Wet van 17 juni 2002
gepubliceerd op 28 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012846
pub.
28/08/2002
prom.
17/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2002. - Wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement

Art. 2.Artikel 21bis van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, ingevoegd door de wet van 24 mei 1994 en gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, wordt vervangen als volgt : « Art. 21bis . Op elk van de lijsten mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één.

De eerste twee kandidaten van elk van de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn. » HOOFDSTUK III. - Overgangsbepaling

Art. 3.Bij de eerste verkiezing van het Europees Parlement na de inwerkingtreding van deze wet, mogen de eerste drie kandidaten van elke lijst niet van hetzelfde geslacht zijn. Bovendien mag op elk van de lijsten het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling

Art. 4.De Kamer van volksvertegenwoordigers gaat binnen zes maanden na de verkiezing van het Europees Parlement over tot een evaluatie van de invloed van deze wet op het aantal vrouwelijke verkozenen in dat parlement.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister, Minister van Werkgelegenheid en Minister van Gelijke Kansen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _____ Nota (1) Verwijzingen naar de parlementaire voorbereiding te vermelden bij de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad . Kamer van volksvertegenwoordigers : Zitting 2001-2002 : Stukken : 50-1608/1 : Wetsontwerp. 50-1608/2 : Amendementen. 50-1608/3 : Amendementen. 50-1608/4 : Amendementen. 50-1608/5 : Verslag namens de commissie. 50-1608/6 : Tekst aangenomen door de commissie 50-1608/7 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Senaat : Zitting 2001-2002 : Stukken : 2-1080/1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. 2-1080/2 : Amendementen. 2-1080/3 : Verslag namens de commissie. 2-1080/4 : Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. 2-1080/5 : Beslissing om niet te amenderen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^