Wet van 20 december 2016
gepubliceerd op 17 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017020021
pub.
17/01/2017
prom.
20/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020021

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


20 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 27 december 2012, wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de woorden ", zoals van kracht voor 1 januari 2015, of de perioden met recht op onderbrekingsuitkeringen bedoeld in artikel 5 van het voormeld koninklijk besluit van 12 december 2001;".

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

De bepalingen van het voormeld koninklijk besluit van 24 september 2012 die van toepassing waren voor 1 januari 2015 blijven van kracht voor de werknemers bedoeld in artikel 7, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 0142 - 54-2142.

Integraal verslag : 1 december 2016.


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^