Wet van 19 april 1999
gepubliceerd op 03 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek

bron
ministerie van justitie
numac
1999009545
pub.
03/06/1999
prom.
19/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 1999. - Wet tot wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het 1° vervangen als volgt : « 1° van de geschillen over de rechten ten aan zien van tegemoetkomingen voor minder-validen. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1996-1997. Senaat : Parlementaire stukken. - Wetvoorstel, nr. 1-478/1 van 19 november 1996 ingediend door de heer Caluwé.

Gewone zitting 1998-1999.

Verslag, nr. 1-478/2 van 14 november 1998 van de heer Erdman. - Tekst verbeterd door de Commissie voor de Justitie, nr. 1-478/3.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 26 november 1998.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1850/1 van 30 november 1998.

Parlementaire handelingen. - Bespreking : vergadering van 31 maart1999. - Aanneming : vergadering van 1 april 1999.

Parlementaire stukken. -Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 1850/2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^