Wet van 19 november 2013
gepubliceerd op 04 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging (2)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014745
pub.
04/03/2014
prom.
19/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging (1) (2)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 5 van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging wordt de bepaling onder 13° vervangen als volgt : "13° "de minister" : de minister bevoegd voor het maritiem vervoer;".

Art. 3.In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder § 3, 11° worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de Minister".2° in de bepaling onder § 3, 12° worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de minister".

Art. 4.In artikel 18 van dezelfde wet worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de minister".

Art. 5.In artikel 20 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de minister";2° in het derde lid worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" vervangen door de woorden "de minister";3° in de Nederlandse tekst van het derde lid wordt het woord "haar" driemaal vervangen door het woord "hem".

Art. 6.In artikel 27 van dezelfde wet worden de woorden "het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid" tweemaal vervangen door de woorden "de minister".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Nota's (1) Zitting 2012-2013. Kamer van Volksvertegenwoordigers Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 53-2897/001. - Verslag, nr. 53-2897/002. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53-2897/003.

Integraal Verslag. - 17 juli 2013. (2) Zitting 2013-2014. Senaat Parlementaire stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 5-2231/1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^