Wet van 18 december 2015
gepubliceerd op 24 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022579
pub.
24/12/2015
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022579

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 DECEMBER 2015. - Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtingen hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Pensioenen van de publieke sector HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken

Art. 2.Artikel 46, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vervangen door de wet van 13 december 2012, en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2014, wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : "3° eveneens in aanmerking genomen de periodes doorgebracht in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering door het lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie verleend krachtens artikel XII.XIII.1. van de RPPol zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.".

Art. 3.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector Afdeling 1. - Cumulatie van een pensioen wegens lichamelijke

ongeschiktheid met een vervangingsinkomen

Art. 4.Artikel 91 van de programmawet van 28 juni 2013 wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het eerste lid mag een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid onbeperkt gecumuleerd worden met een in artikel 76, 10°, b), d) of e), bedoeld vervangingsinkomen.".

Art. 5.In artikel 92 van dezelfde wet worden de woorden "artikel 72, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 91, tweede lid".

Art. 6.Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en is eveneens van toepassing op de op 31 december 2012 lopende pensioenen en cumulaties. Afdeling 2. - Cumulatie van een pensioen toegekend wegens

leeftijdsgrens met beroepsinkomsten

Art. 7.In artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013 wordt de bepaling onder a), gedeeltelijk vernietigd door het arrest nr. 158/2014 van 30 oktober 2014 van het Grondwettelijk Hof, vervangen als volgt : "a) een rustpensioen toegekend aan een persoon die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust werd gesteld wegens leeftijdsgrens;".

Art. 8.Deze afdeling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

TITEL 3. - Pensioenen van de private sector HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Art. 9.Artikel 18 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, vervangen bij de wet van 22 december 2008, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : " § 3. In afwijking van de paragrafen 1 en 2 wordt het betaalde bedrag van het gewaarborgd inkomen met ingang van 1 september 2015 vermenigvuldigd met 1,02."

Art. 10.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart

Art. 11.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikelen 116, tweede lid en 119, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, bekrachtigd bij de wet van 27 december 2012, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van artikel 5, § 1, vierde en vijfde lid van het koninklijk besluit van 3 november 1969, doet het eerste lid geen afbreuk aan het in aanmerking nemen van de lonen bedoeld in artikel 22, § 1 van dit besluit, zoals van kracht vóór hun opheffing bij artikel 116 van de wet van 28 december 2011, in de pensioenberekening van de werknemers die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt op 31 december 2011.".

Art. 12.Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 0090 - 54-1502 Integraal verslag : 17 december 2015


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^