Wet van 18 december 2015
gepubliceerd op 29 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de Nationale Rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011517
pub.
29/12/2015
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011517

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de Nationale Rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet

Art. 2.Artikel 111 van de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende sociale en diverse bepalingen wordt vervangen als volgt : "

Art. 111.§ 1. Elke geassocieerde instelling en elke statistische dienst die wordt opgericht door de gemeenschappen en gewesten en die beschikt over de hoedanigheid van statistische autoriteit, waarvan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bepaald worden in hoofdstuk V van het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel sluiten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2014, heeft op elk ogenblik het recht de statistische tabellen en vooruitzichten die werden opgemaakt door de andere geassocieerde instellingen in het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 109 te raadplegen en hergebruiken, zelfs indien deze voorlopig zijn. § 2. Elke geassocieerde instelling heeft, in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten zoals bepaald in artikel 109, op elk ogenblik het recht de vertrouwelijke gegevens die door de andere geassocieerde instellingen werden ingezameld in het kader van de hoger vernoemde opdrachten te raadplegen en hergebruiken. § 3. Elke geassocieerde instelling en elke statistische dienst die wordt opgericht door de gemeenschappen en gewesten en die beschikt over de hoedanigheid van statistische autoriteit moet tegenover derden de verplichtingen naleven die voortvloeien uit het statistisch geheim, overeenkomstig de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek en de voorwaarden die worden vastgelegd in hoofdstuk V van het samenwerkingsakkoord bedoeld in paragraaf 1. § 4. De leden, waarnemers en experts die aan de vergaderingen van de raad van bestuur van het INR of aan de vergaderingen van de wetenschappelijke comités deelnemen moeten eveneens de verplichtingen naleven die voortvloeien uit het statistisch geheim overeenkomstig de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek.

Art. 3.Artikel 113 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : "

Art. 113.§ 1. Het INR wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de samenstelling en de werking geregeld worden in het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 111, § 1. § 2. Van de twaalf leden waaruit de raad van bestuur is samengesteld, zijn van rechtswege lid : 1° de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin zetelt als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie; 2° de gouverneur van de Nationale Bank van België;3° de commissaris van het plan;4° de directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. § 3. De andere leden van de raad van bestuur hebben een mandaat van vier jaar dat hernieuwbaar is. Wanneer een lid om welke reden ook voortijdig ophoudt deel uit te maken van de raad van bestuur, voltooit de persoon die als zijn vervanger werd aangewezen het lopende mandaat. § 4. De raad van bestuur zetelt geldig indien een meerderheid van de leden aanwezig is.

Wanneer er geen consensus wordt bereikt, beslist de raad bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. § 5. De raad van bestuur bepaalt zijn huishoudelijk reglement."

Art. 4.Artikel 115 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 116 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 8 maart 2009 en 14 maart 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 116.§ 1. Bij het INR worden vier wetenschappelijke comités opgericht : het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen, het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen, het wetenschappelijk comité voor de economische begroting en het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse.

Het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen is bevoegd voor de opdrachten bedoeld in artikel 108, eerste lid, a), b), c), d), e) en h). Het wetenschappelijk comité voor de economische begroting is bevoegd voor de opdracht bedoeld in artikel 108, eerste lid, g).

Het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse is bevoegd voor de opdracht bedoeld in artikel 108, eerste lid, i).

Het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen is bevoegd voor de opdracht bedoeld in artikel 108, eerste lid, j). Het onderzoekt de vragen om advies zoals bepaald in artikel 32, eerste lid van het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 111, § 1.

Deze vier comités hebben als opdracht advies te verstrekken over de wetenschappelijke waarde en de objectiviteit van de door het INR toegepaste methoden en van de resultaten van zijn werkzaamheden. Het INR kan deze comités te allen tijde raadplegen betreffende kwesties die binnen hun respectieve bevoegdheden vallen.

Het INR raadpleegt deze comités wanneer het de gebruikte methodologie in een belangrijke mate wijzigt, al naargelang hun respectieve bevoegdheden. Het INR moet ze eveneens raadplegen nadat het in eerste lezing de in artikel 108, eerste lid, a), c), e), g), h), i) en j) bedoelde economische statistieken, analyses en vooruitzichten heeft aangenomen. Indien de raad van bestuur na beraadslaging van oordeel is dat hij geen gevolg kan geven aan een volledig of gedeeltelijk ongunstig advies van het comité, moet hij dit advies bij de betrokken statistische tabellen, analyses of vooruitzichten voegen.

Voor de taken bedoeld in artikel 108, eerste lid, k), worden de publicaties van de resultaten jaarlijks in een publieke zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers besproken. De Kamer evalueert de evolutie van de resultaten, evenals de indeling en methodologie van de aanvullende indicatoren. Een samenvatting van de resultaten maakt deel uit van het jaarverslag van de Nationale Bank van België betreffende de financiële en economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. § 2. Met uitzondering van de door de respectieve gewest- en gemeenschapsregeringen aangewezen leden, worden de leden van de wetenschappelijke comités benoemd door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit. § 3. De samenstelling en de werking van de wetenschappelijke comités worden geregeld in het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 111, § 1. § 4. Het mandaat van de leden van de comités duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Wanneer een lid om welke reden ook voortijdig ophoudt deel uit te maken van een comité, voltooit de persoon die hetzij door de Koning, hetzij door de betrokken gewest- of gemeenschapsregering wordt aangewezen om hem te vervangen, zijn mandaat."

Art. 6.Artikel 117 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 8 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 118 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 118.§ 1. De financiering van de kosten van de werking van het INR wordt geregeld in artikel 35 van het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 111, § 1.

De werkingskosten van het INR die ten laste zijn van de federale overheid worden ingeschreven op de begroting van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De federale overheid vergoedt jaarlijks en vooraf de Nationale Bank van België voor de kosten van de bijkomende taken die specifiek voortvloeien uit het opstellen van de statistieken bedoeld in artikel 108, eerste lid, j. De federale overheid en de Nationale Bank van België komen overeen over het bedrag van de vergoeding en de modaliteiten van de betaling. § 2. Het secretariaat van het INR heeft zijn zetel in de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De werking, de samenstelling en de rol van het secretariaat worden bepaald in het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 111, § 1.."

Art. 8.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2016.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De minister van Werk, Economie en Consumenten, K. PEETERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-1491 (2015/2016)


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^