 bedoelde gegevens toelaten door de overheden, administraties en diensten aangewezen krachtens artikel 7.

Art. 4.In de Kruispuntbank van Ondernemingen worden gegevens opgenomen betreffende : 1° de rechtspersonen naar Belgisch recht;2° de rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikken over een zetel of zich dienen te registreren in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting;3° iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die in België : - hetzij een handels- of ambachtsonderneming voert; - hetzij als werkgever aan de sociale zekerheid is onderworpen; - hetzij aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen is; - hetzij als zelfstandige een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep uitoefent; 4° evenals de vestigingseenheden van de personen bedoeld in 1°, 2° en 3°, in zoverre de registratie van deze vestigingseenheid nodig is voor de uitvoering van de Belgische wetgeving. HOOFDSTUK 2. - Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Art. 5.Iedere onderneming of vestigingseenheid bedoeld in artikel 4, wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven en verkrijgt op het ogenblik van de inschrijving een ondernemings- of vestigingseenheidnummer. Dit nummer vormt hun uniek identificatienummer.

Art. 6.§ 1. De inschrijving die gebeurt krachtens artikel 5 omvat de volgende gegevens : 1° de naam, de benaming of de firmanaam;2° de nauwkeurige aanduiding van de onderscheiden adressen, in voorkomend geval, van de maatschappelijke zetel van de onderneming en van de verschillende vestigingseenheden in België;3° de rechtsvorm;4° de rechtstoestand;5° de oprichting- en stopzettingdatum van de onderneming of de vestigingseenheid;6° de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers van de onderneming;7° de door de onderneming uitgeoefende economische activiteiten;8° de overige basisidentificatiegegevens, die moeten verstrekt worden op het ogenblik van de oprichting van de rechtspersoon of in toepassing van Titel III;9° de aanduiding van de toelatingen en vergunningen waarover de onderneming beschikt of de hoedanigheden waaronder deze gekend is bij de verschillende overheden, administraties en diensten;10° verwijzingen naar de bij de griffies van de rechtbanken neergelegde stukken van de rechtspersonen en naar de jaarrekeningen en balansen neergelegd bij de Nationale Bank van België. § 2. De Koning kan, na advies van het in artikel 27 bedoelde toezichtcomité en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in § 1 opgesomde gegevens aanvullen met andere gegevens vereist voor de identificatie van ondernemingen of van gemeenschappelijk belang voor meerdere overheidsdiensten. § 3. Iedere wijziging die wordt aangebracht aan de in §§ 1 en 2 bedoelde gegevens, moet onverwijld in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden opgenomen met aanduiding van de datum waarop zij in werking treedt en van de er voor verantwoordelijke dienst. § 4. Deze gegevens worden bewaard gedurende dertig jaar te rekenen van de dag van het verlies van de rechtspersoonlijkheid voor de rechtspersonen, of van de definitieve stopzetting van de activiteit voor de andere bij artikel 4 bedoelde houders van een inschrijving.

Art. 7.Na advies van de in artikel 26 bedoelde coördinatiecommissie, wijst de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de overheden, administraties en diensten aan die, betreffende de categorieën van ondernemingen die Hij aanduidt en volgens de functionele verdeling die Hij vastlegt, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6.

Bij het uitoefenen van deze taak zijn de overheden, administraties en diensten onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die de oorspronkelijke verzameling van de in artikel 6 bedoelde gegevens toelaten.

Art. 8.Voor de uitvoering van hun opdrachten zoals omschreven in deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten, hebben de Kruispuntbank van Ondernemingen en de overheden, administraties en diensten bedoeld bij artikel 7, eerste lid : 1° toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

Art. 9.De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de modaliteiten en de aard van de inschrijvingen en de wijzigingen vast, die rechtstreeks op een elektronisch beveiligde wijze door de ondernemingen, bedoeld in artikel 4, mogen worden meegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. HOOFDSTUK 3. - Toekenning en gebruik van het ondernemings- en vestigingseenheidnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Art. 10.Het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidnummer toegekend op het ogenblik van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden onmiddellijk na de toekenning medegedeeld aan de onderneming door de krachtens artikel 7, eerste lid, aangewezen overheden, administraties en diensten.

De Koning bepaalt de toekenningregels, de wijze van afleveren en de samenstelling van het ondernemings- en vestigingseenheidnummer.

Art. 11.Het gebruik van het ondernemingsnummer is verplicht in de betrekkingen die de ondernemingen hebben met de administratieve en rechterlijke overheden, evenals in de betrekkingen die deze laatste onderling hebben.

De krachtens artikel 7, eerste lid, aangewezen overheden, administraties en diensten nemen, teneinde de unieke gegevensinzameling mogelijk te maken, de nodige maatregelen opdat het ondernemings- en vestigingseenheidnummer een sleutel vormt die toegang geeft tot zowel de gegevens die opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, als tot de gegevens die zijn opgenomen in de door hen beheerde repertoria en geautomatiseerde bestanden, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen die de toegang tot deze gegevens regelen.

Art. 12.Wat de handels- en ambachtsondernemingen betreft, doet het toegekende ondernemingsnummer respectievelijk dienst als handelsregisternummer of als inschrijvingsnummer als ambachtsman.

Art. 13.Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van handels- en ambachtsondernemingen dienen steeds het ondernemingsnummer te vermelden.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentelijke spaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is.

De voor de uitoefening van een handels- of ambachtswerkzaamheid gebruikte gebouwen en marktkramen, evenals de vervoermiddelen, die hoofdzakelijk voor deze werkzaamheden worden gebruikt, dragen op zichtbare wijze de in het eerste lid vermelde aanduidingen.

Art. 14.Elk op verzoek van een handels- of ambachtsonderneming betekend deurwaardersexploot vermeldt steeds net ondernemingsnummer.

Bij gebreke aan vermelding van het ondernemingsemmer op het deurwaardersexploot, verleent de rechtbank uitstel aan de handels- of ambachtsonderneming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van de vordering te bewijzen.

Indien de handels- of ambachtsonderneming haar inschrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van het inleiden van haar vordering niet bewijst binnen de door de rechtbank gestelde termijn of indien blijkt dat de onderneming niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, verklaart de rechtbank de vordering van ambtswege onontvankelijk.

Indien de handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die giet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering van die onderneming eveneens onontvankelijk. De onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.

Art. 15.Door de akten van rechtspleging, die krachtens artikel 14 onontvankelijk worden verklaard, worden de verjaring, alsmede de op straffe van nietigheid bepaalde rechtsplegingstermijnen gestuit.

Art. 16.De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de verplichtingen bedoeld in de artikelen 13 en 14, uitbreiden tot andere categorieën van ondernemingen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen. HOOFDSTUK 4. - Toegang en gebruik van de gegevens opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Art. 17.Volgende gegevens, opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zijn gelet op hun aard, raadpleegbaar zonder voorafgaande machtiging : 1° de door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekende ondernemings- en vestigingseenheidnummers;2° alle gegevens die moeten worden bekendgemaakt in uitvoering van : - het Wetboek van vennootschappen; - de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen; - de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van de Europese economische samenwerkingsverbanden; - de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten; - de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen; 3° de gegevens die door handels- of ambachtsondernemingen moeten worden medegedeeld in uitvoering van artikel 37;4° de gegevens vereist om na te gaan of een onderneming al dan niet aan de BTW-verplichtingen is onderworpen;5° de bijzondere erkenningen of toelatingen waarover een onderneming beschikt, van zodra deze het voorwerp uitmaken van een verplichte bekendmaking.

Art. 18.§ 1. De Koning stelt, op advies van de coördinatiecommissie en van het toezichtcomité, bedoeld in de artikelen 26 en 27, de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen vast. § 2. De toegang tot andere gegevens dan deze opgesomd in artikel 17 vereist een voorafgaande machtiging van het toezichtcomité.

Vooraleer haar machtiging te geven, gaat het toezichtcomité na of deze toegang geschiedt in overeenstemming met deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Deze machtiging kan toegestaan worden : - aan overheden, administraties en diensten in de mate dat zij die gegevens nodig hebben voor het vervullen van hun opdrachten en wettelijke of reglementaire verplichtingen; - aan andere instanties in de mate dat deze gegevens beantwoorden aan een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde, dat zwaarder doorweegt dan het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de onderneming waarop de gegevens betrekking hebben. § 3. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van het toezichtcomité, in welke gevallen geen machtiging vereist is. § 4. Ieder type uitwisseling tussen overheidsdiensten, op basis van het ondernemings- of vestigingseenheidnummer, van andere gegevens dan deze opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet vooraf gemeld worden aan het toezichtcomité, dat deze meldingen registreert in een kadaster, dat door iedereen kan geraadpleegd worden.

De Koning bepaalt, na advies van het toezichtcomité, de modaliteiten met betrekking tot deze melding, het Kadaster en de raadpleging.

Art. 19.Iedere onderneming heeft recht op mededeling van de hem betreffende gegevens die opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien blijkt dat de medegedeelde gegevens overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, kan de houder van een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen de verbetering van deze gegevens vragen op de wijze en binnen de termijnen vastgesteld door de Koning.

Art. 20.De Koning bepaalt, na advies van het toezichtcomité, welke in artikel 17 opgesomde gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, gelet op hun openbaar karakter, vrij mogen worden gecommercialiseerd en onder welke voorwaarden en waarborgen.

Enkel de beheersdienst mag deze basisgegevens aan ondernemingen verstrekken.

Art. 21.§ 1. Onverminderd artikel 20 kan eenieder bij een ondernemingsloket inzage nemen van de gegevens van het handelsregister betreffende een bepaalde handels of ambachtsonderneming en zich volledige of gedeeltelijke afschriften dan wel uittreksels van het register doen afgeven op de wijze bepaald door de Koning. § 2. De afschriften of uittreksels van het handelsregister worden voor eensluidend gewaarmerkt, tenzij de aanvrager afstand doet van dit vormvoorschrift. § 3. De afschriften of uittreksels vermelden niet de inhoud van rechterlijke beslissingen die betrekking hebben op : 1° een faillissement en één van de veroordelingen bepaald in de artikelen 486, 489bis en 489ter van het Strafwetboek, in geval van rehabilitatie;2° een gerechtelijk akkoord na de tenuitvoerlegging van het gerechtelijk akkoord;3° onbekwaamverklaring of benoeming van een gerechtelijk raadsman, wanneer een vonnis van opheffing is gewezen;4° de in artikel 62 bedoelde veroordelingen. HOOFDSTUK 5. - Realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling

Art. 22.Overheden, administraties en diensten die gemachtigd zijn de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen te raadplegen, mogen deze gegevens niet meer opnieuw rechtstreeks opvragen bij de ondernemingen bedoeld in artikel 4 of bij de lasthebbers van deze laatste.

Eens een gegeven is medegedeeld aan en opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen de diensten die gemachtigd zijn de gegevens van de Kruispuntbank Ondernemingen te raadplegen, het niet rechtstreeks meedelen ervan niet langer ten laste leggen aan betrokkene. HOOFDSTUK 6. - Verplichtingen van de griffies van de rechtbanken

Art. 23.§ 1. De griffier van de rechtbank die ze heeft uitgesproken, stelt de Kruispuntbank van Ondernemingen in kennis van de inhoud van de vonnissen of arresten : 1° tot het onbekwaam verklaren of het onder gerechtelijk raadsman stellen van een natuurlijk persoon-handelaar of tot het opheffen van deze maatregelen;2° tot ontneming of teruggave van de beheersbevoegdheden of een deel ervan aan een echtgenoot natuurlijk persoon-handelaar die onder gemeenschap van goederen is gehuwd;3° tot uitspraak van scheiding van goederen ten aanzien van echtgenoten van wie één een natuurlijk persoon-handelaar is;4° tot homologatie van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten van wie één een natuurlijk persoon-handelaar is;5° tot verklaring van afwezigheid van een natuurlijk persoon-handelaar;6° tot aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder over een handels- of ambachtsonderneming of een opheffing van deze maatregel;7° geldende als verklaring van afstand of van opheffing van een handels- of ambachtsonderneming;8° tot aanwijzing van een sekwester over de goederen van een onderneming;9° die aan een onderneming verbod opleggen tot het uitoefenen van haar activiteit;10° tot verbod een werkzaamheid of een functie uitte oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis, 2 en 3bis van het koninklijk besluit nr.22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen of waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend om dergelijk verbod uit te spreken; 11° waarbij beslist wordt dat een onderneming geen daden van bestuur of van beheer kan stellen zonder machtiging van de commissaris inzake opschorting of waarbij deze beslissing wordt gewijzigd;12° tot faillietverklaring, tot uitspraak van de opheffing van het faillissement, tot uitspraak van de sluiting van de faillissementsverrichting, tot vaststelling van de verschoonbaarheid of onverschoonbaarheid van de gefailleerde en tot verklaring van rehabilitatie ten aanzien van de gefailleerde;13° tot veroordeling wegens de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 489, 489bis en 489ter van het Strafwetboek;14° tot afwijzing, als zijnde onontvankelijk of ongegrond, van een verzoek om een gerechtelijk akkoord, waarbij een voorlopige opschorting wordt verleend, verlengd of beëindigd;15° tot goedkeuring, afwijzing, wijziging of herroeping van een herstel- of betalingsplan;16° waarbij ontbinding, vereffening of nietigverklaring van de rechtspersoon wordt uitgesproken;17° tot veroordeling wegens de bij de artikel 62 bedoelde misdrijven;18° waarbij wordt vastgesteld dat niet meer voldaan is aan de krachtens de bijzondere wetten en reglementen gestelde voorwaarden voor de uitoefening van de activiteiten van een onderneming;19° waarbij aan een echtgenoot verboden wordt een werkzaamheid uit te oefenen waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist is. § 2. De griffier stelt de Kruispuntbank van Ondernemingen in kennis van elk mogelijk verzet of beroep tegen een in § 1 bedoeld gewezen vonnis. § 3. De griffier van de rechtbank die ze heeft uitgesproken stelt de Kruispuntbank van Ondernemingen in kennis van de rechterlijke beslissingen waarbij een in § 1 bedoeld vonnis of arrest wordt vernietigd of waarbij eerherstel wordt verleend na een dergelijk vonnis of arrest. § 4. Alle kennisgevingen en mededelingen, waarvan sprake in de voorgaande paragrafen, geschieden op de wijze door de Koning bepaald. HOOFDSTUK 7. - Ambtshalve inschrijving, wijziging of doorhaling van gegevens

Art. 24.§ 1. Alle belanghebbenden, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, kunnen bij de beheersdienst de verbetering van elke onjuiste vermelding in een inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen vragen alsook de doorhaling van de in strijd met deze wet of haar uitvoeringsbesluiten aanvaarde inschrijvingen of wijzigingen. § 2. Alle diensten, die toegang hebben tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn gehouden, van zodra zij hetzij foutieve of het ontbreken van gegevens vaststellen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij vaststellen dat een inschrijving, wijziging of doorhaling niet is gebeurd, dit te melden aan de beheersdienst. § 3. De beheersdienst is bevoegd tot het ambtshalve inschrijven van een onderneming, wijzigen of doorhalen van gegevens van ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, indien deze inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen niet door de onderneming zelf werd aangegeven binnen de voorgeschreven termijn via de daartoe aangewezen dienst.

Art. 25.§ 1. Volgens de aard van de vaststelling, meldt de beheersdienst de gegevens bedoeld in artikel 24, § 3, aan de dienst die in toepassing van artikel 7, eerste lid, werd aangeduid als bron van het betrokken gegeven, of gaat zij over tot ambtshalve wijziging indien het gegevens betreft waarvoor de Kruispuntbank van Ondernemingen zelf als bron werd aangeduid. § 2. Voorafgaandelijk aan de ambtshalve inschrijving, wijziging of doorhaling, maakt de beheersdienst zijn voornemen door middel van een ter post aangetekend schrijven bekend aan de betrokken onderneming of aan haar rechtsopvolgers, met aanduiding van de dienst waarbij de inschrijving, wijziging of doorhaling moet geregistreerd worden.

Betrokkenen beschikken over een periode van dertig dagen na de verzending van het aangetekend schrijven om vrijwillig bij de in het aangetekend schrijven aangeduide dienst over te gaan tot de gevraagde inschrijving, wijziging of doorhaling.

Laat betrokkene na binnen de gestelde termijn over te gaan tot de gevraagde inschrijving, wijziging of doorhaling dan wordt door de beheersdienst op het ogenblik van de ambtshalve invoer van de betreffende gegevens, naast het eventueel in toepassing van deze wet verschuldigd inschrijvingsgeld, een administratieve geldboete opgelegd ten bedrage van maximum 500 euro. HOOFDSTUK 8. - Bijzondere bepalingen omtrent de werking van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Art. 26.Er wordt bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een coördinatiecommissie opgericht, voorgezeten dooreen vertegenwoordiger van de Eerste minister. De coördinatiecommissie verstrekt advies overeenkomstig de artikelen 7, 18, § 1, en 73.

Deze adviezen worden overgemaakt aan het begeleidingscomité, opgericht bij de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, dat belast is met de begeleiding van de werking van de Kruispuntbank voor ondernemingen.

De Koning bepaalt bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de samenstelling en de werkingsmodaliteiten van de coördinatiecommissie en het begeleidingscomité.

Art. 27.Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een sectoraal comité voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, « Toezichtscomité genaamd » opgericht, dat belast is met de afgifte van Je machtiging bedoeld in artikel 18, § 2.

Het comité verstrekt tevens de adviezen bedoeld in de artikelen 6, § 2, 18, § 1, en 20, binnen dertig dagen na de aanhangigmaking door de beheersdienst. Bij ontstentenis van advies binnen de voorgeschreven termijn, wordt het advies geacht het voorstel te volgen dat de beheersdienst in de adviesaanvraag had geformuleerd.

Dat sectoraal comité is samengesteld uit drie leden van de Commissie, van wie de voorzitter of een ander, door de Commissie in die hoedanigheid aangewezen lid, dat het comité voorzit, alsmede uit drie externe leden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers overeenkomstig de door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalde voorwaarden en nadere regels. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

De werkingsregels van dat sectoraal comité worden, zonder afbreuk te doen aan deze wet, bepaald in of krachtens de wet. Die regels bekrachtigen het recht van de voorzitter van het sectoraal comité om een aan dat comité voorgelegd dossier voor de Commissie zelf te brengen en de beslissing van het comité zo nodig te herzien.

Art. 28.In afwachting van de installatie en de benoeming van de leden van het Toezichtscomité, is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer belast met de opdrachten die aan het Toezichtscomité worden toebedeeld krachtens deze wet. De termijn van 30 dagen voorzien om een advies te verlenen en bepaald door artikel 27 wordt beperkt tot 20 dagen voor wat betreft de besluiten die prioritair nodig zijn in het raam van de opstartfase van de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Art. 29.De personen die bij het uitoefenen van hun functies tussenkomen in het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter inzage stellen van de gegevens bedoeld in artikel 6, zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

Zij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de opgenomen gegevens te verzekeren en met name te beletten dat deze gegevens vervormd of beschadigd worden, of meegedeeld worden aan persoren die geen machtiging hebben om er kennis van te nemen.

Zij waken over de rechtmatigheid van de mededeling van de gegevens.

Art. 30.De Koning wijst, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de personen aan die in oorlogstijd, in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van het grondgebied door de vijand, belast worden met de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Koning stelt de voorwaarden en de modaliteiten van deze vernietiging vast.

Art. 31.De kosten voor de werking en het gebruik van de Kruispuntbank van Ondernemingen worden gedragen door een krediet ingeschreven op de begroting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De Koning kan een vergoeding vaststellen voor het gebruik van de Kruispuntbank van Ondernemingen door diensten die geen opdrachten uitvoeren voor de federale overheid. In voorkomend geval bepaalt Hij per categorie van gebruikers en voorwerp van de aanvraag, het bedrag van de vergoeding.

Art. 32.Artikel 66 van de wet van 2 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten tot wijziging van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wordt vervangen door de volgende bepaling : « De Koning bepaalt voor elk artikel van deze wet de datum waarop het in werking treedt. » TITEL III. - Inschrijving van handelsondernemingen en ambachtsondernemingen HOOFDSTUK 1. - Verplichting tot inschrijving

Art. 33.§ 1. Alle handels- en ambachtsondernemingen zijn verplicht om zich vóór de aanvang van hun activiteiten in deze hoedanigheid te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloket naar keuze.

Deze verplichting is zowel van toepassing op het ogenblik van de oprichting van de onderneming als bij de opening van een nieuwe vestigingseenheid. § 2. Deze inschrijving vormt, behoudens tegenbewijs, een vermoeden van de hoedanigheid van koopman of ambachtsman, naargelang de aard van de inschrijving. § 3. In afwijking van § 1, behoeven de vennoten onder firma en de werkende vennoten, ofschoon zij handelaars zijn, niet afzonderlijk in de Kruispuntbank van Ondernemingen te worden ingeschreven.

Art. 34.De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag vast van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming.

Hij kan hierbij een onderscheid maken op basis van de juridische aard van de onderneming.

De aldus vastgestelde bedragen kunnen op 1 januari worden aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen indien het geïndexeerde bedrag minstens 10 euro hoger is dan het van toepassing zijnde bedrag. Het bedrag van de verhoging wordt naar beneden toe afgerond op het veelvoud van 10 euro. HOOFDSTUK 2. - Verplichting tot wijziging

Art. 35.§ 1. Niettegenstaande de bepalingen van § 2, moeten de ondernemingen die voornemens zijn een andere handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze voor de handels- en ambachtsondernemingen die voornemens zijn in België een nieuwe vestigingseenheid op te richten.

Wanneer de uitoefening van een nieuwe handels- of ambachtswerkzaamheid voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moeten deze ondernemingen, in afwijking van § 1, binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap tot wijziging overgaan. § 2. Binnen een termijn van één maand vanaf de verandering in hun toestand moeten de handels- en ambachtsondernemingen verzoeken om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen indien één van de vermeldingen van de inschrijving, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 37, niet meer overeenstemt met de werkelijke toestand. HOOFDSTUK 3. - Verplichting tot doorhaling

Art. 36.In geval van beëindiging van alle activiteiten of sluiting van één van de vestigingseenheden, moeten de handels- of ambachtsonderneming of haar rechtsopvolgers, binnen één maand na de beëindiging, om de doorhaling van de inschrijving verzoeken.

Wanneer de in het eerste lid vermelde beëindiging voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moet de doorhaling gebeuren binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap. HOOFDSTUK 4. - Gemeenschappelijke bepalingen aan de inschrijving, wijziging of doorhaling

Art. 37.Het verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling moet gebeuren door de onderneming zelf, dit wil zeggen door de inschrijvingsplichtige natuurlijke personen respectievelijk de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de inschrijvingsplichtige handels- of ambachtsonderneming.

Het verzoek geschiedt op de door de Koning vastgestelde wijze.

De Koning bepaalt de vermeldingen die het verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling moet bevatten.

Art. 38.De ondernemingsloketten moeten onverwijld de inschrijving, wijziging of doorhaling doen, die hen worden gevraagd.

Art. 39.De ondernemingsloketten dienen elk verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling te weigeren en de redenen voor die weigering te rechtvaardigen : 1° indien zij vaststellen dat het verzoek afkomstig is van iemand die daartoe niet verplicht of bevoegd is;2° bij verzuim van één van de stukken of vermeldingen die het verzoek dient te bevatten overeenkomstig artikel 37 en haar uitvoeringsbesluiten;3° indien niet voldaan is aan de door deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten, of krachtens andere wetten, opgelegde voorafgaandelijke inschrijvingsvoorwaarden, waarvan de controle is toevertrouwd aan deze loketten.

Art. 40.§ 1. De weigering van de inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt geacht definitief te zijn, tenzij de aanvrager een nieuwe aanvraag indient die wel voldoet aan de gestelde voorwaarden, of een beroep indient tegen de beslissing van het ondernemingsloket bij de vestigingsraad binnen de 30 werkdagen volgend op de datum van weigering van inschrijving. § 2. De loketten delen de beslissingen tot weigering nee aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Art. 41.Een ondernemingsloket verstrekt de onderneming, op de wijze door de Koning bepaald, op haar eerste verzoek een afschrift van het verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling met vermelding van de datum waarop deze handeling in de Kruispuntbank van Ondernemingen is geschied.

TITEL IV. - Inrichting van de ondernemingsloketten HOOFDSTUK 1. - Ondernemingsloketten Afdeling 1. - Instelling en taken ondernemingsloketten

Art. 42.Niemand mag, zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke erkenning van de minister de activiteit van ondernemingsloket uitoefenen.

Art. 43.Onverminderd de taken die hen opgedragen worden door of in uitvoering van deze wet of andere wetten, hebben de ondernemingsloketten als taak : 1° de ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen inschrijven;2° in de door de Koning bepaalde gevallen de voorwaarden nagaan waaraan de handels- en ambachtsondernemingen moeten voldoen krachtens de bijzondere wetten en reglementen voor de uitoefening van de voorgenomen activiteiten van de handels- of ambachtsonderneming;3° het verrichten van administratieve formaliteiten ten aanzien van alle federale administraties volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;4° de toegang tot de gegevens opgenomen in het handelsregister waarborgen, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden;5° het ontvangen voor rekening van de Schatkist van het inschrijvingsrecht vastgesteld in uitvoering van artikel 34 en van alle andere door de Koning bepaalde publicatiekosten, inschrijvingsrechten, registratierechten of zegelrechten;6° het bewaren van de archieven volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning. Bijkomend kunnen ondernemingsloketten aan startende en andere ondernemingen adviserende en begeleidende diensten verlenen met uitzondering van de diensten die bij wet exclusief voorbehouden zijn voor bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen uit de economische sector.

Art. 44.§ 1. De ondernemingsloketten dienen de inschrijvingsdossiers van handelsondernemingen, waarvoor ze in uitvoering van artikel 43, 2°, niet gemachtigd zijn zelf te beslissen omtrent de inschrijving, voorafgaandelijk voor te leggen aan de hiertoe aangewezen dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. § 2. Deze dienst onderzoekt of, enerzijds voor inschrijving in het handelsregister en anderzijds voor de toegang tot de gewenste professionele activiteit, de vereiste voorwaarden zijn vervuld. Zodra alle documenten die toelaten het dossier van de handels- of ambachtsonderneming te onderzoeken, aangekomen zijn, brengt hij de onderneming en het ondernemingsloket op de hoogte van de volledigheid van het dossier. Hij verleent een schriftelijk en gemotiveerd advies binnen een termijn van 15 dagen volgend op de betekening van de volledigheid van het dossier. § 3. Bij gebreke aan een schriftelijk en gemotiveerd advies binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de betekening van de volledig verklaring van het dossier wordt het advies geacht positief te zijn. Afdeling 2. - Erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingsloketten

Art. 45.Om erkend te worden dienen de ondernemingsloketten : 1° de vorm aan te nemen van een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen; 2° opgericht te zijn op initiatief van : - een representatieve werkgevers- of zelfstandigenorganisatie, die vertegenwoordigd is in of erkend is door de Hoge Raad voor de Middenstand en de K.M.O., de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW), de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) of een paritair comité opgericht in toepassing van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; - een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, erkend in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, of een sociaal secretariaat voor werkgevers, erkend in uitvoering van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; - de kamers erkend door de Federatie der Kamers voor handel en nijverheid van België; - een samenwerkingsverband tussen verschillende van de hierboven vermelde organisaties; 3° in de statuten als doelstelling op te nemen, de uitvoering van de taken van ondernemingsloket in de zin van deze wet;4° over de nodige uitrusting te beschikken om haar taken efficiënt uit te voeren : het ondernemingsloket dient te beschikken over een aangepaste informaticastructuur, een administratief en boekhoudkundig secretariaat, controle- en beveiligingsmechanismen voor de informaticastructuur, aangepaste interne controleprocedures teneinde te voldoen aan haarverplichtingen;5° niet in staat van vereffening verkeren, noch het voorwerp uitmaken van een procedure tot vereffening of tot staking van haar werkzaamheden;6° in orde te zijn met de verplichtingen inzake de betaling van socialezekerheidsbijdragen en met haar verplichtingen inzake de betaling van belastingen en taksen overeenkomstig de Belgische wetgeving;7° over een voldoende eigen private financiële en economische draagkracht te beschikken om haar taken, omschreven in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, uit te voeren;8° de noodzakelijke beroepsbekwaamheid bewijzen om de opdrachten, voorzien in deze wet, uit te voeren en de ondernemingen te adviseren en bij te staan.De ministers bevoegd voor Middenstand en Economie bepalen de bewijsmodaliteiten van deze beroepsbekwaamheid; 9° een verzekering met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid afsluiten;10° binnen de twee jaar na hun erkenning jaarlijks minstens 2 000 inschrijvingen van ondernemingen of vestigingseenheden of wijzigingen realiseren.

Art. 46.§ 1. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij de minister door middel van een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. § 2. De aanvraag moet vergezeld zijn van een bedrijfsplan en van alle documenten vereist door de erkenningsvoorwaarden.

In het bedrijfsplan dient duidelijk te worden aangegeven op welke manier de activiteit als ondernemingsloket zal gefinancierd worden, hoe zal voorzien worden in de vereiste beroepsbekwaamheid en welke geografische zone het ondernemingsloket wil bestrijken. Deze voorwaarden zijn eveneens vereist voor elke vestigingseenheid van het loket. § 3. De openbare instellingen kunnen als gemachtigde optreden in naam van hun cliënten bij een ondernemingsloket. § 4. De minister kan overgaan tot de erkenning van een ondernemingsloket georganiseerd door een vereniging onder winstoogmerk, hoofdzakelijk of uitsluitend gefinancierd met openbare middelen en die informatie-, begeleidings- of adviesactiviteiten uitoefent voor onderneningsoprichters als blijkt dat in een zone die door de Europese of regionale overheid geografisch bepaald wordt als eer zone die in aanmerking moet komen voor positieve discriminatie, geen actief ondernemingsloket bestaat.

Bij de toepassing van het voorafgaande lid zijn de erkenningsvoorwaarden voorzien in artikel 45, 2° en 10°, niet van toepassing.

Art. 47.§ 1. De minister beschikt over een termijn van één maand vanaf het versturen van de aanvraag om het dossier volledig te verklaren. § 2. Indien het dossier onvolledig werd bevonden, deelt de minister, binnen dezelfde termijn van één maand, de aanvrager mee dat het dossier niet volledig werd bevonden met vermelding van de ontbrekende informatie.

De aanvrager beschikt over een termijn van één maand om per aangetekend schrijven de ontbrekende informatie te bezorgen aan de minister. Bij ontstentenis hiervan vervalt de aanvraag.

De minister verklaart het dossier volledig binnen de maand na het versturen van de aanvullende informatie. § 3. Bij ontstentenis van de betekening binnen een maand na het verzenden van de aanvraag of het versturen van de bijkomende informatie wordt het dossier als volledig beschouwd.

Art. 48.De erkenning wordt toegekend of geweigerd door de minister binnen een termijn van drie maanden na de betekening van de volledigheid van de erkenningsaanvraag. Deze beslissing wordt de aanvrager betekend per aangetekend schrijven.

Art. 49.De aanvrager heeft de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen indien de redenen voor de weigering niet langer bestaan.

Art. 50.§ 1. De erkenning geldt voor een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar. § 2. De minister wordt belast met de bekendmaking van de lijst van erkende ondernemingsloketten en publiceert hiertoe ieder jaar vóór 31 maart de lijst van de erende ondernemingsloketten en hun eventuele vestigingseenheden.

Art. 51.De aanvraag om de erkenning van het ondernemingsloket te vernieuwen wordt zes maanden voor het verstrijken van de periode waarvoor de vorige erkenning vereend werd, gericht aan de minister.

Het ondernemingsloket blijft erkend tot de minister zich uitgesproken heeft over de aanvraag tot vernieuwing.

Art. 52.Elke wijziging van de gegevens verstrekt op het ogenblik van de erkenningsaanvraag moet binnen de maand worden meegedeeld aan de minister. Deze mededeling omschrijft en motiveert de wijziging.

Art. 53.De minister kan, overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Koning, ambtshalve beslissen de erkenning te schorsen of in te trekken wanneer de bepalingen van deze wet, haar uitvoeringsbesluiten of de erkenningsvoorwaarden niet gerespecteerd worden. Afdeling 3. - Verplichtingen van de ondernemingsloketten

Art. 54.De ondernemingsloketten moeten de continuïteit van de uitvoering van de taken voorzien in artikel 43 in de tijd verzekeren.

De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de door de ondernemingsloketten te leveren waarborgen om de continuïteit van de dienstverlening in de tijd te verzekeren.

Art. 55.De ondernemingsloketten zijn gehouden tot een kwalitatieve dienstverlening bij de uitvoering van hun taken en dienen daarbij de kwaliteitsnormen te respecteren vastgelegd in uitvoering van deze wet of van andere wetten.

Art. 56.De ondernemingsloketten moeten aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, de leden van de rechterlijke machten de daartoe gemachtigde ambtenaren van de ministeries, alsook de besturen van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties en de federaties van gemeenten en de gemeenten, en andere instellingen of organisaties aangeduid door de Koning, wanneer zij daartoe door hen wordt aangezocht, onverwijld en kosteloos, op de wijze door de Koning bepaald, alle in hun bezit zijnde inlichtingen verstrekken, inzage verlenen van alle in hun bezit zijnde documenten en stukken en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels te verstrekken, welke zij nodig achten. Afdeling 4. - Vergoeding van de ondernemingsloketten

Art. 57.§ 1. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het percentage dat door de ondernemingsloketten mag worden ingehouden ter vergoeding van hun tussenkomst op de in toepassing van de artikelen 34 of 43, 5°, door hen geïnde inschrijvings-, registratie-, publicatie- of zegelrechten. § 2. Voor hun bijkomende diensten voor de ondernemingen, bedoeld in artikel 43, tweede lid, kunnen de ondernemingsloketten een eigen prijszetting bepalen per prestatie of forfaitair op jaarbasis. HOOFDSTUK 2. - Toezichten controle op de ondernemingsloketten

Art. 58.De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt belast met de controle en het toezicht op de ondernemingsloketten.

Art. 59.§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie, zijn de ambtenaren, benoemd door de minister belast met de controle en het toezicht op de ondernemingsloketten. § 2. In de uitoefening van hun ambt mogen de in § 1 vermelde ambtenaren : 1° binnentreden gedurende de normale openings- en werkuren in de lokalen die door de ondernemingsloketten gebruikt worden;2° op basis van ernstige aanwijzingen overgaan tot onderzoeken, controles en verhoren en het verzamelen van alle inlichtingen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd;3° het ondervragen van elke persoon over elk feit waarvan de kennis ervan ten nutte is van het toezicht;4° zonder verplaatsing of onderzoek, elk document, stuk of titel op te vragen nuttig voor de uitoefening van deze taak, hiervan een kopie te vorderen, of mee te nemen tegen afgifte vaneen ontvangstbewijs;5° processen-verbaal op te maken. § 3. Bij de uitvoering van hun toevertrouwde opdrachten, zijn zij onderworpen aan het toezicht van de procureur-generaal.

Art. 60.§ 1. De met deze controle belaste dienst ziet toe op de goede uitvoering door de ondernemingsloketten van de hun in uitvoering van deze wet of andere wetten toegewezen taken. § 2. Indien wordt vastgesteld dat niet alle voorwaarden in acht werden genomen door het ondernemingsloket, vraagt hij de beheersdienst de inschrijving of wijziging door te halen met toepassing van artikel 24. § 3. Hij kan, overeenkomstig artikel 61, een sanctie voorstellen ten laste van een ondernemingsloket dat niet alle vereiste voorwaarden en voorschriften in acht heeft genomen.

Art. 61.§ 1. Indien bij een controle blijkt dat een ondernemingsloket zijn opdrachten niet correct vervult, de verplichtingen bedoeld in de artikelen 54, 55 of 56 niet naleeft, of de toepassing van de artikelen 58 tot 60 belemmert, kan de dienst belast met de controle : 1° bij ter post aangetekend schrijven aan het ondernemingsloket een waarschuwing laten geworden met vermelding van de aangeklaagde feiten, de overtreden bepalingen en de termijn waarbinnen een eind dient te worden gesteld aan de vastgestelde feiten;2° wanneer, binnen de vastgestelde termijn, geen gevolg gegeven wordt aan de verwittiging bedoeld onder 1°, een administratieve geldboete opleggen ten belope van minimaal 100 euro tot het drievoudige van de in het afgelopen kalenderjaar door het betreffende ondernemingsloket in toepassing van artikel 57 ontvangen vergoeding;3° bij herhaling of bij de overtreding van verschillende van de onder § 1 bedoelde bepalingen, de schorsing of de intrekking van de erkenning van het betreffende ondernemingsloket voorstellen aan de minister. § 2. Vooraleer de in § 1, 2°, bedoelde administratieve geldboete op te leggen, of de in § 1, 3°, bedoelde schorsing of intrekking van de erkenning voor te stellen, geeft de met de controle belaste dienst aan het ondernemingsloket de mogelijkheid gehoord te worden. De dienst richt daartoe bij ter post aangetekend schrijven een oproep met vermelding van de aangeklaagde feiten, de overtreden bepalingen, de raadplegingsmodaliteiten van het dossier en de datum van de hoorzitting die slechts ten minste vijftien dagen na de verzending van de oproep kan vastgelegd worden. § 3. De onder § 1, 1° en 2°, bedoelde verwittigingen en sancties kunnen, binnen de zestig dagen volgend op hun bekendmaking, het voorwerp uitmaken van een beroep, bij ter post aangetekend schrijven gericht aan de minister. De minister of de daartoe gemachtigde ambtenaren horen de belanghebbenden en spreken zich uit binnen de zestig dagen die volgen op de indiening van het beroep. De beslissingen worden bij ter post aangetekend schrijven bekend gemaakt.

TITEL V. - Sancties

Art. 62.§ 1. Wordt gestraft met een geldboete van 1 tot 25 euro : 1° hij die artikel 13 overtreedt;2° hij die verzuimt om de in artikel 36 bepaalde doorhaling te vorderen. § 2 Wordt gestraft met een geldboete van 26 tot 10.000 euro : 1° hij die gehouden is tot inschrijving in het handelsregister, doch activiteiten uitoefent zonder de inschrijving in het handelsregister te hebben aangevraagd;2° hij die is ingeschreven in het handelsregister, doch activiteiten uitoefent of een vestigingseenheid uitbaat waarvoor hij niet is ingeschreven in het handelsregister of activiteiten uitoefent die niet vallen onder het doel waarvoor hij is ingeschreven in het handelsregister;3° hij die een wijziging van de inschrijving in het handelsregister niet binnen de bij artikel 35 gestelde termijnen gevraagd heeft;4° hij die wetens een onjuist verzoek tot inschrijving of wijziging indient;5° hij die een economische activiteit uitoefent waarvan hij een ondernemingsloket niet heeft in kennis gesteld of waarvoor hij wetens onjuiste inlichtingen heeft verstrekt. § 3. Wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 3 euro tot 50 euro of met één van die straffen alleen, hij die de Beslissingen of besluiten bedoeld in artikel 18 overtreedt. § 4. Wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een geldboete van 25 tot 500 euro of met één van die straffen alleen, hij die : 1° het uitoefenen van de rechten zoals bepaald in artikel 19 verhindert;2° de bepalingen van artikel 20 of 29 overtreedt;3° de toepassing van artikel 59 verhindert. § 5. Wordt gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met een geldboete van 100 tot 10.000 euro of met één van die straffen alleen : 1° hij die een economische activiteit uitoefent nadat de inschrijving in het handelsregister hem werd geweigerd of nadat ze werd doorgehaald;2° hij die drie dagen na de betekening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van veroordeling, de hem verboden economische activiteit verder uitoefent. In dit laatste geval doet het Openbaar ministerie bovendien de zegels leggen op het lokaal waarin de activiteit wordt uitgeoefend of treft zij iedere andere gepaste maatregel.

Art. 63.De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in deze wet.

TITEL VI. - Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 64.Artikel 67, § 2, van het wetboek van vennootschappen wordt vervangen als volgt : « § 2. De neergelegde stukken worden bewaard in het dossier dat voor iedere vennootschap op deze griffie wordt bijgehouden en de betreffende vennootschappen worden ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen. »

Art. 65.Artikel 78, eerste lid, 4°, van hetzelfde wetboek, wordt vervangen als volgt : « 4° het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door het ondernemingsnummer; ».

Art. 66.Artikel 84, § 2, van hetzelfde wetboek wordt vervangen als volgt : « § 2. De neergelegde stukken worden bewaard in het dossier dat voor ieder van deze vennootschappen op deze griffie wordt bijgehouden en de betreffende vennoot schappen worden ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen. »

Art. 67.Artikel 86, eerste lid, 5°, van hetzelfde wetboek wordt vervangen als volgt : « 5° het ondernemingsnummer toegekend in toepassing van de wet van... tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen; ».

Art. 68.In artikel 88, eerste lid, van hetzelfde wetboek wordt de zin « Deze dossiers worden bijgehouden bij het register van de buitenlandse vennootschappen die in België geen bijkantoor hebben. » vervangen door de zin « Deze vennootschappen worden ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen. »

Art. 69.1° In de artikelen 16, vijfde lid, 17, § 6, vierde lid, 26octies, § 1 en § 4, 26novies, § 1, 31, § 1, en 37, § 6, vierde lid, van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, worden de woorden « rechtbank van eerste aanleg » of « burgerlijke rechtbank » vervangen door de woorden « rechtbank van koophandel ». 2° In artikel 26octies, § 4, eerste zin, van dezelfde wet, worden de woorden « de rechtbank » vervangen door de woorden « de rechtbank van eerste aanleg ».

Art. 70.Artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.De Kruispuntbank is belast met het inzamelen, het opslaan en het verwerken van de gegevens met betrekking tot de identificatie van de personen, voor zover verscheidene instellingen van sociale zekerheid deze gegevens nodig hebben voor de toepassing van de sociale zekerheid of voor zover de identificatie van deze personen vereist is in uitvoering van de wet van... houdende oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen in de mate dat de aan de Kruispuntbank ter beschikking gestelde gegevens voldoen aan de door Kruispuntbank vastgelegde kwaliteitsnormen om de betrokken persoon eenduidig te kunnen identificeren.

Deze opdracht heeft geen betrekking op de gegevens die door het Rijksregister worden opgeslagen en waartoe de instellingen van sociale zekerheid en de overheden, administraties en diensten bedoeld bij artikel 8, eerste lid, van bovenvermelde wet toegang hebben. »

Art. 71.Artikel 8 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «

Art. 8.§ 1. Bij de verwerking van gegevens in toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden uitsluitend de volgende identificatiemiddelen gebruikt : 1° het identificatienummer van het Rijksregister, indien het gegevens betreft die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in voormeld Rijksregister opgenomen is;2° het identificatienummer van de Kruispuntbank, vastgesteld op de wijze bepaald door de Koning, indien het gegevens betreft die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die niet in voormeld Rijksregister opgenomen is. § 2. Het gebruik van het onder § 1, 2°, bedoelde identificatienummer van de Kruispuntbank is vrij. »

Art. 72.Worden opgeheven : 1° de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister;2° het koninklijk besluit van 20 juli 1964 houdende coördinatie van de wetten betreffende het handelsregister. TITEL VII. - Slotbepalingen

Art. 73.De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de Coördinatiecommissie bedoeld in artikel 26, de van kracht zijnde wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen teneinde op eenvormige wijze te voorzien in de identificatie van de titularissen van de inschrijving bedoeld in artikel 4, het verzamelen van de gegevens bedoeld in artikel 6, de éénmalige verzameling bedoeld in artikel 7, eerste lid, het onderlinge en wederzijdse gebruik van het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen voorzien in artikel 11, evenals de invoering van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 34.

De minister van Economische Zaken en de minister belast met Middenstand, kunnen een termijn voorschrijver binnen dewelke het advies moet worden gegeven, zonder dat deze korter mag zijn dan een maand. Bij het verstrijken van deze termijn is dit advies niet meer vereist.

Art. 74.De Koning kan de verwijzingen in wetten en koninklijke besluiten naar de griffies van de rechtbanken van koophandel in hun hoedanigheid van beheerder van het handelsregister en de verschillende lokale registers aanpassen overeenkomstig hetgeen in deze wet bepaald is.

Bovendien kan de Koning de verwijzingen in wetten en koninklijke besluiten naar de verschillende lokale registers alsook naar het centraal handels- of ambachtenregister aanpassen overeenkomstig hetgeen in deze wet bepaald is.

Art. 75.§ 1. Het personeel, de goederen, rechten en verplichtingen van de Kamers van Ambachten en Neringen worden overgedragen naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

In afwijking van het eerste lid worden de onroerende goederen en alle rechten en verplichtingen aangaande onroerende goederen overgedragen aan de Regie der Gebouwen.

De Koning bepaalt de wijze waarop deze overdrachten plaatsvinden. § 2. Wanneer de in § 1 vermelde overdrachten hebben plaats gehad, worden de Kamers van Ambachten en Neringen afgeschaft en worden de artikelen 1 tot 5 van de op 28 mei 1979 gecoördineerde wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, opgeheven. § 3. De op de datum van bekendmaking van deze wet werkende en plaatsvervangende leden van de professionele sectie van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, die werden aangewezen door de Kamers van Ambachten en Neringen, behouden en voleindigen dit mandaat. Zij worden voor dit mandaat beschouwd als aangewezen door de interfederale bureaus.

Wijzigingen aan de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

Art. 76.Artikel 9 van de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, gewijzigd door de wet van 3 mei 1999 en het koninklijk besluit van 20 juli 2000, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 9.De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming geldt als bewijs dat aan de gestelde eisen inzake ondernemersvaardigheden werd voldaan, behoudens bewijs van het tegendeel. »

Art. 77.In artikel 10 van dezelfde wet wordt de eerste volzin vervangen door de volgende woorden : « De volgende personen worden vrijgesteld van bewijs van ondernemersvaardigheden : ».

Art. 78.In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1 wordt de eerste volzin vervangen door de volgende woorden : « De volgende personen worden voorlopig vrijgesteld van het bewijs van ondernemersvaardigheden : »;2° § 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.Als de natuurlijke persoon, die overeenkomstig de artikelen 4, § 2, en/of 5, § 2, het bewijs levert van de basiskennis van het bedrijfsbeheer en/of van de beroeps bekwaamheid, de onderneming verlaat, beschikt de onderneming over zes maanden om opnieuw te voldoen aan de vereisten bepaald in de artikelen 4, § 1, en/of 5, § 1. »

Art. 79.Artikel 12 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 80.In artikel 16, § 1, van dezelfde wet, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Met een geldboete van 250 tot 10.000 euro wordt gestraft ieder die zonder te beschikken over de basiskennis van het bedrijfsbeheer en/of de beroepsbekwaamheid een beroepsactiviteit uitoefent waarvan de uitoefening overeenkomstig dit hoofdstuk is geregeld. »

Art. 81.In artikel 17 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 4 wordt het tweede lid opgeheven;2° een § 5 wordt toegevoegd, luidend als volgt : « § 5.De rechtspersoon die houder is van een getuigschrift op zijn naam, mag zijn beroepswerkzaamheden blijven uitoefenen zolang de natuurlijke persoon die bewezen heeft te beschikken over de basiskennis van het bedrijfsbeheer en/of over de beroepsbekwaamheid, de onderneming niet verlaat.

Zodra de bedoelde natuurlijke persoon de onderneming verlaat, beschikt de rechtspersoon over zes maanden om te voldoen aan de vereisten bepaald in de artikelen 4, § 1 en/of 5, § 1. »

Art. 82.Het opschrift van titel IV van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt : « TITEL IV. - Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging ».

Art. 83.Hoofdstuk I van titel IV van dezelfde wet, bestaande uit de artikelen 37 tot 39, wordt ingetrokken.

Art. 84.Het opschrift van hoofdstuk II van titel IV van dezelfde wet wordt geschrapt.

Art. 85.Hoofdstuk III van titel IV van dezelfde wet, bestaande uit artikel 44, wordt ingetrokken.

Art. 86.De krachtens de artikelen 73 tot 75 genomen koninklijke besluiten die niet bij wet zijn bekrachtigd op de eerste dag van de vierentwintigste maand volgend op deze van hun publicatie in het Belgisch Staatsblad , houden op uitwerking te hebben.

Art. 87.De Koning bepaalt uitgezonderd dit artikel dat onmiddellijk in werking treedt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor elk artikel van deze wet de datum waarop het in werking treedt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Telecommunicatie en overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 2002-2003. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, 50-2058, nr. 1. - Amendementen, 50-2058, nrs. 2 tot 6. - Verslag namens de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, 50-2058, nr. 7. - Tekst aangenomen door de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, 50-2058, nr. 8. - Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag, 50-2058, nr. 9. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 50-2058, nr. 10.

Parlementaire Handelingen. - 16 december 2002.

Senaat.

Stukken van de Senaat. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, 2-1396, nr. 1. - Amendementen, 2-1396, nr. 2. - Verslag namens de Commissie, 2-1396, nr. 3. - Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring verslag, 2-1396, nr. 4. - Beslissing om niet te amenderen, 2-1396, nr. 5.

Handelingen van de Senaat. - 23 december 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^