Wet van 16 juni 2006
gepubliceerd op 15 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2006021342
pub.
15/02/2007
prom.
16/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JUNI 2006. - Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en definities

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Ze voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2004/17/EG van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en de Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. HOOFDSTUK II. - Gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn in het kader van overheidsopdrachten

Art. 2.§ 1. De gunning van een overheidsopdracht als bedoeld in artikel 3 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, hierna genoemd de wet overheidsopdrachten, is de beslissing van de aanbestedende overheid tot aanduiding van de begunstigde van de opdracht en, in voorkomend geval, tot goedkeuring van zijn offerte. De informatie over deze beslissing, krachtens § 2, doet geen enkele contractuele verbintenis ontstaan.

De toewijzing van de opdracht gebeurt door de kennisgeving van de contractuele verbintenis aan de begunstigde van de opdracht. Voor de onderhandelingsprocedure bedoeld in artikel 3 van de wet overheidsopdrachten kan de Koning voorzien in andere vormen van toewijzing. Zodra de opdracht is toegewezen, is de overeenkomst niet meer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de rechter op grond van een onregelmatige gunning, onverminderd de toepassing van § 4. § 2. De kandidaten en inschrijvers hebben recht op informatie over de beslissing van de aanbestedende overheid over hun aanvraag tot deelneming, hun offerte of de beslissing bedoeld in artikel 35 van de wet overheidsopdrachten. De Koning kan voorzien in uitzonderingen op dit recht voor opdrachten beneden bepaalde bedragen.

Bepaalde gegevens mogen niet worden meegedeeld indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het algemeen belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen of de eerlijke mededinging tussen ondernemingen zou kunnen schaden. § 3. De aanbestedende overheid respecteert een wachttermijn alvorens de opdracht toe te wijzen. Tijdens deze termijn kan de inschrijver die benadeeld is of benadeeld dreigt te worden, de schorsing vorderen van de gunning van de opdracht, zonder dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is vereist. Wanneer deze vordering tijdig is ingesteld, wordt de wachttermijn verlengd om de afwikkeling van de schorsingsprocedure toe te laten. Indien de schorsingsprocedure na verloop van de verlenging niet is beslecht, kan de toewijzing zonder verwijl gebeuren.

De vordering wordt ingesteld, hetzij volgens de geëigende spoedprocedure waarin de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorzien, hetzij voor de gewone rechter in kort geding in geval de aanbestedende overheid niet aan de rechtsmacht van de Raad van State is onderworpen. De uitspraak over de vordering gebeurt mede met inachtneming van de afweging tussen het algemeen belang en de belangen van de inschrijver.

De Koning bepaalt de ingangsdatum van de wachttermijn, de redelijke duur alsook de eventuele verlenging ervan, conform het Europees recht.

Hij kan voorzien in uitzonderingen op het in acht nemen van een wachttermijn voor bepaalde soorten opdrachten en procedures, en voor opdrachten beneden bepaalde bedragen. § 4. Als de opdracht wordt toegewezen vóór het verstrijken van de wachttermijn, kan de benadeelde inschrijver of deze die benadeeld dreigt te worden, binnen dertig dagen vanaf de datum waarop hij kennis heeft genomen van de toewijzing van de opdracht, de vernietiging van de overeenkomst vragen aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank, zetelend zoals in kort geding. De eis dient te worden gericht tegen de aanbestedende overheid en tegen de begunstigde van de opdracht.

De rechter wijst de eis af : 1° indien, buiten de miskenning van de wachttermijn, de gunning klaarblijkelijk op regelmatige wijze is verlopen;2° indien de betrokken inschrijver klaarblijkelijk niet in aanmerking komt als begunstigde van de opdracht. De rechter kan de eis afwijzen wanneer de opdracht reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd op het ogenblik van de uitspraak. HOOFDSTUK III. - Gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn in het kader van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

Art. 3.§ 1. De kandidaten en inschrijvers hebben recht op informatie over de beslissing van de aanbestedende entiteit bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet overheidsopdrachten, alsook van het overheidsbedrijf of de aanbestedende overheid bedoeld in artikel 72 van de wet overheidsopdrachten, over hun aanvraag tot deelneming, hun offerte of de beslissing de opdracht niet te gunnen. De Koning kan voorzien in uitzonderingen op dit recht voor opdrachten beneden bepaalde bedragen.

Bepaalde gegevens mogen niet worden meegedeeld indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het algemeen belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen of de eerlijke mededinging tussen ondernemingen zou kunnen schaden. § 2. De aanbestedende entiteit, alsook het overheidsbedrijf of de aanbestedende overheid bedoeld in artikel 72 van de wet overheidsopdrachten, respecteren een wachttermijn alvorens de opdracht te sluiten. Tijdens deze termijn kan de inschrijver die benadeeld is of benadeeld dreigt te worden, de schorsing vorderen van de gunning van de opdracht zonder dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is vereist. Wanneer deze vordering tijdig is ingesteld, wordt de wachttermijn verlengd om de afwikkeling van de schorsingsprocedure toe te laten. Indien de schorsingsprocedure na verloop van de verlenging niet is beslecht, kan de toewijzing van de opdracht zonder verwijl gebeuren.

De vordering wordt ingesteld, hetzij volgens de geëigende spoedprocedure waarin de gecoördineerde wetten op de Raad van State voorzien, hetzij voor de gewone rechter in kort geding in geval de aanbestedende entiteit, het overheidsbedrijf of de aanbestedende overheid niet aan de rechtsmacht van de Raad van State onderworpen zijn. De uitspraak over de vordering gebeurt mede met inachtneming van de afweging tussen het algemeen belang en de belangen van de inschrijver.

De Koning bepaalt de ingangsdatum van de wachttermijn, alsook de redelijke duur en de eventuele verlenging ervan, conform de Europese richtlijnen terzake. Hij kan voorzien in uitzonderingen op het in acht nemen van een wachttermijn voor bepaalde soorten opdrachten en procedures. § 3. Zodra de opdracht is gesloten, is de overeenkomst niet meer vatbaar voor schorsing of vernietiging door de rechter op grond van een onregelmatige gunning, onverminderd de toepassing van de onderhavige paragraaf.

Als de opdracht wordt gesloten vóór het verstrijken van de wachttermijn, kan de benadeelde inschrijver of deze die benadeeld dreigt te worden, binnen dertig dagen vanaf de datum waarop hij kennis heeft genomen van de toewijzing van de opdracht, de vernietiging van de overeenkomst vragen aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank, zetelend zoals in kort geding. De eis dient te worden gericht tegen de aanbestedende entiteit, het overheidsbedrijf of de aanbestedende overheid bedoeld in artikel 72 van de wet overheidsopdrachten en tegen de begunstigde van de opdracht.

De rechter wijst de eis af : 1° indien, buiten de miskenning van de wachttermijn, de gunning klaarblijkelijk op regelmatige wijze is verlopen;2° indien de betrokken inschrijver klaarblijkelijk niet in aanmerking komt als begunstigde van de opdracht. De rechter kan de eis afwijzen wanneer de opdracht reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd op het ogenblik van de uitspraak.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementair document. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2461/1.

Senaat : Parlementaire documenten. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-1690/1. - Verslag, nr. 3-1690/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 3-1690/3.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^