Wet van 19 april 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van ee

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012095
pub.
31/05/2017
prom.
19/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012095

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


19 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, welk ik u overmaak voor de bekendmaking ervan (1)


De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering

Art. 2.In artikel 646 van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten en dat vernummerd wordt tot artikel 647, worden de woorden "991undecies" vervangen door de woorden "991decies". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 3.In artikel 991ter van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of de door hem gemachtigde ambtenaar en zulks na advies van de aanvaardingscommissie" worden ingevoegd tussen de woorden "de minister van Justitie" en het woord ", opgenomen" en in de Franse tekst, worden de woorden "ont été inscrites" vervangen door de woorden "sont incrites";2° het artikel wordt aangevuld met vijf leden, luidende: "De minister of de door hem gemachtigde ambtenaar wint inlichtingen in omtrent de moraliteit van de kandidaat gerechtsdeskundige en zijn beroepsbekwaamheid bij het openbaar ministerie, de gerechtelijke autoriteiten waarvoor hij eventueel reeds is opgetreden en de wettelijk ingestelde tuchtoverheden voor zover van toepassing. Deze inlichtingen mogen enkel gebruikt worden voor het beheer van dit register. De ingewonnen gegevens worden bewaard door de Federale overheidsdienst Justitie tot de opname in het register om welke reden ook wordt beëindigd. Bij weigering van de opname of de verlenging van de inschrijving in het register worden de gegevens bewaard tot de beslissing definitief is.

De opname in het nationaal register voor de gerechtsdeskundigen en de verlenging ervan gebeuren na advies van de aanvaardingscommissie. Deze gaat in het bijzonder na dat het voorgelegde diploma toegang kan geven tot het gekozen domein, dat de aangegeven ervaring relevant is en dat het bewijs van de juridische kennis is gegeven. Zij houdt rekening met de ingewonnen inlichtingen.

Op initiatief en onder toezicht van de aanvaardingscommissie verzekert de Federale Overheidsdienst Justitie de permanente kwaliteitsbewaking op de aanstellingen van gerechtsdeskundigen en op de uitvoering van de expertiseopdrachten door deze laatsten.

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie. In geen geval kan de commissie samengesteld zijn uit een meerderheid van gerechtsdeskundigen.".

Art. 4.In artikel 991quater van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° wordt opgeheven;b) de bepaling onder 6° /1 wordt ingevoegd, luidende: "6° /1.ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat ze zich ertoe verbinden permanente vormingen te volgen, zowel in hun domein van deskundigheid als op het vlak van de gerechtelijke procedures, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels;"; c) in de bepaling onder 7° worden de woorden "instemmen met de door de Koning op te stellen deontologische code, die minstens de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat" vervangen door de woorden "instemmen met de deontologische code opgesteld door de Koning, die minstens de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat en dat zij deze code zullen naleven".

Art. 5.In artikel 991quinquies van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De opname in het nationaal register geldt voor een periode van zes jaar, die telkens verlengd kan worden voor dezelfde duur.De gerechtsdeskundige kan zes maanden voor het verstrijken van deze periode een verlenging van zijn opname vragen. Bij deze aanvraag voegt hij een lijst van de burgerrechtelijke en administratieve opdrachten die hem werden toevertrouwd en het bewijs van de gevolgde permanente vormingen. Bij beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, binnen de zes maanden na aanvraag en na advies van de aanvaardingscommissie, wordt de inschrijving verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar. De aanvaardingscommissie houdt in haar advies over de aanvraag tot verlenging rekening met de gevolgde opleidingen."; b) paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepalingen onder 5° en 6°, luidende: "5° het identificatienummer van de gerechtsdeskundige, de datum van opname en van verlenging; 6° de talen waarin hij kan optreden als gerechtsdeskundige.".

Art. 6.In artikel 991sexies van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "gerechtsdeskundige" vervangen door het woord "persoon" en worden de woorden "of de door hem gemachtigde ambtenaar" ingevoegd tussen de woorden "de minister van Justitie" en de woorden "een identificatienummer";2° in het derde lid worden de woorden "het identificatienummer" vervangen door de woorden "de opname" en wordt het woord "geschrapt" vervangen door de woorden "geschorst bij tijdelijk verlies of geschrapt";3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De gerechtsdeskundige betaalt bij zijn aanvraag tot opname in het register een bijdrage in de kosten.De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.".

Art. 7.Artikel 991septies van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 991septies.§ 1. Wanneer de gerechtsdeskundige aan de plichten van zijn opdracht verzuimt of door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van zijn titel, kan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2°, na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing, de gerechtsdeskundige schorsen of diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register schrappen. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt, afhankelijk van de ernst van de tekortkoming, door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar bepaald, zonder dat zij een jaar te boven mag gaan.

De tijdelijke schrapping kan worden verlengd met telkens maximum een jaar, bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene. § 2. De aanvaardingscommissie heeft tevens als opdracht toezicht te houden op de naleving door de geregistreerde gerechtsdeskundigen van de deontologische code bedoeld in artikel 991quater, 7°. De aanvaardingscommissie kan bij klachten of op eigen initiatief de deskundige horen en aanbevelingen doen. Zij kan aan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar de schorsing, de tijdelijke of de definitieve schrapping van de gerechtsdeskundige voorstellen.".

Art. 8.In artikel 991octies van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° wat de beroepsbekwaamheid betreft, een diploma in het domein van deskundigheid waarvoor de kandidaat zich als gerechtsdeskundige laat registreren en een bewijs waaruit vijf jaar relevante ervaring gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie blijkt of, bij gebrek aan diploma, het bewijs van vijftien jaar relevante ervaring gedurende de twintig jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie.De gerechtsdeskundigen die in een ander land van de Europese Unie gedomicilieerd zijn, kunnen hun beroepsbekwaamheid bewijzen door een opname in het gelijkaardig register van hun land, waarvan zij het bewijs leveren; b) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° wat de juridische kennis betreft, een getuigschrift afgegeven na het volgen van een opleiding die beantwoordt aan de door de Koning bepaalde voorwaarden."; c) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De minister van Justitie kan vrijstelling verlenen van de voorwaarde van vijf jaar relevante ervaring voor de specialiteiten die enkel in het kader van een gerechtelijk deskundigenonderzoek kunnen uitgeoefend worden.".

Art. 9.In artikel 991novies, § 1, eerste lid, van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, wordt de inleidende zin vervangen als volgt: "De kandidaat die voldoet aan de bij artikel 991quater, 1° tot 7° bepaalde voorwaarden, legt in handen van de eerste voorzitter van het hof van beroep van het rechtsgebied van zijn woonplaats of verblijfplaats, de volgende eed af:".

Art. 10.Artikel 991decies van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Een uittreksel van de beslissing met vermelding van de identiteit van de gerechtsdeskundige en de motivering worden meegedeeld aan de dienst die het nationaal register beheert". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten tot wijziging van de verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Art. 11.In artikel 20 van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken sluiten tot wijziging van de verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of de door hem gemachtigde ambtenaar op advies van de aanvaardingscommissie" worden ingevoegd tussen de woorden "de minister van Justitie" en het woord ", opgenomen" en in de Franse tekst worden de woorden "ont été inscrites" vervangen door de woorden "sont incrites";2° het artikel wordt aangevuld met vijf leden, luidende: "De minister of de door hem gemachtigde ambtenaar wint inlichtingen in omtrent de moraliteit van de kandidaat beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk en zijn beroepsbekwaamheid bij het openbaar ministerie en de gerechtelijke of andere autoriteiten waarvoor hij eventueel reeds is opgetreden.Indien nodig kan een veiligheidsadvies zoals bedoeld in de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, vereist worden. Deze inlichtingen mogen enkel gebruikt wordt voor het beheer van dit register.

De ingewonnen gegevens worden bewaard door de Federale Overheidsdienst Justitie tot de opname in het register om welke reden dan ook wordt beëindigd. Bij weigering van de opname of de verlenging van de inschrijving in het register worden de gegevens bewaard tot de beslissing definitief is.

De opname in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en de verlenging ervan gebeuren na advies van de aanvaardingscommissie. Deze gaat na dat het voorgelegd diploma toegang kan geven tot de gekozen taal, dat de aangegeven ervaring relevant is en dat het bewijs van de juridische kennis is gegeven.

Op initiatief en onder toezicht van de aanvaardingscommissie, verzekert de Federale overheidsdienst Justitie de permanente kwaliteitsbewaking op de aanstellingen van beëdigd tolken, vertalers en vertalers-tolken en op de uitvoering van de vertaal- of tolkwerkzaamheden door de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie. In geen geval mag de meerderheid van de commissie uit beëdigd vertalers, tolken of vertalers-tolken bestaan.".

Art. 12.In artikel 21 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht; a) in de bepaling onder 5° wordt het woord "gerechtelijke" opgeheven;b) de bepaling onder 6° /1 wordt ingevoegd, luidende: "6° /1.ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat ze zich ertoe verbinden permanente vormingen te volgen, zowel op het vlak van de kennis van de taal waarvoor ze werden ingeschreven, als van de techniek van het vertalen en van de gerechtelijke procedures, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels;"; c) in de bepaling onder 7° worden de woorden "instemmen met de door de Koning op te stellen deontologische code, die minstens de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat" vervangen door de woorden "hebben kennis genomen van de deontologische code opgesteld door de Koning, die minstens de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat en dat zij deze code zullen naleven".

Art. 13.In artikel 22 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "De opname in het nationaal register geldt voor een periode van zes jaar.De vertaler, tolk of vertaler-tolk kan zes maanden voor het verstrijken van deze periode een verlenging van zijn opname vragen.

Bij deze aanvraag voegt hij een lijst van de burgerrechtelijke en administratieve opdrachten en het bewijs van de gevolgde permanente vorming. Bij beslissing van de minister van Justitie, of de door hem gemachtigde ambtenaar, en na advies van de aanvaardingscommissie wordt de inschrijving verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar.". b) in het tweede lid, waarvan de bestaande tekst het derde lid zal vormen, wordt in de bepaling onder 2° het woord "gerechtelijke" opgeheven; c) het tweede lid, waarvan de bestaande tekst het derde lid zal vormen, wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende: "5° het identificatienummer van de vertaler, tolk en vertaler-tolk, de datum van opname en verlenging."; d) het derde lid, waarvan de bestaande tekst het vierde lid zal vormen, wordt vervangen als volgt: "Dit register kan vrij geraadpleegd worden op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.".

Art. 14.In artikel 23 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of de door hem gemachtigde ambtenaar" ingevoegd tussen de woorden "de minister van Justitie" en de woorden ", een identificatienummer";2° in het derde lid worden de woorden "het identificatienummer" vervangen door de woorden "de opname".In dezelfde zin wordt het woord "geschrapt" vervangen door de woorden "geschorst bij tijdelijke verlies of geschrapt"; 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten.De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.".

Art. 15.Artikel 24 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 24.§ 1. Wanneer de vertaler, de tolk of de vertaler-tolk aan de plichten van zijn opdracht verzuimt of door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van zijn titel kan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2°, na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing de betrokkene schorsen of diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register schrappen. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar bepaald, zonder dat zij een jaar te boven mag gaan.

De tijdelijke schrapping kan worden verlengd met telkens maximum een jaar, bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene. § 2. De aanvaardingscommissie heeft tevens als opdracht toezicht te houden op de naleving door de geregistreerde vertalers, tolken en vertalers-tolken van de deontologische code bedoeld in artikel 21, 7°.

De aanvaardingscommissie kan optreden op eigen initiatief of bij klachten door een belanghebbende over de inbreuken op deze code. Na de vertaler, tolk of vertaler-tolk gehoord te hebben, kan zij aanbevelingen doen aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar. Zij kan de schorsing of de tijdelijke of definitieve schrapping van de vertaler, tolk of vertaler-tolk voorstellen.".

Art. 16.In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° wordt aangevuld met de volgende zin: "De vertalers, tolken en vertalers-tolken die in een ander lidstaat van de Europese Unie gedomicilieerd zijn, kunnen hun beroepsbekwaamheid bewijzen door een opname in een gelijkaardig register van hun staat, waarvan zij het bewijs leveren;"; b) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° wat de juridische kennis betreft, een getuigschrift afgegeven na het volgen van een opleiding die beantwoordt aan de door de Koning bepaalde voorwaarden.".

Art. 17.In artikel 26 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden "artikel 21, 1° tot 8° " vervangen door de woorden "artikel 21, 1° tot 7° ";tussen de woorden "in handen van de" en "voorzitter" wordt het woord "eerste" ingevoegd; en worden de woorden "na gunstig advies van de procureur des Konings," opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.De beëdigd vertaler, tolk en vertaler-tolk is gehouden tot het volgen van permanente vorming, zowel op het vlak van de kennis van de taal waarvoor hij is ingeschreven, als van de techniek van het vertalen en van de gerechtelijke procedure. De aanvaardingscommissie houdt bij de beoordeling van de aanvraag tot verlenging rekening met de gevolgde opleidingen.".

Art. 18.In artikel 27 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin wordt het woord "gerechtelijke" opgeheven; 2° het artikel waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen wordt aangevuld met een lid, luidende: "Een uittreksel van de beslissing met vermelding van de identiteit van de vertaler, tolk of vertaler-tolk en de motivering worden meegedeeld aan de dienst die het nationale register beheert."; 3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2.In burgerlijke zaken kunnen beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken een opdracht weigeren."

Art. 19.Artikel 28 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende : "Na voorlegging van het bewijs van deze werkzaamheid worden zij voorlopig opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen met de vermelding van het voorlopig karakter van deze opname. Zij zijn gebonden door de deontologische code bedoeld in artikel 991quater, 7°, van hetzelfde Wetboek.".

Art. 20.Artikel 29 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende : "Na voorlegging van het bewijs van deze werkzaamheid worden zij voorlopig opgenomen in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken met de vermelding van het voorlopig karakter van deze opname. Zij zijn gebonden door de deontologische code bedoeld in artikel 21, 7°. ".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenvoordigers Stukken: 54k2221/001 tot 54k2221/008. Plenaire vergadering: 30 maart 2017.


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^