Wet van 19 juli 2001
gepubliceerd op 18 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepali

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022570
pub.
18/08/2001
prom.
19/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2001. - Wet tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Bekrachtigd worden : 1° het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen;2° het koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Wat betreft de artikelen 8, 9, 25, § 1, 4° en 5°, en § 2, 5° en 7°, van het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid, 1°, heeft de bekrachtiging uitwerking met ingang van 28 februari 2001.

Art. 3.In het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 8 wordt aangevuld met het volgende lid : « De inbreuken op de bepalingen door de minister genomen met toepassing van dit artikel worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van zesentwintig tot driehonderd frank of met een van deze straffen alleen.»; 2° artikel 9, paragraaf 4, wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 4.Wanneer de besluiten genomen ter uitvoering van dit artikel het gevolg zijn van verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen en uit akten getroffen op grond van die verdragen en die aan de staten geen keuze laten inzake de middelen om een bepaald resultaat te bereiken, is het advies van de comités of raden van advies, zoals vastgesteld in de wetten bedoeld in artikel 5 van de wet van 4 februari 2000, niet vereist. »; 3° artikel 9 wordt aangevuld met volgende paragraaf : « § 5.In zoverre de besluiten bedoeld in § 1 zijn genomen ter uitvoering van verplichtingen die aan de staten de keuze laten van de middelen om een bepaald resultaat te bereiken, dat is opgelegd bij het internationaal verdrag of bij de uit een internationaal verdrag tot stand gekomen akte, en in zoverre die besluiten de wetten bedoeld in artikel 5 van de wet van 4 februari 2000 wijzigen, zijn ze van rechtswege opgeheven indien zij niet binnen een jaar na hun inwerkingtreding door de wetgever zijn bekrachtigd. »; 4° in artikel 19, § 5, wordt de bepaling die artikel 11 van de wet van 15 juli 1985 vervangt, aangevuld met de volgende paragraaf : « § 4.In zoverre de besluiten bedoeld in § 1 zijn genomen ter uitvoering van verplichtingen die aan de staten de keuze laten van de middelen om een bepaald resultaat te bereiken, dat is opgelegd bij het internationaal verdrag of bij de uit een internationaal verdrag tot stand gekomen akte, en in zoverre die besluiten de bepalingen van deze wet wijzigen, zijn ze van rechtswege opgeheven indien zij niet binnen een jaar na hun inwerkingtreding door de wetgever zijn bekrachtigd. ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 50-1275- 2000/2001 Nr.1. Wetsontwerp.

Nr. 2. Verslag.

Nr. 3. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 26 juni 2001 Stukken van de Senaat : 2-804 2000/2001 Nr. 1. Ontwerp overgezonden door de Kamer.

Nr. 2. Niet geëvoceerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^