Wet van 19 april 1999
gepubliceerd op 19 mei 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011134
pub.
19/05/1999
prom.
19/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 1999. - Wet tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen worden aan het slot de woorden « in Belgische frank of in euro » toegevoegd.

Art. 3.In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste en tweede lid worden de woorden « elektronische verrichtingen » telkens vervangen door de woorden « binnenlandse elektronische verrichtingen in Belgische frank of in euro ».2° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « Met name de geldopneming met behulp van een geldautomaat of een automatisch loket is een elektronische verrichting.»

Art. 4.In artikel 5, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste en tweede lid, worden na het woord « overschrijvingen » telkens de woorden « in Belgische frank of in euro » toegevoegd.2° in het derde lid worden de woorden « voor de overschrijvingen » vervangen door de woorden « voor die overschrijvingen ».

Art. 5.Artikel 3, 2°, treedt in werking op de eerste dag van de dertiende maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota's (1) Gewone zitting 1998-1999. Senaat.

Parlementaire stukken.

Wetsvoorstel van de heer Poty, nr. 1-1135/1.

Verslag, nr. 1-1135/2.

Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1-1135/3.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-1135/4.

Tekst aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-1135/5.

Einde van de termijnen, nr. 1-1135/6.

Handelingen van de Senaat : 8 en 10 december 1998.

Gewone zitting 1998-1999.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken : Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1880/1.

Amendement, nr. 1880/2.

Verslag, nr. 1880/3.

Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1880/4.

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag, nr. 1880/5.

Artikelen aangenomen in plenaire vergadering, nr. 1880/6.

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1880/7.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 2, 4 en 11 maart 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^