Wet van 19 april 2014
gepubliceerd op 28 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de finan

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011325
pub.
28/05/2014
prom.
19/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Wet tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 121, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2012, worden de woorden "de artikelen XV. 31/3 of XV.66 van boek XV van het Wetboek van economisch recht" ingelast vóór de woorden "alsook met toepassing van elke andere wetsbepaling".

Art. 3.In artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 46° tot 51°, luidende : "46° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen inzake vergunning die de FSMA heeft genomen krachtens artikel VII. 160, § 6, eerste lid, van boek VII van het Wetboek van economisch recht. Eenzelfde beroep kan worden ingesteld als de FSMA geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het eerste lid van voornoemd artikel VII.160, § 6, vastgestelde termijnen; in dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen; 47° door de kredietgever, tegen de beslissingen die de FSMA heeft genomen krachtens de artikelen XV.67, XV.67/1, § 1, tweede lid, 1° tot 4°, en XV. 67/3, § 1, tweede lid, van boek XV, en VII.174, § 6, tweede lid, van boek VII van het Wetboek van economisch recht; 48° door de kredietgever, tegen de beslissingen die de FSMA, op basis van een kennisgeving van de FOD Economie, heeft genomen krachtens de artikelen XV.67/1, § 5, eerste lid, en XV.67/3, § 2, tweede lid, van boek XV van het Wetboek van economisch recht; het beroep wordt gezamenlijk ingesteld tegen de FSMA en de FOD Economie; 49° door de aanvrager van een inschrijving, tegen de beslissingen die de FSMA heeft genomen krachtens de artikelen VII.182, § 3, en VII.188, § 3, van boek VII van het Wetboek van economisch recht. Eenzelfde beroep kan worden ingesteld als de FSMA geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij deze bepalingen vastgestelde termijnen; in dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen; 50° door de kredietbemiddelaar, tegen de beslissingen die de FSMA heeft genomen krachtens de artikelen XV.67 en XV.67/2, § 1, tweede en derde lid, en XV. 68, § 1, tweede lid, van boek XV van het Wetboek van economisch recht; 51° door de kredietbemiddelaar, tegen de beslissingen die de FSMA, op basis van een kennisgeving van de FOD Economie, heeft genomen krachtens artikel XV.67/2, § 3, en XV. 68, § 3, 1°, van boek XV van het Wetboek van economisch recht; het beroep wordt gezamenlijk ingesteld tegen de FSMA en de FOD Economie." b) de bepalingen onder 17° en 18° worden opgeheven.

Art. 4.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53-3430 en 53-3429 - 2013/2014 Integraal Verslag : 27 maart 2014.

Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-2818 en 5-2817 2013/2014.

Handelingen van de Senaat : 3 april 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^