Wet van 18 december 2015
gepubliceerd op 15 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011019
pub.
15/01/2016
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011019

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


18 DECEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (I)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van richtlijn 1999/5/EG. In de bestaande wetgevende en regelgevende bepalingen gelden de verwijzingen naar richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit, als verwijzingen naar voornoemde richtlijn 2014/53/EU. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie

Art. 3.Artikel 1 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/07/2016 numac 2016000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd bij de wetten van 10 juli 2012 en 30 juli 2013 wordt aangevuld met een lid, luidende : "Deze wet voorziet in een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van richtlijn 1999/5/EG.".

Art. 4.In artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 18 mei 2009, 10 juli 2012, 30 juli 2013 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 37° worden de woorden "met uitzondering van toestellen die uitsluitend voor de ontvangst van klank- en televisieomroepuitzendingen bestemd zijn" opgeheven; b) de bepaling onder 42° wordt vervangen als volgt : "42° "radioapparatuur" : elektrisch of elektronisch product dat doelbewust radiogolven uitzendt en/of ontvangt ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie, of elektrisch of elektronisch product dat moet worden aangevuld met een accessoire, zoals een antenne, om doelbewust radiogolven te kunnen uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie;"; c) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 75° tot 84°, luidende : "75° "radiodeterminatie" : het vaststellen van de positie, snelheid en/of andere kenmerken van een object of het verkrijgen van informatie over deze parameters door middel van de voortplantingseigenschappen van radiogolven;76° "op de markt aanbieden" : het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van radioapparatuur met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Unie;77° "in de handel brengen" : het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van radioapparatuur;78° "ingebruikneming" : het eerste gebruik van radioapparatuur in de Unie door de eindgebruiker ervan;79° "fabrikant" : natuurlijke of rechtspersoon die radioapparatuur vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en deze apparatuur onder zijn naam of merknaam verhandelt;80° "invoerder" : in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die radioapparatuur uit een derde land in de Europese Unie in de handel brengt;81° "distributeur" : natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de invoerder, die radioapparatuur op de markt aanbiedt;82° "terugroepen" : maatregel waarmee wordt beoogd radioapparatuur te doen terugkeren die al aan de eindgebruiker ter beschikking is gesteld;83° "uit de handel nemen" : maatregel waarmee wordt beoogd te voorkomen dat radioapparatuur die zich in de toeleveringsketen bevindt, op de markt wordt aangeboden; 84° "radio-interface" : specificatie van het gereguleerd gebruik van het radiospectrum.".

Art. 5.In de artikelen 32, § 1, eerste lid, en § 3, 34, 6° tot 9°, en 35 van dezelfde wet wordt het woord "apparatuur" telkens vervangen door het woord "radioapparatuur".

Art. 6.In artikel 32 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid wordt het woord "basisvereisten" vervangen door de woorden "essentiële eisen";b) het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De essentiële eisen zijn de volgende : 1° De radioapparatuur is zo geconstrueerd dat het volgende wordt gewaarborgd : a) de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en huisdieren, en de bescherming van goederen, met inbegrip van de doelstellingen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, maar zonder toepassing van de spanningsgrens;b) een passend niveau van elektromagnetische compatibiliteit zoals beschreven in de toepasselijke regelgeving; 2° De radioapparatuur is zo geconstrueerd dat zij het radiospectrum zowel doeltreffend gebruikt als een efficiënt gebruik van het radiospectrum ondersteunt met als doel schadelijke interferentie te voorkomen."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Tot bepaalde categorieën of klassen behorende radioapparatuur is zo geconstrueerd dat zij voldoet aan de volgende essentiële eisen : a) de radioapparatuur functioneert onderling met accessoires, met name met universele laders;b) de radioapparatuur functioneert via de netwerken onderling met andere radioapparatuur;c) de radioapparatuur kan in de hele Europese Unie worden aangesloten op interfaces van het geschikte type;d) de radioapparatuur schaadt het netwerk of de werking ervan niet en maakt evenmin misbruik van de netwerkmiddelen waardoor een onaanvaardbare achteruitgang van de dienst wordt veroorzaakt;e) de radioapparatuur bevat beveiligingen om de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van de gebruiker en de abonnee te waarborgen;f) de radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die bescherming tegen fraude waarborgen;g) de radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die de toegang tot nooddiensten waarborgen;h) de radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die het gebruik ervan door gebruikers met een handicap vergemakkelijken;i) de radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden om te waarborgen dat software alleen in de radioapparatuur kan worden geladen als de conformiteit van de combinatie van de radioapparatuur en de software is aangetoond. De Koning kan, na advies van het Instituut, bepalen op welke categorieën of klassen radioapparatuur elk van de eisen in de punten a) tot en met i) in het eerste lid betrekking heeft."; 3° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, wordt het woord "basisvereisten" vervangen door de woorden "essentiële eisen";4° de paragrafen 4 en 5 worden vervangen als volgt : " § 4.Fabrikanten registreren met ingang van 12 juni 2018 de typen radioapparatuur van categorieën waarvoor een laag niveau van naleving van de essentiële eisen van artikel 32 wordt geconstateerd, in een centraal systeem, beschikbaar gesteld door de Europese Commissie, voordat radioapparatuur van die categorieën in de handel wordt gebracht.

De Koning bepaalt, na advies van het Instituut, op welke categorieën radioapparatuur de verplichting in het eerste lid betrekking heeft, welke technische documenten bij de registratie worden verstrekt, wat de operationele voorschriften zijn voor de registratie en voor het aanbrengen van het registratienummer op de radioapparatuur.

De Koning bepaalt, na advies van het Instituut, de verplichtingen van de fabrikanten, invoerders en distributeurs bij het op de markt aanbieden van radioapparatuur. § 5. Eindapparatuur mag na 12 juni 2016 slechts gehouden of gecommercialiseerd worden, ingevoerd worden of in eigendom zijn indien zij voldoet aan de geldende wetgeving betreffende elektromagnetische compatibiliteit en betreffende elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.".

Art. 7.In artikel 33, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, 18 mei 2009, 30 december 2009 en 31 mei 2011 worden het tweede en derde lid opgeheven.

Art. 8.In artikel 34 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 1° worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste woord "apparatuur" wordt vervangen door het woord "radioapparatuur";2° het woord "deze" wordt opgeheven;3° in de Franse tekst worden de woorden "non plus" opgeheven;4° in de Franse tekst worden de woorden "à ces" vervangen door het woord "aux";5° tussen de woorden "apparatuur" en "is" worden de woorden "die uitsluitend wordt gebruikt door de overheid bij activiteiten die betrekking hebben op de defensie, de openbare veiligheid en de staatsveiligheid" ingevoegd;6° het woord "evenmin" wordt vervangen door het woord "niet";b) in de bepaling onder 2° worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord " : a)" wordt opgeheven;2° de bepaling onder b) wordt opgeheven;3° de bepaling onder 2° wordt aangevuld met de woorden ", tenzij deze apparatuur op de markt wordt aangeboden.De volgende apparatuur wordt als niet op de markt aangeboden beschouwd : a) de radiobouwpakketten voor montage en gebruik door radioamateurs;b) de radioapparatuur die door radioamateurs is omgebouwd voor eigen gebruik;c) de apparatuur die door radioamateurs zelf is gebouwd en die in het kader van radioamateurdiensten bestemd is voor wetenschappelijke en experimentele doeleinden";c) de bepalingen onder 4° en 5° worden vervangen als volgt : "4° luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken die onder artikel 3 van verordening (EG) nr.216/2008 van het Europees Parlement en de Raad vallen; 5° voor vakmensen op maat gebouwde evaluatiekits die uitsluitend zijn bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in O&O-faciliteiten;"; d) in de bepaling onder 6° worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "op beurzen of soortgelijke exposities" worden vervangen door de woorden "op handelsbeurzen, tentoonstellingen of soortgelijke evenementen";b) de woorden "dat die" worden vervangen door de woorden "dat dergelijke";c) de woorden "gebracht noch mag worden gebruikt" worden vervangen door de woorden "aangeboden en/of in gebruik genomen worden zolang zij niet voldoet aan de geldende wetgeving"; d) de bepaling wordt aangevuld met de volgende zin : "Het demonstreren van radioapparatuur vindt enkel plaats als de nodige, door het koninklijk besluit van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen sluiten betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen en door het Instituut, voorgeschreven maatregelen zijn genomen om schadelijke interferentie, elektromagnetische verstoringen en gevaren voor de gezondheid of veiligheid van personen of huisdieren of voor de veiligheid van goederen te voorkomen.".

Art. 9.Artikel 35 van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende zin : "Deze apparatuur wordt bovendien op passende wijze geïnstalleerd en onderhouden en in overeenstemming met haar bestemming gebruikt.".

Art. 10.Artikel 37 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 37.Niettegenstaande de bepalingen van artikel 32, 34 en 35 zijn het houden, in eigendom hebben, op de markt aanbieden, invoeren en het gebruik van radioapparatuur toegestaan indien deze apparatuur : 1° voldoet aan de bepalingen vermeld in het koninklijk besluit van 26 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende radio- en eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit sluiten betreffende de radio- en eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit, en 2° vóór 13 juni 2017 in de handel is gebracht, en 3° voldoet aan de bepalingen van de artikelen 32, 34 en 35 voor hun wijziging door de wet van 18 december 2015.".

Art. 11.In artikel 38 van dezelfde wet worden de woorden "die voldoet aan de relevante voorwaarden van artikel 32, §§ 1 en 2, en" opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 12.Deze wet treedt in werking op 13 juni 2016.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (I) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 54-1355.

Integraal Verslag : 3 december 2015.


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^