Wet van 22 april 2003
gepubliceerd op 22 mei 2003

Wet tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009430
pub.
22/05/2003
prom.
22/04/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2003. - Wet tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « Doctoren in de geneeskunde of de heelkunde », vervangen door de woorden « Doctors in de genees-, heel- en verloskunde, »;2° tussen het eerste en het tweede lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Beheerders en personeelsleden van rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen alsmede van om het even welke collectieve woonstructuur ook voor bejaarden kunnen geen voordeel genieten van beschikkingen onder de levenden of bij testament die een persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf aldaar te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt.»; 3° het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt aangevuld als volgt : « 3° de beschikkingen ten voordele van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende of de persoon met de wie de beschikker een feitelijk gezin vormt.»; 4° het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt vervangen als volgt : « Dezelfde regels worden in acht genomen ten aanzien van de bedienaren van de erediensten en andere geestelijken, alsmede ten aanzien van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad.» Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 1999-2000. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire Stukken. - Wetsvoorstel van de heer Giet, 50-150 - nr. 1.

Zitting 2002-2003.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire Stukken. - Amendementen, 50-150 - nrs. 2 en 3. - Verslag, 50-150 - nr. 4. - Tekst aangenomen door de commissie voor de Justitie, 50-150 - nr. 5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 50-150 - nr. 6.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 13 maart 2003.

Senaat.

Parlementaire Stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 2-1539 - nr. 1.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^