Wet van 19 maart 2004
gepubliceerd op 23 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000208
pub.
23/04/2004
prom.
19/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 MAART 2004. - Wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, wordt een artikel 1ter ingevoegd, luidende : «

Artikel 1ter.De hoedanigheid van gemeenteraadskiezer kunnen eveneens verwerven de vreemdelingen op wie artikel 1bis niet van toepassing is, op voorwaarde dat : 1° die vreemdelingen bij de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben een schriftelijke aanvraag indienen overeenkomstig het model bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, met vermelding van : a) hun nationaliteit;b) het adres van hun hoofdverblijfplaats;c) een verklaring waarin de indiener van de aanvraag zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Aan de betrokkene wordt een attest van die verklaring overhandigd. Zo hij later een aanvraag indient om in een andere gemeente op de kiezerslijst te worden ingeschreven, legt hij dat attest voor; 2° die vreemdelingen gedurende de vijf jaar vóór de indiening van hun aanvraag hun hoofdverblijfplaats ononderbroken in België hebben gevestigd. Artikel 1, § 1, 2°, 3°, 4°, en artikel 1bis, § 2, tweede en volgende leden, en §§ 3 en 4, zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde vreemdelingen. ».

Art. 3.In artikel 3, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1994 en van 27 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 1, worden de woorden "en 1bis" vervangen door de woorden ", 1bis en 1ter";2° in het derde lid, tweede zin, worden de woorden "artikel 1bis" vervangen door de woorden "de artikelen 1bis en 1ter";3° het derde lid, derde zin, wordt vervangen als volgt : « Bovendien staat naast de naam van de kiezers die in deze hoedanigheid erkend zijn krachtens artikel 1bis de letter "G" en naast de naam van de kiezers die in deze hoedanigheid erkend zijn krachtens artikel 1ter de letter "V".»

Art. 4.In artikel 86 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 9 juni 2000, worden de woorden "en 1bis" vervangen door de woorden ", 1bis en 1ter".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Buitengewone zitting 2003. Senaat.

Parlementair bescheid. - Wetsvoorstel, nr. 3-13/1.

Gewone zitting 2003-2004.

Senaat.

Parlementaire bescheiden. - Amendementen, nr. 3-13/2-3. - Verslag, nr. 3-13/4. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 3-13/5. - Advies van de Raad van State, nr. 3-13/6. - Amendementen, nr. 3-13/7. - Advies van de Raad van State, nr. 3-13/8. - Amendementen, nr. 3-13/9. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3-13/10.

Handelingen van de Senaat : 4 en 11 december 2003.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 578/1. - Amendementen, nr. 578/2-4. - Verslag, nr. 578/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 578/6.

Integraal Verslag : 19 februari 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^