Wet van 22 april 2003
gepubliceerd op 13 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003254
pub.
13/05/2003
prom.
22/04/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2003. - Wet tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij artikel 79 van de wet van 28 december 1992, wordt vóór het eerste lid het volgende lid toegevoegd : « De met de invordering belaste ambtenaren beschikken met het oog op het opstellen van de vermogenstoestand van de schuldenaar over al de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 61, 62, § 1, 62bis en 63 om de invordering van de belasting, de interesten, de administratieve geldboeten en de kosten te verzekeren. »

Art. 3.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Chateauneuf-de-Grasse, 22 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota's (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 50-2193 - 2002/2003 : Nr.1 : Wetsontwerp.

Nr. 2 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 1 april 2003.

Stukken van de Senaat : 2-1582-2002/2003 : Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.

Nr. 2 : Verslag.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^