Wet van 17 november 1998
gepubliceerd op 23 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022748
pub.
23/12/1998
prom.
17/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 1998. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 3 van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.§ 1. De Koning regelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de organisatie en de werking van het Instituut. Hij benoemd tot de betrekkingen die overeenstemmen met die van niveau 1 als bedoeld in het statuut van het Rijkspersoneel. § 2. Het Instituut wordt beheerd door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort. § 3. Het dagelijks bestuur van het Instituut wordt toevertrouwd aan een administrateur-generaal.

Hij wordt bijgestaan door een adjunct-administrateur-generaal van een andere taalrol.

Beiden zijn houder van een diploma dat toegang geeft tot de betrekkingen van niveau 1 van het Rijkspersoneel. Eén van beiden is houder van het diploma van doctor in de veeartsenijkunde of diergeneeskunde of van dierenarts. § 4. De administrateur-generaal wordt op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers door de Koning aangewezen.

De administrateur-generaal wordt aangewezen voor vijf jaar. De aanwijzing is hernieuwbaar.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het statuut van de administrateur-generaal.

De administrateur-generaal doet aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort alle voorstellen die hij nuttig acht met het oog op de verbetering van de werking en de organisatie van het Instituut.

Hij zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort. § 5. Bij elke aanwijzing of hernieuwing moet de Minister, na overleg, met de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal een managementscontract afsluiten. Dit contract omvat de te bereiken doelstellingen en de toegekende middelen. Het managementscontract kan tijdens het mandaat worden aangepast. Het managementscontract treedt in werking na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit. § 6. De adjunct-administrateur-generaal wordt aangewezen overeenkomstig de modaliteiten van § 4, eerste lid.

De adjunct-administrateur-generaal wordt aangewezen voor vijf jaar. De aanwijzing is hernieuwbaar.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het statuut van de adjunct-administrateur-generaal. § 7. Bij afwezigheid of verhindering wordt de administrateur-generaal vervangen door de adjunct-administrateur-generaal. § 8. De Minister kan sommige van zijn bevoegdheden overdragen aan de administrateur-generaal en aan de adjunct-administrateur-generaal, evenals in voorkomend geval aan de ambtenaren-generaal van het Instituut door hem aangeduid.

Art. 3.De Koning bepaalt de datum waarop artikel 2 in werking treedt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA Met 's Lands zegel gezegeld, De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gedrukte stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1507 - 1997/1998. Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamers : 15 en 16 juli 1998.

Gedrukte stukken van de Senaat : 1-1070 - 1997/1998 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^