Wet van 17 februari 1997
gepubliceerd op 11 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsam

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1998015084
pub.
11/08/1998
prom.
17/02/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 1997. - Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77, eerste lid, 6°, van de Grondwet.

Art. 2.Het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid, zal volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven, 17 februari 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Zitting 1996-1997 : Senaat. Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 15 oktober 1996, nr. 1-444/1. Verslag, nr. 1-444/2. - Tekst aangenomen in de Commissie, nr. 1-444/3.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 21 november 1996. - Stemming, vergadering van 21 november 1996. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Documenten. - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 795/1. Verslag, nr....

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 8 januari 1997. - Stemming, vergadering van 9 januari 1997. De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar complimenten aan en heeft de eer, onder verwijzing naar het Ministerieel Akkoord tot instelling van de Europol Drugs Eenheid, vastgesteld tussen de TREVI Ministers tijdens hun bijeenkomst in Kopenhagen van 1 en 2 juni 1993, alsmede naar het besluit van de Europese Raad van 29 oktober 1993 tot vestiging van Europol te 's-Gravenhage, en vooruitlopende op de oprichting van Europol bij verdrag, namens het Koninkrijk der Nederland het volgende voor te stellen. 1. Verbindingsambtenaren en andere personeelsleden, die ingevolge bovengenoemd Ministerieel Akkoord vanwege de Regering van het Koninkrijk België bij de Europol Drugs Eenheid te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld en die zich uit dien hoofde in Nederland vestigen, alsmede hun gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding en die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, zullen in en jegens het Koninkrijk der Nederlanden de voorrechten en immuniteiten genieten overeenkomstig de voorrechten en immuniteiten die ingevolge het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer van 18 april 1961 toekomen aan leden van de administrative en technische staf van in Nederland gevestigde diplomatieke zendingen, met dien verstande dat deze immuniteit zich niet zal uitstrekken tot schade veroorzaakt door voertuigen, of andere transportmiddelen die hun eigendom zijn of door hen werden bestuurd, noch tot verkeersovertredingen en dat de immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken niet geldt voor gedragingen die niet in de uitoefening van hun functie zijn verricht.2. De verplichtingen voor Zendstaten en hun personeel die ingevolge het Verdrag van Wenen van toepassing zijn met betrekking tot leden van de administratieve en technische staf van in Nederland gevestigde diplomatieke zendingen zijn van toepassing met betrekking tot de onder 1.bedoelde personen. 3. Het Koninkrijk der Nederlanden zal de onder 1.bedoelde personenen op aanvrage in het bezit stellen van een legitimatiebewijs waaruit hun status blijkt.

De Ambassade stelt voor dat deze nota en de bevestigende nota van het Ministerie tezamen een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, dat vooruitlopend op de inwerkingtreding voorlopig zal worden toegepast vanaf de vijftiende dag na ontvangst van de bevestigende nota van het Ministerie en dat in werking zal treden op de vijftiende dag volgend op de datum van de nota van het Ministerie inhoudend dat aan de voor de inwerkingtreding vereiste constitutionele formaliteiten is voldaan, en dat voorts een zodanige looptijd zal hebben dat de periode van voorlopige toepassing en de looptijd na de inwerkingtreding tezamen maximaal een jaar zullen vormen waarbij, indien aan het einde van deze looptijd nog geen verdrag inzake de oprichting van Europol in werking is getreden, een nieuwe notawisseling tot verlenging van het verdrag zal kunnen plaatsvinden.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.

Brussel, 9 februari 1995.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de eer te verwijzen naar de verbale nota van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden met de volgende inhoud : « De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar complimenten aan en heeft de eer, onder verwijzing naar het Ministerieel Akkoord tot instelling van de Europol Drugs Eenheid, vastgesteld tussen de TREVI Ministers tijdens hun bijeenkomst in Kopenhagen van 1 en 2 juni 1993, alsmede naar het besluit van de Europese Raad van 29 oktober 1993 tot vestiging van Europol te 's Gravenhage, en vooruitlopende op de oprichting van Europol bij verdrag, namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden het volgende voor te stellen. 1. Verbindingsambtenaren en andere personeelsleden, die ingevolge bovengenoemd Ministerieel Akkoord vanwege de Regering van het Koninkrijk België bij de Europol Drugs Eenheid te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld en die zich uit dien hoofde in Nederland vestigen, alsmede hun gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding en die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, zullen in en jegens het Koninkrijk der Nederlanden de voorrechten en immuniteiten genieten overeenkomstig de voorrechten en immuniteiten die ingevolge het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer van 18 april 1961 toekomen aan leden van de administrative en technische staf van in Nederland gevestigde diplomatieke zendingen, met dien verstande dat deze immuniteit zich niet zal uitstrekken tot schade veroorzaakt door voertuigen, of andere transportmiddelen die hun eigendom zijn of door hen werden bestuurd, noch tot verkeersovertredingen en dat de immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken niet geldt voor gedragingen die niet in de uitoefening van hun functie zijn verricht.2. De verplichtingen voor Zendstaten en hun personeel die ingevolge het Verdrag van Wenen van toepassing zijn met betrekking tot leden van de administratieve en technische staf van in Nederland gevestigde diplomatieke zendingen zijn van toepassing met betrekking tot de onder 1 bedoelde personen.3. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal de onder 1 bedoelde personen op aanvrage in het bezit stellen van een legitimatiebewijs waaruit hun status blijkt. De Ambassade stelt voor dat deze nota en de bevestigende nota van het Ministerie tezamen een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, dat vooruitlopend op de inwerkingtreding voorlopig zal worden toegepast vanaf de vijftiende dag na ontvangst van de bevestigende nota van het Ministerie en dat in werking zal treden op de vijftiende dag volgend op de datum van de nota van het Ministerie inhoudend dat aan de voor de inwerkingtreding vereiste constitutionele formaliteiten is voldaan, en dat voorts een zodanige looptijd zal hebben dat de periode van voorlopige toepassing en de looptijd na de inwerkingtreding tezamen maximaal een jaar zullen vormen waarbij, indien aan het einde van deze looptijd nog geen verdrag inzake de oprichting van Europol in werking is getreden, een nieuwe notawisseling tot verlenging van het verdrag zal kunnen plaatsvinden. » Het Ministerie heeft de eer de Ambassade te informeren dat het Koninkrijk België instemt met de inhoud van bovengenoemde nota en dat de nota van de Ambassade en deze bevestigende nota tezamen een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking neemt deze gelegenheid te baat om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering zijner bijzondere hoogachting aan te bieden.

Brussel, 13 februari 1995.

Deze uitwisseling van brieven is op 15 juli 1997 inwerking getreden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^