Wet van 21 december 2013
gepubliceerd op 21 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende het Consulair Wetboek

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015009
pub.
21/01/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Wet houdende het Consulair Wetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Het Consulair Wetboek

Art. 2.De hiernavolgende bepalingen vormen het Consulair Wetboek.

CONSULAIR WETBOEK Hoofdstuk 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder : 1° Consulaire post : elk consulaat-generaal, consulaat, vice-consulaat of consulair agentschap;2° Consulair ressort : het ambtsgebied dat aan een consulaire post is toegekend ter uitoefening van de consulaire werkzaamheden;3° Consulaire beroepspost : de consulaire post met aan het hoofd een consulaire beroepsambtenaar;4° Consulair posthoofd : de persoon die is aangewezen om in die hoedanigheid op te treden;5° Ereconsulaire post : de consulaire post met aan het hoofd een consulaire ere-ambtenaar die niet bezoldigd wordt uit de Staatsbegroting;6° Consulaire ambtenaar : iedere persoon, inclusief het hoofd van een consulaire post, aan wie in die hoedanigheid de uitoefening van consulaire werkzaamheden is opgedragen;7° Consulair agentschap : elk consulair kantoor dat deel uitmaakt van een bestaande consulaire post gevestigd buiten de zetel van deze consulaire post;8° Consulaire werkzaamheden : de in dit Wetboek of andere wetten bedoelde werkzaamheden evenals alle consulaire werkzaamheden die door het internationale recht worden bepaald;9° Woonplaats : de plaats waar een natuurlijke persoon volgens de consulaire bevolkingsregisters zijn hoofdverblijf heeft;10° Gewone verblijfplaats : de plaats waar een natuurlijke persoon zich hoofdzakelijk en legaal heeft gevestigd, zelfs bij afwezigheid van registratie.Om deze plaats te bepalen, wordt rekening gehouden met omstandigheden van persoonlijke of professionele aard die duurzame banden met deze plaats aantonen of wijzen op de wil om dergelijke banden te scheppen; 11° De minister : de minister die bevoegd is voor Buitenlandse Zaken;12° Consulaire rechten : de rechten die de consulaire posten zijn gemachtigd te heffen bij de afgifte van bepaalde akten of documenten;13° Belgisch paspoort : een reisdocument dat enkel wordt afgegeven aan Belgen, in de vorm van een boekje waarvan de inhoud en de vorm door internationale afspraken worden bepaald;14° Belgisch reisdocument : een reisdocument dat in bijzondere omstandigheden wordt afgegeven aan Belgen en niet-Belgen.Dit document kan een andere vorm dan die van een boekje aannemen; 15° Consulaire bevolkingsregisters : de bevolkingsregisters die in een consulaire post worden gehouden. Hoofdstuk 2. - De consulaire posten

Art. 2.De Koning kan consulaire posten vestigen in buitenlandse steden.

Hij bepaalt de zetel en de klasse en stelt het consulair ressort vast van de consulaire post.

Hij kan beslissen de zetel van de consulaire post te vestigen binnen de gebouwen van een Belgische diplomatieke zending of een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van lidstaten van de Europese Unie.

Indien er in een bepaald land geen Belgische consulaire post gevestigd is of de bevoegde consulaire post wegens uitzonderlijke omstandigheden niet in staat is normaal te werken, kan de minister een consulaire post, gelegen in een naburig land, aanduiden die bevoegd is, eventueel tijdelijk, om de consulaire bevoegdheden in dat bepaald land uit te oefenen.

De consulaire bevoegdheden worden uitgeoefend in overeenstemming met het internationale recht.

Art. 3.De Koning benoemt het consulaire posthoofd. Hij kan niet-Belgen benoemen tot het hoofd van een ereconsulaire post.

De andere consulaire ambtenaren en het hoofd van het consulaire agentschap worden benoemd respectievelijk aangesteld door de minister.

Alvorens hun taak op te nemen leggen de consulaire ambtenaren in de handen van het consulaire posthoofd volgende eed af : « Ik zweer de mij toevertrouwde consulaire taken gewetensvol en in overeenstemming met de Belgische en internationale regelgeving uit te voeren. ».

Art. 4.Het consulaire posthoofd oefent de consulaire werkzaamheden uit. Tenzij anders in dit Wetboek bepaald, wordt hij, bij afwezigheid of verhindering, van rechtswege vervangen door de aan deze post toegevoegde consulaire ambtenaar van de hoogste klasse.

Het hoofd van een consulair agentschap staat onder het gezag van het consulaire posthoofd waarvan hij afhangt en oefent de consulaire werkzaamheden niet uit. Hij heeft uit eigen hoofde geen enkele van de in dit Wetboek genoemde bevoegdheden.

Onverminderd de bevoegdheden van hoven en rechtbanken of parketten, oefent de minister het hiërarchische gezag uit over alle consulaire werkzaamheden, met inbegrip van deze inzake burgerlijke stand en notariaat. Voor de uitoefening van de bevoegdheden inzake notariaat en burgerlijke stand vallen de consulaire ambtenaren onder de toepassing van de wet van 10 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen sluiten betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen. Ze genieten in dezelfde mate van de rechtsbijstand als de leden van de federale openbare diensten.

De Koning regelt de vervanging van het hoofd van een ereconsulaire post.

Art. 5.De Koning bepaalt de wijze waarop de consulaire werkzaamheden worden uitgeoefend. Hij bepaalt tevens de interne organisatie van de consulaire post. De Koning kan de uitvoering ervan delegeren aan de minister.

Art. 6.De consulaire ambtenaren die bij dit Wetboek bevoegd worden verklaard inzake burgerlijke stand of notariaat, dienen hun medewerking te weigeren indien de wetten van de verblijfstaat zich daartegen verzetten en de akte bestemd is voor gebruik in de verblijfstaat.

Hoofdstuk 3. - De burgerlijke stand

Art. 7.De bevoegdheden inzake burgerlijke stand betreffen uitsluitend : 1° de akten van geboorte en overlijden van Belgen mits de geboorte of het overlijden gebeurde binnen het consulair ressort evenals de akten van aangifte van een levenloos kind waarvan één van de ouders Belg is;2° de akten houdende erkenning van een kind mits hetzij de erkennende ouder, hetzij het te erkennen kind Belg is en één van beiden zijn gewone verblijfplaats binnen het consulair ressort heeft;3° de gezamenlijke verklaring bepaald in artikel 316bis van het Burgerlijk Wetboek mits de geboorte van het kind door het hoofd van de consulaire beroepspost geacteerd wordt;4° de akten betreffende de naam van erkende kinderen, bedoeld in artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, mits het kind Belg is en zijn gewone verblijfplaats binnen het consulair ressort heeft.

Art. 8.Het hoofd van een consulaire beroepspost maakt de in artikel 7 bedoelde akten van de burgerlijke stand op.

De bevoegdheid, andere dan deze bedoeld in artikel 7, 2°, 3° en 4°, wordt enkel uitgeoefend door de hoofden van een consulaire beroepspost waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen.

Art. 9.Het hoofd van een ereconsulaire post kan de in artikel 7 bedoelde bevoegdheden alleen uitoefenen indien hij daartoe door de minister gemachtigd wordt. Die machtiging kan enkel worden verleend aan de hoofden van een ereconsulaire post waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen.

Art. 10.De in artikel 7 bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend met als voorwaarden : 1° overeenkomstig de in België van kracht zijnde wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand;2° het naleven van het internationale recht dat België bindt. De consulaire akten die uitsluitend wegens de plaats van opmaak in het buitenland niet voldoen aan alle door het Belgische recht voorgeschreven vormvereisten, zijn niettemin rechtsgeldig.

Art. 11.Indien nodig kunnen de krachtens dit Wetboek bevoegde consulaire ambtenaren zich tijdens de uitoefening van hun ambt laten bijstaan door een tolk of beëdigde vertaler. De kosten die daaraan verbonden zijn, worden gedragen door de partijen bij de akte.

De tolken en de beëdigde vertalers zijn exclusief aansprakelijk voor de schade of de nadelige gevolgen die door hun optreden aan de partijen zouden worden berokkend.

Art. 12.De personen die in overeenstemming met de internationale akkoorden die België binden het statuut van vluchteling of staatloze verwerven en die in België hun gewone verblijfplaats hebben, worden gelijkgesteld met Belgen voor de toepassing van dit hoofdstuk.

In het raam van de uitoefening van de consulaire bescherming voor derde landen, kan de Koning bepalen dat de bevoegdheden inzake burgerlijke stand ook kunnen worden uitgeoefend voor de onderdanen van die landen waarvoor de bescherming wordt uitgeoefend.

In het raam van de uitoefening van consulaire dienstverlening door derde landen, bepaalt de Koning onder welke voorwaarden akten van de burgerlijke stand opgemaakt door de consulaire overheden van deze derde landen voor Belgen, in België worden erkend.

Art. 13.De akten van geboorte dienen te worden opgemaakt binnen dertig dagen na de bevalling.

De geboorte wordt aangegeven door de vader, de moeder, door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthouden de aangifte te doen, door de artsen, de persoon die de leiding uitoefent van de instelling waar de geboorte plaatsvond, of door de vroedvrouwen of andere personen die bij de bevalling aanwezig waren.

Art. 14.De akten van overlijden dienen te worden opgemaakt binnen dertig dagen na de vaststelling van de dood door een arts.

De akte van overlijden wordt opgemaakt op aangifte van een bloedverwant, aanverwant of een kennis van de overledene.

Bij de aangifte wordt een attest voorgelegd van de arts of de persoon die de leiding uitoefent van het ziekenhuis of de instelling waar het overlijden plaatsvond of werd vastgesteld.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de overledene in België of, bij ontstentenis, deze van de laatste woonplaats in België of, bij ontstentenis, deze van de stad Brussel, maakt ambtshalve de overlijdensakte op van de Belg die in het buitenland overleed buiten het ressort van elk Belgisch consulaat.

Deze akte wordt binnen dertig dagen opgemaakt nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis kreeg van het overlijden.

Art. 15.Wanneer de aangifte van de geboorte of het overlijden gebeurt na verloop van de bij artikel 13 of 14 vastgestelde termijnen, wordt door de consulaire ambtenaar van deze laattijdige aangifte een proces-verbaal in drievoud opgemaakt.

Eén exemplaar wordt overhandigd aan de aangever en één exemplaar wordt aan de procureur des Konings bij het parket te Brussel toegezonden.

Het derde exemplaar wordt bewaard in de archieven van de post.

De belanghebbende moet bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een verzoekschrift indienen om, op grond van het proces-verbaal van laattijdige aangifte, een vonnis te bekomen houdende vaststelling van de geboorte of het overlijden. Indien hij geen verzoekschrift heeft ingediend binnen een maand na de datum van het proces-verbaal van laattijdige aangifte, kan de procureur des Konings ambtshalve het verzoek tot vaststelling van de geboorte of het overlijden indienen bij deze rechtbank.

Het dispositief van het vonnis wordt op verzoek van de procureur des Konings overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand van de consulaire post waar het proces-verbaal werd opgemaakt.

Indien het proces-verbaal in het Duits werd opgemaakt, zijn de procureur des Konings bij het parket te Eupen en de rechtbank van eerste aanleg te Eupen bevoegd.

Art. 16.De rechtbank van eerste aanleg te Brussel is bevoegd voor de verbetering en vernietiging van de akten van de burgerlijke stand die door consulaire ambtenaren werden opgemaakt.

Indien de akte in het Duits werd opgemaakt, is de rechtbank van eerste aanleg te Eupen bevoegd.

Art. 17.De kennisgevingsplicht bedoeld in artikel 50 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt indien de akte werd opgemaakt door een consulaire ambtenaar.

Hoofdstuk 4. - Het notariaat

Art. 18.De notariële bevoegdheden betreffen uitsluitend : 1° de akten en contracten die betrekking hebben op in België gelegen goederen of te behandelen zaken;2° de huwelijkscontracten en de akten die verband houden met een wijziging van het huwelijkvermogenstelsel, voor zover ten minste één van de partijen Belg is;3° alle akten die uiterste wilsbeschikkingen bevatten en de akten en processen-verbaal die daar op betrekking hebben, voor zover de erflater Belg is;4° alle akten houdende toestemming tot adoptie of volle adoptie, welke ook de nationaliteit is van diegene die de toestemming geeft, mits de persoon die de toestemming nodig heeft, Belg is;5° de afgifte van eensluidende afschriften van en uittreksels uit de in minuut verleden akten die op de consulaire post worden bewaard. De consulaire ambtenaren kunnen de partijen verzoeken een door een Belgische notaris opgesteld model van de te verlijden akte voor te leggen.

Art. 19.Het hoofd van een consulaire beroepspost waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen, is bevoegd tot het verlijden van de in artikel 18 bedoelde notariële akten.

Art. 20.Het hoofd van een ereconsulaire post kan de in artikel 18 bedoelde bevoegdheden alleen uitoefenen indien hij daartoe door de minister wordt gemachtigd. Deze machtiging kan enkel worden verleend aan de hoofden van een ereconsulaire post waarvan het consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen.

Art. 21.De in artikel 18 bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend met als voorwaarden : 1° binnen het consulair ressort van de consulaire post en ten behoeve van Belgen en niet-Belgen die in het consulair ressort hun gewone verblijfplaats hebben;2° overeenkomstig de in België van kracht zijnde wetgeving op het gebied van notariaat;3° het naleven van het internationale recht dat België bindt. De akten die uitsluitend wegens de plaats van opmaak in het buitenland niet voldoen aan alle door het Belgische recht voorgeschreven vormvereisten, zijn niettemin rechtsgeldig.

Art. 22.Indien nodig kunnen de krachtens dit Wetboek bevoegde consulaire ambtenaren zich tijdens de uitoefening van hun ambt laten bijstaan door een tolk of beëdigde vertaler. De kosten die daaraan verbonden zijn, worden gedragen door de partijen bij de akte.

De tolken en de beëdigde vertalers zijn exclusief aansprakelijk voor de schade of nadelige gevolgen die door hun optreden aan de partijen zouden worden berokkend.

Art. 23.De consulaire ambtenaren die bij dit Wetboek inzake notariaat bevoegd worden verklaard, kunnen hun medewerking weigeren indien ze door een moeilijkheid van juridische of feitelijke aard daartoe worden verhinderd.

Art. 24.De personen die in overeenstemming met de internationale akkoorden die België binden het statuut van vluchteling of staatloze verwerven en die in België hun gewone verblijfplaats hebben, worden gelijkgesteld met Belgen voor de toepassing van dit hoofdstuk.

In het raam van de uitoefening van de consulaire bescherming voor derde landen, kan de Koning bepalen dat de bevoegdheden inzake notariaat ook kunnen worden uitgeoefend voor de onderdanen van die landen waarvoor de bescherming wordt uitgeoefend.

In het raam van de uitoefening van consulaire dienstverlening door derde landen, bepaalt de Koning onder welke voorwaarden notariële akten opgemaakt door de consulaire overheden van deze derde landen voor Belgen, in België erkend.

Art. 25.De honoraria en vergoedingen die bepaald zijn in de Belgische wetgeving en de besluiten betreffende de tarieven en de inning van de honoraria van notarissen worden geïnd ten voordele van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer bedoeld in artikel 14 van de programmawet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.

Een ereconsul die de notariële bevoegdheid uitoefent, heeft recht op het geheel der honoraria.

Hoofdstuk 5. - De registers en repertoria

Art. 26.Voor elk kalenderjaar houdt de consulaire post een register van de burgerlijke stand in tweevoud bij. Aan het einde van ieder jaar worden de registers afgesloten. Eén exemplaar wordt onmiddellijk in de archieven van de post neergelegd. Het tweede exemplaar wordt aan de minister gezonden die het in het archief van het departement Buitenlandse Zaken neerlegt. De minister of de ambtenaar die hij daartoe aanwijst, kan eensluidende afschriften of uittreksels uit deze neergelegde registers afgeven. De uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand kunnen, in overeenstemming met de in België van kracht zijnde internationale akkoorden, op een meertalig formulier worden afgegeven.

Art. 27.De registers van de burgerlijke stand worden ook op elektronische wijze bijgehouden. Dit elektronische register is volledig conform met de in artikel 26 bedoelde registers. De op basis van dit register afgegeven afschriften en uittreksels hebben dezelfde rechtskracht als deze afgegeven op basis van de in artikel 26 bedoelde registers.

Art. 28.De door de bevoegde consulaire ambtenaren afgegeven afschriften en uittreksels van de akten van de burgerlijke stand die in België worden gebruikt, zijn vrijgesteld van elke vorm van legalisatie. De akten van de burgerlijke stand die door Belgische ambtenaren van de burgerlijke stand of Belgische overheden worden afgegeven, zijn vrijgesteld van elke vorm van legalisatie bij voorlegging ervan aan een Belgische consulaire post.

Art. 29.Met het oog op het samenstellen van een notarieel repertorium worden de notariële akten niet in hun geheel maar in de vorm van een beknopte samenvatting opgeschreven op losse bladen.

Deze samenvattingen worden in chronologische volgorde, volgens de datum van ondertekening der akten, op onverbreekbare wijze aaneengehecht en ingebonden in de vorm van een repertorium.

Voor elk kalenderjaar houdt de consulaire post een notarieel repertorium in tweevoud bij. Aan het einde van ieder jaar worden de repertoria afgesloten. Eén exemplaar wordt onmiddellijk in de archieven van de post neergelegd. Het tweede exemplaar wordt aan de minister gezonden die het neerlegt in het archief van het departement Buitenlandse Zaken.

De notariële repertoria worden ook op elektronische wijze bijgehouden.

Dit elektronische repertorium is volledig conform met het in het tweede lid bedoelde repertorium.

De minuten van de notariële akten worden in de archieven van de consulaire post bewaard.

Art. 30.De door de bevoegde consulaire ambtenaren verleden notariële akten die in België worden gebruikt, zijn vrijgesteld van elke vorm van legalisatie.

Hoofdstuk 6. - De nationaliteit

Art. 31.Het hoofd van een consulaire beroepspost is bevoegd om : 1° akten op te maken en overschrijvingen betreffende de Belgische nationaliteit te verrichten overeenkomstig het Wetboek van de Belgische nationaliteit;2° nationaliteitsattesten af te geven onder de door de Koning bepaalde voorwaarden.

Art. 32.De in artikel 31 bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend met als voorwaarden : 1° binnen het consulair ressort van de consulaire post en ten behoeve van Belgen die hun woonplaats hebben in dit consulair ressort;2° ten behoeve van niet-Belgen die in het consulair ressort hun hoofdverblijfplaats hebben;3° overeenkomstig de in België van kracht zijnde wetgeving op het gebied van nationaliteit;4° het naleven van het internationale recht dat België bindt. De akten die uitsluitend wegens de plaats van opmaak in het buitenland niet voldoen aan alle door het Belgische recht voorgeschreven vormvereisten, zijn niettemin rechtsgeldig.

Hoofdstuk 7. - De legalisatie en het onderzoek van vreemde documenten

Art. 33.Het hoofd van een consulaire beroepspost is bevoegd om buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten te legaliseren in overeenstemming met artikel 30 van het Wetboek van internationaal privaatrecht.

Het hoofd van een ereconsulaire post kan deze bevoegdheid alleen uitoefenen indien hij daartoe door de minister wordt gemachtigd.

Het aanbrengen van de legalisatieformule geeft aanleiding tot het heffen van een consulair recht zoals bepaald bij de artikelen 44 en 45 van dat Wetboek.

De Koning stelt de nadere regels vast aangaande de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd.

Art. 34.In geval van ernstige twijfel betreffende de echtheid van een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte of indien er ernstige twijfels bestaan omtrent de inhoudelijke authenticiteit van een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte, kan elke Belgische overheid waaraan het document wordt voorgelegd een onderzoek vragen naar de echtheid, conformiteit aan de lokale wetgeving of inhoudelijke authenticiteit van het document.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van de consulaire beroepspost in wiens consulair ressort de akte werd opgesteld.

Het onderzoek gebeurt door één van de volgende entiteiten : 1° de consulaire beroepspost zelf;2° via de diensten van een consulaire beroepspost van een lidstaat van de Europese Unie;3° via een daartoe door de consulaire beroepspost aangestelde persoon die de nodige expertise bezit. Hierbij kunnen zowel de bevoegde lokale overheden, de bevoegde centrale overheden als de personen die bij de in de akte beschreven gebeurtenis aanwezig waren, worden ondervraagd.

Eventuele kosten van het onderzoek vallen ten laste van de persoon of de personen op wie het document betrekking heeft of ten laste van diegene die het document voorlegt indien het onderzoek uitwijst dat het document vals is, niet conform aan de lokale wetgeving of inhoudelijk niet authentiek is.

Het resultaat van het onderzoek wordt op de akte vermeld.

Hoofdstuk 8. - De consulaire bevolkingsregisters

Art. 35.Iedere consulaire beroepspost houdt een consulaire bevolkingsregister. De minister wijst de ereconsulaire posten aan waarin dergelijk register wordt bijgehouden.

De Belgen die in het consulair ressort van de consulaire post hun gewone verblijfplaats vestigen en niet opgenomen zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente kunnen in dat register worden ingeschreven.

Kunnen tevens worden ingeschreven, ten informatieve titel, de niet-Belgen die deel uitmaken van het gezin van een Belg die in een consulaire bevolkingsregister van een consulaire beroepspost wordt ingeschreven en die in het consulair ressort van deze post verblijven.

Enkel aan Belgen die in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn, wordt administratieve bijstand verleend. De administratieve bijstand aan Belgen die niet in deze registers ingeschreven zijn, is beperkt tot de afgifte van noodreisdocumenten indien de voorwaarden van afgifte daarvan vervuld zijn.

Art. 36.Naast de gegevens waarvan de wet uitdrukkelijk bepaalt dat ze geregistreerd moeten worden, vermelden de consulaire bevolkingsregisters de gegevens betreffende de identificatie en de lokalisatie van de ingeschrevenen en de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verbinding met de bestanden van de centrale administratie. De Koning bepaalt de aard van deze gegevens.

De regels betreffende de mededeling van die gegevens aan derden zijn deze die van kracht zijn voor het meedelen van de gegevens vervat in de bevolkingsregisters van België.

De gegevens die noodzakelijk zijn voor de evacuatie van Belgen in noodgevallen mogen worden meegedeeld aan de consulaire beroepsposten van de Europese Unie die instaan voor de consulaire bescherming van de Belgische onderdanen.

De Koning bepaalt de wijze waarop de gegevens worden bijgehouden.

Art. 37.De wijziging van de gewone verblijfplaats van een Belg in het buitenland wordt vastgesteld door een aangifte bij de consulaire post in de vorm bepaald door de Koning en in overeenstemming met de door de minister bepaalde regels.

Art. 38.Bij moeilijkheden of betwistingen in verband met de gewone verblijfplaats in het buitenland bepaalt de minister, of de ambtenaar die hij daartoe aanwijst, zo nodig na onderzoek, de plaats ervan.

Indien er betwisting bestaat over de vaststelling of de gewone verblijfplaats in het buitenland of in België ligt, bepaalt de minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken, de plaats ervan overeenkomstig artikel 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen.

Art. 39.Aan iedere Belg die de leeftijd van twaalf jaar bereikte en die in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post is ingeschreven, wordt een identiteitskaart afgegeven.

De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart draagt identieke kenmerken als deze bedoeld in voormelde wet van 19 juli 1991.

De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij vertrek van de betrokken Belg naar België mits deze zich binnen de in de geldende regelgeving bepaalde periode in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente laat inschrijven.

De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij inschrijving in een andere consulaire post.

De door een Belgische gemeente afgegeven identiteitskaart blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij vertrek van de betrokken Belg naar het buitenland mits deze zich uit de bevolkingsregisters van de Belgische gemeente laat uitschrijven en zich laat inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van zijn hoofdverblijfplaats.

Indien tegen de aanvrager een bevel tot aanhouding of een ander gerechtelijk bevel of rechterlijke beschikking tot vrijheidsbeneming is uitgevaardigd of indien hij het voorwerp uitmaakt van een opsporingsbevel, of indien hij in voorlopige of voorwaardelijke vrijheid werd gesteld met verbod zich naar het buitenland te begeven, wordt de identiteitskaart uitgereikt na uitdrukkelijke toestemming van de minister.

Aan kinderen jonger dan twaalf jaar en die in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische post ingeschreven zijn, kan een identiteitsdocument afgegeven worden. De Koning bepaalt de vorm en de inhoud ervan.

Art. 40.De minister bepaalt het bedrag van de kosten van aanmaak en van het afgifterecht verbonden aan de uitreiking van de identiteitskaart en het identiteitsdocument voor kinderen jonger dan twaalf jaar.

Art. 41.De Koning kan bepalen dat de regels van dit hoofdstuk ook van toepassing zijn op onderdanen van de Europese Unie waarvoor Belgische consulaire beroepsposten de consulaire dienstverlening uitoefenen in uitvoering van het internationale recht dat België bindt.

Hoofdstuk 9. - De consulaire rechten

Art. 42.De consulaire rechten zijn in bijlage 1 vastgesteld.

Het bedrag van de kanselarijrechten die geheven worden op de door de minister of door de administratieve autoriteiten die hij daartoe aanwijst, in België afgegeven akten, wordt in bijlage 2 vastgesteld.

Art. 43.Kosteloosheid wordt van rechtswege verleend in geval van bewezen onvermogen.

Voor de door een vreemdeling overgelegde akten wordt kosteloosheid wegens onvermogen slechts verleend indien de akten door de autoriteiten van zijn land kosteloos werden afgegeven of gelegaliseerd.

Kosteloosheid wordt eveneens van rechtswege verleend : 1° voor akten en documenten van openbaar of administratief belang;2° voor akten aangevraagd door officiële agenten van derde landen in hun officiële hoedanigheid, voor hun persoonlijk gebruik of voor dat van hun gevolg, onder voorbehoud van wederkerigheid;3° voor akten en documenten die betrekking hebben op sociale zekerheid, in het bijzonder pensioenen;4° voor visa, geldig voor één of meerdere reizen, aangebracht in het paspoort van niet-Belgen die niet de nationaliteit van één der lidstaten van de Europese Unie bezitten, wanneer het gaat om : a) de echtgeno(o)t(e) of de kinderen die de leeftijd van achttien jaar niet bereikt hebben van een onderdaan van één der genoemde lidstaten;b) enig ander familielid van diezelfde onderdaan of van zijn echtgeno(o)t(e), dat wettelijk ten laste is of bij hem (of haar) inwoont. De Koning bepaalt welke andere akten kosteloos kunnen zijn.

Kosteloosheid of vermindering van de consulaire rechten vastgesteld in bijlage 1, wordt verleend op grond van regelingen welke de Koning daartoe, onder voorbehoud van wederkerigheid, met derde landen mocht sluiten.

Art. 44.De consulaire rechten worden geïnd hetzij in de gangbare munt van de plaats van inning, hetzij in een andere munt indien de omstandigheden dat vereisen, tegen de wisselkoersen die de minister of de ambtenaar die hij daartoe aanwijst, bepaalt.

Art. 45.De consulaire rechten die krachtens bijlage 1 worden geïnd, worden volledig aan de Schatkist overgemaakt indien ze geïnd worden door ambtenaren die ten laste van de Staatsbegroting worden betaald.

Art. 46.De rechten die door het hoofd van een ereconsulaire post worden geïnd, komen hem toe, met een maximum dat door de Koning bepaald wordt.

Het overschot komt aan de Schatkist toe.

Ingeval een titularis in de loop van een dienstjaar vervangen wordt, wordt het deel van de bedragen dat aan iedere betrokken ambtenaar toevalt, berekend rekening houdend met dit maximum en naar rato van de duur van de ambtsuitoefening van de belanghebbenden.

Art. 47.De consulaire ambtenaren zijn ontheven van elke borgstelling als onderpand voor de overmaking aan de Schatkist van de sommen welke haar op de krachtens dit Wetboek verrichte inningen toekomen.

Art. 48.De wijze van inning van de consulaire rechten, de overmaking van de fondsen, de boekhouding en de nadere regels in verband met de toepassing van dit Wetboek worden door de minister bepaald.

Art. 49.Wanneer de omstandigheden het vereisen, kan de Koning bijlage 1 en 2 wijzigen of aanvullen.

Wanneer de lokale omstandigheden de afgifte van akten vergen die niet in bijlage 1 en 2 worden bepaald, stelt de Koning het bedrag van de consulaire rechten vast.

Hoofdstuk 10. - De paspoorten

Art. 50.Iedere Belg die zijn identiteit en nationaliteit bewijst, heeft het recht het Rijk binnen te komen of er terug te keren, zelfs zonder Belgische identiteitskaart, paspoort of reisdocument.

In geval van twijfel over de identiteit of de nationaliteit legt de betrokkene de nodige bewijsstukken voor die de identiteit of de nationaliteit bevestigen.

Art. 51.De minister geeft de Belgische paspoorten en reisdocumenten af.

Art. 52.Een Belgisch paspoort of reisdocument is een persoonlijk document en wordt enkel rechtsgeldig gebruikt door de houder ervan.

Art. 53.Een Belgisch paspoort of reisdocument bevat volgende gegevens : 1° de identiteit van de houder : zijn naam en voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht;2° de nationaliteit of het statuut van erkende vluchteling of staatloze;3° de uitreikende overheid en de geldigheidsduur;4° de foto van de houder, waarbij het gelaat volledig onbedekt is;5° de handtekening van de houder;6° twee vingerafdrukken van de houder tenzij hij daarvan vrijgesteld is;7° het paspoortnummer;8° de ISO-code van het land van afgifte;9° het serienummer van de chip;10° de letter « P » voor het type document overeenkomstig de IBLO aanbevelingen. Indien de houder niet kan tekenen, wordt dit op het Belgische paspoort of reisdocument aangegeven met de melding « vrijgesteld ».

Art. 54.De minister kan beslissen op Belgische paspoorten en reisdocumenten, bijkomende bepaalde gegevens op een machinaal leesbare wijze aan te brengen en biometrische gegevens op te nemen, enkel wanneer die vereist zijn voor een betere en efficiëntere automatische identiteitsvaststelling. Deze biometrische gegevens worden onder elektronische vorm op het Belgische paspoort of reisdocument vermeld.

De houder van het paspoort of reisdocument heeft via de door de minister vastgestelde procedure het recht om te weten wat er op elektronische wijze in zijn paspoort of reisdocument wordt vermeld.

Art. 55.Een Belgisch paspoort of reisdocument is eigendom van de Belgische Staat en wordt slechts op aanvraag en tijdens de geldigheidsduur ervan ter beschikking gesteld van de houder.

Tenzij de minister anders bepaalt, beschikt een persoon op elke moment slechts over één geldig Belgisch paspoort of reisdocument.

Het Belgische paspoort of reisdocument verliest zijn geldigheid wanneer : 1° de geldigheidsduur is verstreken, 2° het beschadigd is, 3° de foto niet meer op de houder lijkt, 4° de houder de Belgische nationaliteit of zijn door België toegekend statuut van vluchteling of staatloze of zijn recht op een Belgisch reisdocument bedoeld in artikel 57, eerste lid, 3°, c), heeft verloren. Na het verstrijken van de geldigheidsduur legt de houder van het Belgische paspoort of reisdocument het voor ongeldigmaking aan de bevoegde overheid voor.

Art. 56.De wijze waarop de informatie betreffende de afgegeven Belgische paspoorten en reisdocumenten evenals de biometrische gegevens die er in voorkomen, opgenomen en bijgehouden worden en aan andere overheden ter beschikking mogen worden gesteld, wordt bij wet geregeld.

Art. 57.De minister geeft de volgende Belgische paspoorten en reisdocumenten af : 1° het Belgische gewone paspoort dat enkel aan Belgen wordt afgegeven, geldig voor alle landen en met een geldigheidsduur van maximaal tien jaar;de Koning bepaalt de effectieve geldigheidsduur ervan; 2° het Belgische diplomatieke of dienstpaspoort, afgegeven aan Belgen in functie bij de Belgische federale, overheid of een gemeenschaps- of gewestelijke overheid van hetzij de wetgevende, de uitvoerende of rechterlijke macht, met een geldigheid van maximaal tien jaar;de Koning bepaalt de effectieve geldigheidsduur ervan; 3° de reisdocumenten voor de niet-Belgen, die in België genieten van het recht op een verblijf van onbepaalde duur, met een geldigheidsduur van twee jaar voor : a) door België erkende vluchtelingen;b) door België erkende staatlozen;c) de niet-Belgen die niet door België als staatloze of vluchteling zijn erkend en voor wie geen buitenlandse nationale overheid of internationale organisatie bestaat, die erkend, bevoegd of in staat is om paspoorten of reisdocumenten af te geven;4° de noodreisdocumenten voor Belgen, in België gevestigde en erkende vluchtelingen en staatlozen, met een geldigheidsduur van maximaal één jaar. De minister stelt de nadere regels vast aangaande de hoedanigheid die de personen of hun gezinsleden bedoeld in het eerste lid, 2°, moeten bezitten om de aanvraag tot afgifte van een dergelijk paspoort op geldige wijze in te dienen;

De minister stelt de nadere regels vast aangaande de afgifte van de noodreisdocumenten bedoeld in het eerste lid, 4°.

Art. 58.De minister machtigt de volgende besturen om Belgische paspoorten en reisdocumenten af te geven : 1° in België : de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het ministerie van Defensie en de gedecentraliseerde overheden die de minister aanduidt;2° in het buitenland : de Belgische consulaire beroepsposten. De afgifte van het Belgische gewone paspoort gebeurt door de in het eerste lid, 1° of 2°, bedoelde overheid bevoegd voor de woonplaats van de aanvrager. De minister bepaalt in welke omstandigheden het paspoort kan worden afgegeven door een andere overheid.

Het Belgische diplomatieke paspoort en het Belgische dienstpaspoort worden enkel afgegeven door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de territoriaal bevoegde Belgische consulaire beroepspost. Het dienstpaspoort bestemd voor militairen met zending in het buitenland, wordt door het ministerie van Defensie afgegeven.

Het noodreisdocument wordt in België afgegeven door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, of in het buitenland door de consulaire beroepsposten of, onder de verantwoordelijkheid van de territoriaal bevoegde consulaire beroepspost, door de Belgische ereconsulaire posten aangewezen door de minister.

Art. 59.Elke aanvraag voor een Belgisch paspoort of reisdocument is ontvankelijk wanneer de aanvrager zijn identiteit en Belgische nationaliteit of het in artikel 57, eerste lid, 3°, bedoelde statuut bewijst.

Art. 60.De aanvraag van een niet-Belg voor een Belgisch reisdocument is slechts ontvankelijk als hij aan volgende voorwaarden voldoet : 1° hij bewijst zijn identiteit en nationaliteit of statuut;2° hij geniet in België van het recht op verblijf van onbepaalde duur;3° hij bewijst geen nationaal paspoort of reisdocument te kunnen verkrijgen;4° hij is niet het voorwerp van een vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregel;5° hij is niet het voorwerp van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.

Art. 61.De aanvraag voor een Belgisch paspoort of reisdocument voor minderjarigen is slechts ontvankelijk indien deze wordt ingediend door de persoon, personen of instanties die het ouderlijke gezag uitoefenen.

Art. 62.De afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument wordt geweigerd : 1° indien de aanvrager onjuiste gegevens meedeelde met betrekking tot zijn nationaliteit of zijn identiteit, 2° indien de aanvrager het voorwerp is van een vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregel, 3° tijdens een lopend onderzoek naar een wanbedrijf bedoeld in artikel 199bis van het Strafwetboek, 4° indien de aanvrager het voorwerp is van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.

Art. 63.De minister bepaalt een procedure tot raadpleging van administratieve, gerechtelijke en politionele overheden over de al dan niet aanwezigheid van vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregelen.

De Belgische administratieve, gerechtelijke en politionele overheden melden op eigen initiatief aan de minister welke Belgen en erkende staatlozen en vluchtelingen het voorwerp zijn van een vrijheidsbeperkende maatregel of van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen, en die daarom geen Belgisch paspoort of reisdocument mogen bekomen.

Art. 64.Belgische paspoorten en reisdocumenten worden ingetrokken en ongeldig verklaard onder de voorwaarden bedoeld in artikel 62.

Art. 65.De weigering van afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument vervalt : 1° zodra de nationaliteit en de identiteit van de aanvrager wettelijk vaststaan;2° na beëindiging van het politionele of gerechtelijke onderzoek waarbij de betrokkene buiten vervolging werd gesteld;3° zodra de vrijheidsbeperkende maatregel werd opgeheven of de straf werd opgeschort of uitgevoerd of de betrokkene in voorwaardelijke vrijheid zonder beperking van zijn bewegingsvrijheid werd gesteld;4° zodra de wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen werden opgeheven door de bevoegde overheid. De minister kan nochtans de afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument weigeren op gemotiveerd advies van een daartoe bevoegde overheid indien de aanvrager klaarblijkelijk een aanzienlijk risico vertegenwoordigt voor de openbare orde of de openbare veiligheid.

De minister kan voorafgaandelijk aan de afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument aan elke daartoe bevoegde overheid vragen een onderzoek in te stellen. In afwachting van de uitkomst van dat onderzoek wordt de afgifte van het paspoort of reisdocument opgeschort.

Art. 66.De afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument geeft aanleiding tot de heffing van een in hoofdstuk 9 bedoeld consulair recht.

Kosteloosheid kan worden toegekend onder de voorwaarden bepaald in hoofdstuk 9.

Art. 67.De technische specificaties van de Belgische paspoorten en reisdocumenten zijn geheim.

Hoofdstuk 11. - De consulaire attesten

Art. 68.Het hoofd van een consulaire beroepspost geeft consulaire attesten af. De minister bepaalt de voorwaarden waaronder deze attesten worden afgegeven.

Art. 69.Het hoofd van een consulaire beroepspost geeft aan Belgen die een huwelijk willen aangaan in het ambtsgebied van zijn consulair ressort, op hun verzoek, een attest af van geen huwelijksbeletsel waaruit blijkt dat er naar Belgisch recht geen wettelijk bezwaar bestaat tegen het huwelijk, indien de buitenlandse overheid de voorlegging van dit attest eist.

Art. 70.Het attest wordt slechts uitgereikt indien na onderzoek blijkt dat de verzoeker naar Belgisch recht voldoet aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan.

Bij de aanvraag van het attest moet de in het buitenland wonende verzoeker woonplaats kiezen in België voor de briefwisseling en betekeningen.

Het hoofd van de consulaire beroepspost zendt, indien niet wordt voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan of bij ernstige twijfel over het voldoen aan de vereiste hoedanigheden en voorwaarden, de aanvraag van het attest aan de bevoegde procureur des Konings en geeft de verzoeker hiervan kennis.

Art. 71.De procureur des Konings kan zich binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag van het attest, waarvan de consulaire beroepspost de ontvangst betekent bij de indiening van de aanvraag, verzetten tegen de uitreiking ervan. Hij kan deze termijn met een periode van maximum twee maanden verlengen. Hij brengt desgevallend zijn gemotiveerd verzet onverwijld ter kennis van de belanghebbende partijen, de consulaire beroepspost bij welke het attest werd aangevraagd, de dienst Vreemdelingenzaken en de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats in België van de verzoeker.

De opheffing van het verzet kan binnen de maand van de kennisgeving van het verzet worden gevraagd voor de rechtbank van eerste aanleg van het ambtsgebied van de procureur des Konings die zich heeft verzet tegen de uitreiking van het attest. De rechter doet uitspraak op korte termijn.

Indien de procureur des Konings binnen de in het eerste lid bedoelde termijn geen verzet heeft aangetekend, gaat het hoofd van de consulaire beroepspost onverwijld over tot de uitreiking van het attest.

Hoofdstuk 12. - De geboorte en het overlijden aan boord van schepen en vliegtuigen

Art. 72.Wanneer de eerstvolgende aanlegplaats van een schip gelegen is in een derde land, wordt het voor echt verklaarde afschrift van de akte van geboorte of de akte van overlijden opgemaakt in overeenstemming met de artikelen 59 of 86 van het Burgerlijk Wetboek door de commandant bezorgd aan de consulaire beroepspost in wiens consulair ressort de haven zich bevindt.

Indien het gaat om een akte van geboorte, zendt de consulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats in België van één van de ouders. Indien geen van beide ouders een woonplaats in België heeft, wordt een voor echt verklaard afschrift van de akte bezorgd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Indien het gaat om een akte van overlijden, zendt de consulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats in België van de overledene. Indien de overledene geen woonplaats in België heeft, wordt een voor echt verklaard afschrift van de akte bezorgd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Art. 73.Wanneer de eerste landingsplaats in het buitenland gelegen is, wordt het voor echt verklaarde afschrift van de akte van geboorte of de akte van overlijden opgemaakt in overeenstemming met de artikelen 7 of 7bis van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der Luchtvaart door de gezagvoerder van het Belgisch luchtvaartuig bezorgd aan de consulaire beroepspost in wiens consulair ressort de luchthaven zich bevindt.

Indien het gaat om een akte van geboorte, zendt de consulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats in België van één van de ouders. Indien geen van beide ouders een woonplaats in België heeft, wordt een voor echt verklaard afschrift van de akte bezorgd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Indien het gaat om een akte van overlijden, zendt de consulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats in België van de overledene. Indien de overledene geen woonplaats in België heeft, wordt een voor echt verklaard afschrift van de akte bezorgd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Art. 74.Wanneer de eerste landingsplaats in het buitenland gelegen is, worden de twee voor echt verklaarde afschriften van het verslag opgemaakt in overeenstemming met artikel 7quater van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, door de gezagvoerder van het Belgisch luchtvaartuig bezorgd aan de consulaire beroepspost in wiens consulair ressort de luchthaven zich bevindt.

De consulaire ambtenaar zendt een voor echt verklaard afschrift van dit verslag aan de gerechtelijke overheid bevoegd voor de landingsplaats.

Hij zendt een tweede voor echt verklaard afschrift van dit verslag aan het parket van de procureur des Konings te Brussel indien het gaat om een Belg of naar de bevoegde vreemde consulaire overheid indien het gaat om een niet-Belg. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen

Art. 3.In artikel 60 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 31 maart 1987, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « namelijk » en « en in een vreemde haven, in handen van de consul » opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden « of op de kanselarij van het consulaat » opgeheven.

Art. 4.In artikel 7ter van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1967, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden « of van de diplomatieke of consulaire ambtenaar » opgeheven.

Art. 5.In artikel 7quater, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1967, wordt de bepaling onder b) opgeheven.

Art. 6.In artikel 14 van de programmawet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten worden de woorden « , de consulaire hulpverlening, de in het Consulair Wetboek bedoelde registers, repertoria, akten, attesten » ingevoegd tussen de woorden « voor Belgen in het buitenland » en de woorden « en legalisaties ». HOOFDSTUK 4. - Opheffingsbepalingen

Art. 7.Opgeheven worden : 1° de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht;2° de wet van 10 juli 1931Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële zaken. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële zaken;3° de wet van 12 juli 1931Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betrekking hebbende op zekere akten van den burgerlijken stand, alsmede op de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire ambtenaren in zake burgerlijken stand. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betrekking hebbende op zekere akten van de burgerlijke stand alsmede op de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire ambtenaren in zake burgerlijke stand;4° de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten;5° de wet van 30 juni 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015279 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten type wet prom. 30/06/1999 pub. 14/06/2013 numac 2013000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten;6° de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten sluiten inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten;7° artikel 165, § 2, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;8° artikel 170bis van het Burgerlijk Wetboek. HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 8.Deze wet treedt in werking op de door de Koning bepaalde datum.

BIJLAGEN Bijlage 1 - Tarief der consulaire rechten die door de Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland dienen te worden geheven

1.

Aanvraag voor een visum (of voor een visumverklaring) (categorie A, B of C)

30 EUR

1.

Demande de visa (ou d'autorisation tenant lieu de visa) (catégories A, B ou C)

30 EUR

2.

Aanvraag voor een nationaal visum voor een verblijf van lange duur (categorie D of D+C)

45 EUR

2.

Demande de visa national pour un long séjour (catégorie D ou D+C)

45 EUR

3.

Aanvraag voor een collectief visum (categorie A, B of C) (groep van 5 tot 50 personen)

30 EUR +1 EUR per persoon

3.

Demande de visa collectif (catégories A, B ou C) (groupe de 5 à 50 personnes

30 EUR +1 EUR par personne

4.

Aanvraag voor een paspoort geldig vijf jaar (gratis voor minderjarigen)

30 EUR

4.

Demande de passeport valable cinq ans (gratuit pour mineurs d'ssge)

30 EUR

5.

Aanvraag voor een voorlopig paspoort

50 EUR

5.

Demande de passeport provisoire -

50 EUR

6.

Aanvraag voor een noodreistitel (ETD)

10 EUR

6.

Demande de titre de voyage provisoire (ETD)

10 EUR

7.

Aanvraag voor een identiteitskaart

gratis

7.

Demande de carte

gratuit

8.

Legalisatie

10 EUR

8.

Légalisation

10 EUR

9.

Diverse certificaten en niet afzonderlijk getarifeerde akte of proces-verbaal

10 EUR

9.

Certificats divers et actes ou procès-verbaux non spécialement

10 EUR

10.

Levensbewijs en afgifte of legalisatie van een document waarbij de staat van oorlogsinvalide vastgesteld wordt

gratis

10.

Certificat de vie et délivrance ou légalisation d'un document établissant la qualité d'invalide de guerre

gratuit

11.

Voor eensluidend verklaarde vertaling

20 EUR

11.

Traduction certifiée conforme

20 EUR

12.

Voor eensluidend verklaard afschrift

10 EUR

12.

Copie certifiée conforme

10 EUR

13.

Lijkenpas

gratis

13.

Laissez-passer

gratuit

14.

Akten betreffende de scheepvaart

50 EUR

14.

Acte en matière maritime

50 EUR

15.

Akten in verband met de burgerlijke stand of de nationaliteit

10 EUR

15.

Acte en matière d'état civil ou de nationalité

10 EUR


Bijlage 2 - Tarief van de in het binnenland te heffen kanselarijrechten

1.

Legalisatie

10 EUR

1.

Légalisation

10 EUR

2.

Aanvraag vooreen paspoortgeldig vijfjaar (gratis voor minderjarigen)

30 EUR

2.

Demande de passeport valable cinq ans (gratuit pour mineurs d'ssge)

30 EUR

3.

Aanvraag voor een voorlopig paspoort

50 EUR

3.

Demande de passeport

50 EUR

4.

Aanvraag voor een reisdocument voor vluchtelingen (Verdrag van Genève van 28 juli 1951) geldig twee jaar (gratis voor minderjarigen)

20 EUR

4.

Demande de titre de voyage pour réfugié (Convention de Genève du 28 juillet 1951) valable deux ans (gratuit pour mineurs d'ssge)

20 EUR

5.

Aanvraag voor een reisdocument voor vreemdelingen geldig twee jaar (gratis voor minderjarigen)

20 EUR

5.

Demande de titre de voyage pour étranger valable deux ans (gratuit pour mineurs d'ssge)

20 EUR

6.

Aanvraag voor een reisdocument voor staatlozen (Verdrag van New York van 28 september 1954) geldig twee jaar (gratis voor minderjarigen)

20 EUR

6.

Demande de titre de voyage pour apatride (Convention de New York du 28 septembre 1954) valable deux ans (gratuit pour mineurs d'ssge)

20 EUR

7.

Visum afgegeven aan de grens (categorie B of C)

30 EUR

7.

Visa délivré à la frontière (catégories B ou C)

30 EUR

8.

Collectief visum afgegeven aan de grens (categorie B of C) (groep van 5 tot 50 personen)

30 EUR+ 1 EUR per persoon

8.

Visa collectif délivré à la frontière (catégories B ou C) (groupes de 5 à 50 personnes)

30 EUR + 1 EUR par personne

9.

Verandering of verlenging van een visum in een paspoort

30 EUR

9.

Conversion ou prolongation d'un visa dans un passeport

30 EUR


Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2012-2013 : Kamer van Volksvertegenwoordigers. Documenten. - Wetsontwerp, 53-2841/1. - Verslag namens de commissie, 53-2841/3. - Tekst verbeterd door de commissie, 53-2841/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-2841/5.

Integraal verslag : 10 oktober 2013.

Zitting 2013-2014 : Senaat.

Ontwerp overgezonden door de Kamer, 53-2300/1. - Verslag namens de commissie, 53-2300/2. - Tekst verbeterd door de commissie, 53-2300/3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 53-2300/4.

Handelingen van de Senaat : 21 november 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^