Wet van 17 februari 2019
gepubliceerd op 28 februari 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019040547
pub.
28/02/2019
prom.
17/02/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040547

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


17 FEBRUARI 2019. - Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtingen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 68, § 2, vierde lid, van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2008, worden de hieronder hernomen tabellen: Alleenstaande begunstigde

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:


Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro

Van/de 0,01 EUR tot/à 1.555,93 EUR Van/de 1.555,94 EUR tot/à 1.604,05 EUR Van/de 1.604,06 EUR tot/à 1.735,27 EUR Van/de 1.735,28 EUR tot/à 1.753,32 EUR Vanaf/à partir de 1.753,33 EUR

0,00 (P - 1.555,93) x 50 % P x 0,015 26,03 + (P - 1.735,27) x 50 % P x 0,02


Begunstigde met gezinslast

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:


Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro

Van/de 0,01 EUR tot/à 1.798,85 EUR Van/de 1.798,86 EUR tot/à 1.854,48 EUR Van/de 1.854,49 EUR tot/à 1.983,17 EUR Van/de 1.983,18 EUR tot/à 2.003,79 EUR Vanaf/à partir de 2.003,80 EUR

0,00 (P - 1.798,85) x 50 % P x 0,015 29,75 + (P - 1.983,17) x 50 % P x 0,02


vervangen door volgende tabellen: Alleenstaande begunstigde

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:


Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro

Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR

0,00 (P - 1.711,72) x 50 % P x 0,015 28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %] P x 0,02


Begunstigde met gezinslast

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages:


Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro

Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR

0,00 (P - 1.978,96) x 50 % P x 0,015 32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %] P x 0,02


Art. 3.Deze wet treedt in werking op 1 maart 2019.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME Met `s Lands Zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 0269 - 54-3409 Integraal verslag : 7 februari 2019


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^