Wet van 21 december 2013
gepubliceerd op 31 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003442
pub.
31/12/2013
prom.
21/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 198, § 1, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hersteld bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de programmawet van 22 juni 2012, worden de woorden "en andere dan deze ingevoerd door de Gewesten op het gebruik van voertuigen of op het gebruik van de openbare weg" ingevoegd tussen de woorden "de Gemeenschappen en de Gewesten" en de woorden ", alsmede de verhogingen".

Art. 3.Deze wet treedt in werking vanaf de beëindiging van heffing van het gebruiksrecht bedoeld in artikel 17, 2°, van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, en ten vroegste op 1 januari 2016.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3109 - 2013/2014 : Nr. 1: Wetsontwerp.

Nr. 2: Verslag.

Nr. 3: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 28 november 2013.

Senaat : 5-2368 - 2013/2014 : Nr. 1: Ontwerp geëvoceerd door de senaat.

Nr. 2: Verslag namens de commissie.

Nr. 3: Beslissing om niet te amenderen.

Handelingen van de Senaat : 5 december 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^