Wet van 21 december 2018
gepubliceerd op 31 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018015409
pub.
31/12/2018
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015409

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


21 DECEMBER 2018. - Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt aangepast wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen. HOOFDSTUK 2. - Bijzondere bepalingen van de departementen Sectie 06. - Beleid en Ondersteuning

Art. 3.De Minister die bevoegd is voor Landbouw, wordt gemachtigd om de niet benutte kredieten, op 31.12.2018, van het programma 06.80.1 "fipronil-crisis" terug te storten aan de Federaal Agentschap Voedselveiligheid.

Sectie 18. - Financiën

Art. 4.In afwijking van artikel 138, § 1 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat wordt Delcredere, een administratieve openbare instelling met beheersautonomie die opereert onder de naam "Credendo Export Credit Agency" gemachtigd om zijn algemene boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Sectie 19. - Regie des Gebouwen

Art. 5.In afwijking van de bepalingen opgenomen in de verantwoording van de begroting van de Regie der Gebouwen voor de begrotingsjaren 2010 tot 2015 betreffende de subsidies van de Nationale Loterij, in uitvoering van artikels 121 tot 124 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikels 35 en 36 van de beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, wordt de Regie der Gebouwen gemachtigd om van de Nationale Loterij de subsidies te innen die haar werden toegekend door de verdelingsbesluiten van de subsidies van de Nationale Loterij voor de jaren 2010 tot 2015, op basis van een unieke schuld-vordering, die te beschouwen is als verantwoording van de verschuldigde bedragen, voor een totaal bedrag van 67 252 350 euro.

Sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid

Art. 6.Artikel 2.24.2 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 wordt aangevuld als volgt : PROGRAMMA 57/5 - ADVIESORGANEN PENSIOENEN Toelagen aan het Federaal Planbureau voor zijn opdracht als secretariaat van het begeleidingscomité voor het Kenniscentrum zoals ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad.

PROGRAMMA 57/2 - PREVENTIE BURN-OUT Toelagen voor initiatieven met betrekking tot preventie burn-out.

Art. 7.De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van Tegemoetkomingen Hulp aan Bejaarden worden geboekt op de rekeningen 87025463B8; 87025564B8, 87025665B8 en 87025766B8 van de sectie `Thesaurierekening voor orde'.

Deze middelen mogen aangewend worden om de Tegemoetkomingen Hulp aan Bejaarden (THAB) te dekken in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest. HOOFDSTUK 3. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 8.De Koninklijk Munt van België is gemachtigd circulatiemunten, munten voor verzamelaars en medailles te schenken, tot een maximumbedrag van 20.000 euro. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 9.De kredieten geopend door deze wet zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 10.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondingen deze wet af, beleven dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54-3366 - 2018/2019 Integraal verslag : 20 december 2018.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^