Wet van 19 februari 2001
gepubliceerd op 15 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de artikelen 36bis, 36ter, 110 en 111 en tot invoering van artikel 36quater van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

bron
ministerie van financien
numac
2001003145
pub.
15/03/2001
prom.
19/02/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2001. - Wet tot wijziging van de artikelen 36bis, 36ter, 110 en 111 en tot invoering van artikel 36quater van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. In artikel 36bis, eerste lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden de woorden "de hoofdstukken III, VIII en X" vervangen door de woorden "de hoofdstukken VIII en X". § 2. Artikel 36bis, laatste lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wordt vervangen als volgt : « De voormelde voertuigen zijn daarentegen onderworpen aan de respectievelijke bepalingen van artikel 36ter en 36quater. ».

Art. 3.Artikel 36ter, § 2, van het voormeld Wetboek, wordt vervangen als volgt : « § 2. Voor de voertuigen bedoeld in artikel 36bis, 1° en 3°, moet de belasting of de aanvullende belasting worden betaald bij de voor de invordering bevoegde ambtenaar of dienst vóór 1 januari, indien het voertuig op die datum in gebruik is en, in het tegenovergestelde geval, voor elk gebruik. De belastingschuldige moet, vooraf, een aangifte onderschrijven die alle gegevens moet behelzen die nodig zijn voor het berekenen van de belasting en voor het toezicht. »

Art. 4.Artikel 36quater van voormeld Wetboek, opgeheven door artikel 16 van de wet van 25 januari 1999 houdende wijziging van voormeld Wetboek overeenkomstig de Richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen, wordt hersteld in de volgende lezing : «

Art. 36quater.§ 1. De belasting is verschuldigd voor het aantal maanden begrepen tussen de eerste dag van de maand tijdens dewelke het voertuig in de loop van een burgerlijk jaar in gebruik werd genomen op de openbare weg en 31 december van hetzelfde jaar.

Het verschuldigde bedrag is gelijk aan een twaalfde van de jaarlijkse belasting, vermenigvuldigd met het aantal maanden bepaald in het eerste lid. § 2. Voor de voertuigen bedoeld in artikel 36bis, 2°, moet de belasting verschuldigd voor het lopende aanslagjaar uiterlijk op 15 december van dat aanslagjaar worden betaald bij de voor de invordering bevoegde ambtenaar of dienst indien het voertuig op die datum in gebruik is. De belastingschuldige moet, vóór de ingebruikname van het voertuig, een aangifte onderschrijven die alle gegevens moet behelzen die nodig zijn voor het berekenen van de belasting en voor het toezicht. § 3. In afwijking van §§ 1 en 2, is geen enkele belasting verschuldigd voor de maand december wanneer het gebruik na 15 december begint. § 4. Na aangifte wordt aan de aangever een kenteken uitgereikt, waarvan het voertuig voortdurend moet voorzien zijn. Zo nodig, wordt dit kenteken elk jaar vernieuwd.

De Koning stelt de regelen vast, die in acht moeten worden genomen voor het aanbrengen van de kentekens. § 5. Ingeval het gebruik in de loop van het aanslagjaar ophoudt, moet het kenteken aan de voormelde ambtenaar of dienst worden teruggegeven en dient de belasting onmiddellijk betaald te worden ten belope van het bedrag verschuldigd voor de verstreken maanden.

Dit bedrag mag niet lager zijn dan het in artikel 10, § 2, vastgestelde minimum. § 6. Ingeval van wijziging aan een voertuig, moet het kenteken aan de voormelde ambtenaar of dienst worden teruggegeven en dient de belasting onmiddellijk betaald te worden ten belope van het bedrag verschuldigd voor de verstreken maanden. § 7. Bij gebrek aan andersluidende kennisgeving, is de voor een jaar ingediende aangifte geldig voor de volgende jaren. § 8. Zolang er geen aangifte is gedaan van de verandering betreffende het houden van het voertuig, is de vroegere houder aansprakelijk voor de belasting, behoudens zijn verhaal op de verkrijger. ».

Art. 5.Artikel 110, van het voormeld Wetboek, wordt vervangen als volgt : «

Art. 110.De accijnscompenserende belasting is niet van toepassing op de voertuigen bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 1° en 3°, op de ziekenauto's, op de voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt worden door groot-oorlogsinvaliden of door gebrekkigen, en op de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden, hetzij tot een taxidienst, hetzij tot verhuring met bestuurder. »

Art. 6.Artikel 111, van het voormeld Wetboek, wordt vervangen als volgt : «

Art. 111.De belasting wordt beheerst door de bepalingen van dit Wetboek die van toepassing zijn op de verkeersbelasting, met uitzondering echter van de bepalingen van artikel 5, § 1, eerste lid, 4° en 6°, en van de artikelen 11, 15 en 42, § 2.»

Art. 7.Artikel 2, § 1 heeft uitwerking op 1 januari 2000.

De artikelen 2, § 2, 3 en 4 hebben uitwerking met ingang van 16 december 2000.

De artikelen 5 en 6 treden in werking op 1 januari 2001.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 50-1009 - 2000/2001 : Nr.1 : Wetsontwerp. - Nr. 2 : Verslag. - Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 18 januari 2001.

Stukken van de Senaat : 2-628 2000/2001 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 2 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^