Wet van 16 juli 2008
gepubliceerd op 30 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003316
pub.
30/07/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 17, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, wordt aangevuld met een 5°, luidende : « 5° de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht. ».

Art. 3.In artikel 22, § 3, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « en concessie van roerende goederen » vervangen door de woorden « en concessie van roerende goederen en auteursrechten bedoeld in artikel 17, § 1, 5° ».

Art. 4.In artikel 37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 17 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie type wet prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbe sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid, een lid ingevoegd, luidende : « In afwijking daarvan behouden de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, hun hoedanigheid van roerende inkomsten, behalve indien en in zover zij hoger liggen dan 37.500 euro. »

Art. 5.In artikel 261, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt het 4°, opgeheven bij de wet van 25 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003250 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten sluiten, opnieuw ingevoegd in de volgende lezing : « 4° door rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen, alsook aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen en aan de belasting van niet-inwoners onderworpen belastingplichtigen, die inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, verschuldigd zijn. »

Art. 6.Het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 27 augustus 1993, wordt gewijzigd als volgt : 1° Het opschrift van hoofdstuk I, afdeling III, wordt vervangen als volgt : « Afdeling III.Forfaitaire raming van de kosten die aftrekbaar zijn van het bruto-inkomen uit verhuring, verpachting, gebruik, concessie van roerende goederen en auteursrechten »; 2° In artikel 3 worden de woorden « en concessie van roerende goederen » vervangen door de woorden « , concessie van roerende goederen en auteursrechten »; 3° In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) Er wordt een 1° ingevoegd voor het 1°, dat het 2° wordt, luidende : « 1° 50% van de eerste schijf van 10.000 euro en 25% van de schijf van 10.000 euro tot 20.000 euro indien het auteursrechten betreft. ». b) Het 2° wordt het 3°;4° In artikel 5, tweede lid, worden de woorden « artikel 4, 2°, c » vervangen door de woorden « artikel 4, 3°, c ».

Art. 7.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste-Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, J. VANDEURZEN _______ Nota's (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Senaat : 4-119 : B.Z. 2007 : Nr. 1 Wetsvoorstel van de heer Monfils 4-119 2007/2008 : Nrs 2 tot 4 : Amendementen Nr. 5 Verslag Nr. 6 : Tekst aangenomen door de Commissie Nr. 7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van de volksvertegenwoordigers Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52- 1188 (2007/2008) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat 002 : Amendement 003 : Verslag 004 : Tekst aangenomen door de Commissie Integraal verslag : 19 juni 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^