Wet van 22 april 2012
gepubliceerd op 07 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009198
pub.
07/05/2012
prom.
22/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2012. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 574, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997, worden de woorden « vennootschap in vereffening » vervangen door de woorden « vennootschap in vereffening bedoeld in artikel 183, § 3, van het Wetboek van vennootschappen, van de vorderingen tot ontbinding van een vennootschap bedoeld in artikel 182, § 1, van hetzelfde Wetboek en van de aanvragen tot goedkeuring van het verdelingsplan van artikel 190, § 1, van hetzelfde Wetboek. »

Art. 3.Artikel 588 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 10 juni 2011, wordt aangevuld met een 19°, luidende : « 19° op de vorderingen tot het aanstellen van vereffenaars bedoeld in artikel 184, § 1, in fine, van het Wetboek van vennootschappen, op de vorderingen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van een vereffenaar bedoeld in artikel 184, § 2, van hetzelfde Wetboek en op de vorderingen tot vervanging van de vereffenaar bedoeld in artikel 184, § 4, van hetzelfde Wetboek. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 april 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsvoorstel van Mevr. Dierick c.s., 53-1604-001 - Addendum, 53-1604-002 Zitting 2011-2012.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Verslag, 53-1604-003 - Tekst verbeterd door de commissie, 53-1604-004 - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1604-005.

Integraal verslag. - 9 februari 2012.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 5-1479-1 - Verslag, 5-1479-2 - Tekst verbeterd door de commissie, 5-1479-3 - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 5-1479-4.

Handelingen van de Senaat. - 28 maart 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^