Wet van 20 januari 2014
gepubliceerd op 04 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015038
pub.
04/02/2014
prom.
20/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 2 van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.§ 1. De definities bedoeld in artikel 2 van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn van toepassing in deze wet. § 2. In deze wet wordt verstaan onder : 1° "technische samenwerkingsdeskundige" : deskundige die in opdracht van de BTC in een partnerland wordt tewerkgesteld;2° "technisch assistent" : deskundige die in opdracht van het partnerland in een project of programma wordt tewerkgesteld;3° "overzees personeel" : attachés van de internationale samenwerking, technische samenwerkingsdeskundigen en deskundigen die in opdracht van een door de minister gesubsidieerde organisatie in een partnerland worden tewerkgesteld;4° "financiële samenwerking" : initiatief overeengekomen tussen de Belgische Staat en het partnerland waarbij een financiële bijdrage wordt geleverd aan het partnerland.Deze kan de vorm aannemen van giften in geld, leningen en kredieten, waarborgen, tegemoetkomingen in de rentelast, begrotingssteun, schuldverlichting of hulp aan de betalingsbalans. Begrotingshulp en gemeenschappelijke fondsen (`basket funds') zijn specifieke vormen van financiële samenwerking, geregeld in een vademecum overeengekomen tussen de minister en de minister bevoegd voor Begroting.".

Art. 3.In artikel 5, § 1 en § 2, 1°, 2° en 6°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006 en 27 december 2012, worden de woorden "directe bilaterale" telkens vervangen door het woord "gouvernementele".

Art. 4.In artikel 6, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 1° worden de woorden "directe bilaterale, de indirecte bilaterale" vervangen door de woorden "gouvernementele en niet-gouvernementele";b) in 2° worden de woorden "indirecte bilaterale" vervangen door het woord "niet-gouvernementele"; c) de paragraaf wordt aangevuld met een 7°, luidende : "7° het beheer van de opvanghuizen in België voor beursstudenten uit ontwikkelingslanden.".

Art. 5.Artikel 8 van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt : ", met inbegrip van het afsluiten van overeenkomsten met gouvernementele, niet-gouvernementele, parastatale of multilaterale, private of publieke instellingen en organisaties, en voor de toekenning van subsidies.

De toekenning van subsidies gebeurt op basis van volgende criteria : - de begunstigde is een publieke instelling of private vereniging zonder winstoogmerk; - de begunstigde heeft ontwikkelingssamenwerking als een van zijn doelstellingen; - de begunstigde is gevestigd of vertegenwoordigd in het betrokken partnerland; - zijn activiteiten passen in de door de BTC uitgevoerde programma's of projecten; - de subsidieovereenkomst bevat de omschrijving van de activiteiten, het bedrag, de financieringsmodaliteiten, de rapportageverplichtingen met inbegrip van de verantwoording van het gebruik van de middelen, de omstandigheden die leiden tot verplichte terugstorting van de subsidie wanneer de organisatie in gebreke blijft en de controlemodaliteiten door de BTC.".

Art. 6.In artikel 9ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "van de directe bilaterale samenwerking bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking" en de woorden "bedoeld in artikels 7 en 8 van dezelfde wet" vervangen door de woorden " bedoeld in de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking";2° in § 2 worden de woorden "9 en 10 van de voormelde wet van 25 mei 1999" vervangen door de woorden "25 en 26 van de voormelde wet van 19 maart 2013".

Art. 7.Artikel 22 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 12 juni 2012, wordt aangevuld met een § 9, luidende : " § 9. De Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp vertegenwoordigt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de schoot van de raad van bestuur. Hij is evenwel niet stemgerechtigd. Zijn vergoeding is gelijk aan die van de bestuurders en is ten laste van de BTC.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, J.-P. LABILLE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 53-3061 (2013/2014) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst verbeterd door de commissie.

Zie ook : Integraal verslag : 5 december 2013.

Senaat : Doc 5-2386 - (2013/2014) : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^