Wet van 22 april 2019
gepubliceerd op 16 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019012267
pub.
16/05/2019
prom.
22/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012267

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


22 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 2.Artikel 2 van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijk gewijzigd door de wet van 30 juli 2018, wordt aangevuld met 71° tot 87°, die luiden als volgt: "71° "capaciteitsvergoedingsmechanisme": het marktmechanisme gebaseerd op een systeem van betrouwbaarheidsopties om 's lands bevoorradingszekerheid te garanderen en de afstemming te waarborgen tussen de evolutie van alle vormen van capaciteit, en de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag op middellange en lange termijn, rekening houdend met de mogelijkheden inzake import van elektriciteit; 72° "betrouwbaarheidsopties": het capaciteitsvergoedingsmechanisme waarin capaciteitsleveranciers het positieve verschil tussen de referentieprijs en de uitoefenprijs terugbetalen;73° "veiling": het concurrentieel proces waarbij capaciteitshouders een prijs aanbieden voor de terbeschikkingstelling van capaciteit;74° "capaciteitshouder": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die capaciteit kan aanbieden, individueel of op geaggregeerde wijze;75° "capaciteitsleverancier": iedere capaciteitshouder, geselecteerd na beëindiging van een veiling, die een capaciteit beschikbaar stelt tijdens de periode van capaciteitslevering, tegen een capaciteitsvergoeding;76° "capaciteitsvergoeding": de periodiek toegekende vergoeding voor de capaciteitsleveranciers in ruil voor de terbeschikkingstelling van hun capaciteit;77° "periode van capaciteitslevering": de periode startend op 1 november en eindigend op 31 oktober inbegrepen van het erop volgende jaar, gedurende dewelke de capaciteitsleveranciers vergoed worden voor de terbeschikkingstelling van hun capaciteit;78° "vraagcurve": de curve die de variatie weergeeft van het te contracteren capaciteitsvolume in functie van het prijsniveau van de capaciteit;79° "prijslimiet": de maximale prijs van de biedingen toegestaan op de veiling en/of de maximale capaciteitsvergoeding die de capaciteitsleveranciers na afloop van de veiling hebben verkregen;80° "uitoefenprijs": de vooraf bepaalde prijs die de drempel aangeeft waarboven de capaciteitsleverancier het verschil met de referentieprijs moet terugbetalen;81° "referentieprijs": de prijs die de prijs weerspiegelt die verondersteld wordt door de capaciteitsleverancier te zijn bekomen op de elektriciteitsmarkten;82° "prekwalificatieprocedure": de procedure die ertoe strekt de mogelijkheid vast te stellen voor de capaciteitshouders om deel te nemen aan de veiling;83° "reductiefactor": de wegingsfactor van een bepaalde capaciteit, die diens bijdrage aan de bevoorradingszekerheid bepaalt, teneinde het volume vast te leggen dat in aanmerking komt om deel te nemen aan de veiling;84° "capaciteitscategorie": de categorie die capaciteiten omvat, onderscheiden door in aanmerking komende totale investeringsdrempels, waaraan een bepaald aantal perioden van capaciteitslevering verbonden is tijdens dewelke een capaciteitsleverancier een capaciteitsvergoeding ontvangt;85° "onrechtstreekse buitenlandse capaciteit": de capaciteit die zich buiten de Belgische regelzone bevindt die een bijdrage tot de bevoorrading van de Belgische markt levert via de interconnecties;86° "rechtstreekse buitenlandse capaciteit": de capaciteit gesitueerd buiten het Belgisch grondgebied, maar via een specifieke kabel enkel en alleen verbonden met de Belgische regelzone, na de inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, en die onderworpen is aan dezelfde rechten en plichten als een overeenstemmende capaciteit gevestigd op het Belgische grondgebied; 87° "gerichte veiling": het mechanisme van veilingen georganiseerd door middel van een specifieke kalender en/of door middel van bijzondere nadere regels.".

Art. 3.De titel van hoofdstuk IIbis van dezelfde wet, wordt vervangen door de volgende titel: "Hoofdstuk IIbis. - Capaciteitsmechanismen".

Art. 4.In hoofdstuk IIbis van dezelfde wet, wordt een afdeling 1 ingevoegd met titel "Afdeling 1. - Strategische reserve" die de huidige tekst van de artikelen 7bis tot 7decies bevat.

Art. 5.In hoofdstuk IIbis van dezelfde wet, wordt een afdeling 2 met titel "Afdeling 2. - Capaciteitsvergoedingsmechanisme" ingevoegd.

Art. 6.In afdeling 2, ingevoegd door artikel 5, wordt een artikel 7undecies ingevoegd, luidende: "

Artikel 7undecies.§ 1. Er wordt een capaciteitsvergoedingsmechanisme ingesteld.

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme functioneert op basis van periodieke veilingen met het oog op de toekenning van de capaciteitsvergoeding.

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme is zodanig ontworpen dat de kostprijs ervan zo laag mogelijk blijft.

De opdrachten die in deze afdeling toegekend worden aan de netbeheerder en aan de contractuele tegenpartij, aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies, maken openbaredienstverplichtingen uit. § 2. Op basis van een methode die wordt vastgesteld door de Koning, op voorstel van de netbeheerder, opgesteld na raadpleging van de marktspelers en na advies van de commissie, stelt de netbeheerder, na raadpleging van de marktspelers over met name de basishypotheses, de twee volgende verslagen op: 1° een eerste verslag [...] dat de berekeningen bevat van het noodzakelijke capaciteitsvolume en het aantal uren tijdens dewelke deze capaciteit gebruikt zal worden ten behoeve van de toereikendheid, met het oog op het verzekeren van het vereiste niveau aan bevoorradingszekerheid zoals bepaald in paragraaf 3, voor de veilingen van één jaar en van vier jaar vóór de periode van capaciteitslevering.

Dit verslag omvat eveneens een voorstel voor een minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering plaatsvindt. Dit minimaal te reserveren volume is minstens gelijk aan de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale piekcapaciteit af te dekken; en 2° een tweede verslag dat een voorstel bevat van parameters, berekend op basis van het volume bedoeld in het 1°, die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de veiling van vier jaar vóór de periode van capaciteitslevering, met name de vraagcurve, de prijslimiet(en), de referentieprijs, de uitoefenprijs en de reductiefactoren.Dit verslag bevat eveneens de noodzakelijke aanpassingen voor de veiling van één jaar vóór de periode van capaciteitslevering.

Voorafgaand aan de opmaak van het verslag bedoeld in het eerste lid, 1°, stelt de Algemene Directie Energie alle informatie die nuttig is voor die analyse en waarover het beschikt, ter beschikking van de netbeheerder.

Uiterlijk op 15 december van elk jaar worden de in het eerste lid bedoelde verslagen voor advies bezorgd aan de commissie en aan de Algemene Directie Energie.

De Algemene Directie Energie en de commissie maken uiterlijk op 15 februari hun respectieve adviezen met betrekking tot deze verslagen over aan de minister.

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar, op basis van de verslagen en de adviezen bedoeld in het eerste en het vierde lid, met het oog op het verzekeren van het vereiste niveau aan bevoorradingszekerheid zoals bepaald in paragraaf 3, na overleg in de Ministerraad, geeft de minister instructie aan de netbeheerder om de veilingen te organiseren voor de onderzochte perioden van capaciteitslevering, stelt de parameters vast die nodig zijn voor hun organisatie en bepaalt het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt. Dit minimaal te reserveren volume is minstens gelijk aan de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale piekcapaciteit af te dekken, vermeerderd met de onzekerheidsmarge vervat in de initiële volumeberekening uitgevoerd door de netbeheerder in het verslag bedoeld in het eerste lid, 1°.

De verslagen, adviezen en beslissing, zoals bedoeld in het eerste tot het vijfde lid, worden gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Energie. § 3. Het te bereiken niveau van bevoorradingszekerheid dat wordt vooropgesteld voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme, komt overeen met de vraagcurve, die gekalibreerd wordt met als referentie: 1° desgevallend, de geharmoniseerde normen vastgesteld door de in deze aangelegenheid bevoegde Europese instellingen;2° bij het ontbreken van geharmoniseerde normen op Europees niveau, desgevallend de geharmoniseerde normen vastgesteld op regionaal niveau, inzonderheid op het niveau van de Centraal-West-Europese elektriciteitsmarkt;3° bij het ontbreken van zulke normen, een berekening van een LOLE van minder dan 3 uur en van een LOLE95 van minder dan 20 uur. § 4. De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de criteria en/of nadere regels voor het in aanmerking komen voor de prekwalificatieprocedure. Deze criteria en/of nadere regels beogen: 1° de mogelijkheid voor de capaciteitshouders die genieten of genoten hebben van steunmaatregelen om deel te nemen aan de prekwalificatieprocedure;2° de minimumdrempel in MW, na toepassing van de reductiefactoren, waaronder de capaciteitshouders niet kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure;3° de voorwaarden waaronder de houders van rechtstreekse en onrechtstreekse buitenlandse capaciteit kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure.Deze voorwaarden worden vastgesteld voor het eerste leveringsjaar, na advies van de commissie en van de netbeheerder; zij houden rekening met de verwachte effectieve bijdrage van deze capaciteit tot de bevoorradingszekerheid van België en met het afsluiten van akkoorden onder de betrokken netbeheerders.

De netbeheerder start het prekwalificatieproces uiterlijk op 1 juni op en deelt het resultaat uiterlijk vijftien dagen voor de start van de veilingen aan de capaciteitshouders mee.

Iedere in aanmerking komende houder van productiecapaciteit gelokaliseerd in de Belgische regelzone moet een prekwalificatiedossier indienen. Elke andere in aanmerking komende capaciteitshouder gelokaliseerd in de Belgische regelzone en, onder de voorwaarden bepaald door de Koning krachtens het eerste lid, elke houder van buitenlandse capaciteit is toegestaan om een prekwalificatiedossier in te dienen.

In het geval dat een houder van productiecapaciteit bij indiening van zijn prekwalificatiedossier niet beschikt over de individuele vergunning, zoals bedoeld in artikel 4, bevat het prekwalificatiedossier alle noodzakelijke informatie voor het verkrijgen van deze individuele vergunning, die vereist is krachtens artikel 4 en diens uitvoeringsbesluiten. § 5. Gelijktijdig met de indiening van het prekwalificatiedossier, dient de capaciteitshouder, die een capaciteitscontract wenst te verkrijgen voor meer dan één periode van capaciteitslevering, een ten opzichte van de criteria bepaald krachtens het vierde lid gemotiveerd en gedetailleerd investeringsdossier in bij de commissie.

Na onderzoek van het investeringsdossier bepaalt de commissie de klassering van de capaciteit in een capaciteitscategorie. De beslissing van de commissie betreft enkel de investeringsdossiers van capaciteiten die de netbeheerder heeft geprekwalificeerd. Deze laatste verstrekt de commissie, met al de nodige zorgvuldigheid, alle informatie die hiervoor nodig is.

De commissie deelt haar beslissing uiterlijk vijftien dagen voor de start van de veiling aan de capaciteitshouder mee.

Na afloop van de veiling deelt de commissie, indien het bod van deze capaciteit weerhouden is, aan de netbeheerder en aan de contractuele tegenpartij aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies, de capaciteitscategorie mee waaronder deze valt.

Op voorstel van de commissie, opgesteld na openbare raadpleging en na advies van de netbeheerder, legt de Koning de criteria vast voor het in aanmerking komen van de investeringskosten, die toelaten om elke capaciteit in een capaciteitscategorie te klasseren, en de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden. § 6. Voor iedere periode van capaciteitslevering worden twee veilingen georganiseerd door de netbeheerder: een eerste veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering, en een tweede veiling één jaar voor de periode van capaciteitslevering.

Elke veiling begint ten laatste op 1 oktober en wordt op 31 oktober afgesloten door de publicatie van de resultaten van de veiling. De netbeheerder deelt de resultaten van de veilingen mee aan de minister.

Elke capaciteitshouder die na het doorlopen van de prekwalificatieprocedure in aanmerking komt en geselecteerd is, mag deelnemen aan de veiling. Een capaciteitshouder kan beslissen om geen bieding in te dienen in het kader van de veiling voor het geheel of een deel van zijn capaciteit, op voorwaarde dat hij de netbeheerder er voorafgaand aan de veiling van op de hoogte brengt. De netbeheerder houdt rekening met deze niet-aangeboden capaciteit voor de veiling overeenkomstig de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in paragraaf 8. § 7. Na afloop van de veiling, sluiten de capaciteitsleveranciers een capaciteitscontract af met de contractuele tegenpartij aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies. Het capaciteitscontract beschrijft de verplichtingen van de capaciteitsleverancier, met name de beschikbaarheidsverplichting en de verplichting tot het terugbetalen aan de contractuele tegenpartij van het positieve verschil tussen de referentieprijs en de uitoefenprijs. Het capaciteitscontract is in overeenstemming met de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme als bedoeld in paragraaf 8. De standaardcapaciteitscontracten worden goedgekeurd door de commissie, op voorstel van de contractuele tegenpartij, in voorkomend geval opgesteld in samenwerking met de netbeheerder, en worden gepubliceerd op de website van de contractuele tegenpartij.

Gedurende de hele periode van capaciteitslevering gaat de netbeheerder de beschikbaarheid na van de gecontracteerde capaciteit, in overeenstemming met de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in paragraaf 8.

Als tegenprestatie voor de verplichtingen vervat in het capaciteitscontract, kent de contractuele tegenpartij aangewezen in overeenstemming met artikel 7quaterdecies, aan de capaciteitsleveranciers een capaciteitsvergoeding toe (in EUR/MW/jaar). Deze capaciteitsvergoeding wordt maandelijks betaald, vanaf de eerste maand van de periode van capaciteitslevering.

Het aantal perioden van capaciteitslevering waarvoor de leverancier een capaciteitsvergoeding ontvangt, zoals bepaald in het capaciteitscontract, bedraagt maximaal één, drie, acht of vijftien perioden, in functie van de capaciteitscategorie waartoe de gecontracteerde capaciteit behoort. § 8. Na raadpleging van de netgebruikers, legt de netbeheerder de werkingsregels van het capaciteits-vergoedingsmechanisme ter goedkeuring voor aan de commissie. Deze regels beogen: 1° de concurrentie in de veilingen zoveel mogelijk te stimuleren;2° elk misbruik van de markt te voorkomen;3° de economische efficiëntie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme te verzekeren om ervoor te zorgen dat de toegekende capaciteitsvergoedingen passend en evenredig zijn en dat de mogelijke negatieve effecten op de goede werking van de markt zo beperkt mogelijk zijn;4° de technische beperkingen van het net te respecteren en rekening te houden met de bepalingen van het technisch reglement betreffende de indiening en de behandeling van aanvragen voor aansluiting aan het transmissienet en het afsluiten van aansluitingscontracten. De werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme omvatten in het bijzonder: 1° de criteria en modaliteiten inzake prekwalificatie;2° de veilingsmodaliteiten;3° de beschikbaarheidsverplichtingen voor de capaciteitsleveranciers, en de penaliteiten voor schending van deze verplichtingen;4° de financiële garanties die de capaciteitsleveranciers moeten leveren;5° ten laatste één jaar voor de eerste periode van capaciteitslevering, de mechanismen ter organisatie van de secundaire markt;6° de nadere regels voor de uitwisseling van informatie en de regels die de transparantie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme waarborgen. Uiterlijk op 15 mei van elk jaar, publiceert de netbeheerder, met respect voor het vertrouwelijk karakter van commercieel gevoelige informatie, de goedgekeurde werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme op zijn website. § 9. De controle van de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme wordt aan de commissie toevertrouwd, die hiervoor beschikt over de bevoegdheden die hem worden toegekend in artikel 26, § 1bis, eerste lid. De Koning kan de nadere regels van deze controle bepalen, onverminderd de bevoegdheden toegekend aan de commissie door artikel 23, § 2.

Art. 7.In hoofdstuk IIbis van dezelfde wet, wordt een afdeling 3 met titel "Afdeling 3. - Gerichte veilingen" ingevoegd.

Art. 8.In afdeling 3, ingevoegd door artikel 7, wordt een artikel 7duodecies ingevoegd, luidende: "

Artikel 7duodecies.§ 1. In het geval de netbeheerder of de commissie de minister meldt, of in het geval de minister vaststelt op basis van onderbouwde analyses, [...,] dat een manifest risico voor de bevoorradingszekerheid van de Belgische regelzone bestaat, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en na advies van de netbeheerder en de commissie, een gerichte veiling organiseren. In voorkomend geval, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het na te streven volume aan veilingen, alsook de andere parameters die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de veiling.

In het geval de minister vaststelt dat de termijn voor de implementatie van het geheel van de stappen die voorafgaan aan de instelling van een capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies of de termijnen die nodig zijn voor de verwezenlijking van nieuwe capaciteit te lang zijn, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een gerichte veiling organiseren. In voorkomend geval, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het na te streven gedeelte van het volume aan veilingen, alsook de andere parameters die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de veiling. § 2. De procedure van gerichte veilingen is gebaseerd op de principes van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies, §§ 2 tot 8, en doet geen afbreuk aan dit mechanisme. Indien de gerichte veiling plaatsvindt voor de volledige invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies, §§ 2 tot 8, is deze veiling slechts een gedeeltelijke implementatie die moet worden vervolledigd door het organiseren van aanvullende veilingen zodat het volledige volume van de benodigde capaciteit kan worden bereikt."

Art. 9.In hoofdstuk IIbis van dezelfde wet, wordt een afdeling 4 met titel "Afdeling 4. - Uitbouw van nieuwe capaciteiten" ingevoegd.

Art. 10.In afdeling 4, ingevoegd door artikel 9, wordt een artikel 7terdecies ingevoegd, luidende: "

Artikel 7terdecies.Bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de netbeheerder en de commissie, kan de Koning iedere andere maatregel nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks leidt tot de uitbouw van nieuwe capaciteiten, teneinde 's lands bevoorradingszekerheid te verzekeren. Dit besluit kan slechts genomen worden wanneer blijkt dat de maatregelen bedoeld in de artikelen 7undecies en 7duodecies niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Het besluit bedoeld in het eerste lid, wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad, indien het niet bij wet bekrachtigd is binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding.".

Art. 11.In hoofdstuk IIbis van dezelfde wet, wordt een afdeling 5 met titel "Afdeling 5. - Financiering van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en aanstelling van de contractuele tegenpartij" ingevoegd.

Art. 12.In afdeling 5, ingevoegd door artikel 11, wordt een artikel 7quaterdecies ingevoegd, luidende: "

Artikel 7quaterdecies.§ 1. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de commissie en de netbeheerder, de financieringswijze van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en, in voorkomend geval, van de maatregelen vervat in de artikelen 7duodecies en 7terdecies, alsook de niet discriminerende nadere regels inzake de afwenteling van de te financieren bedragen. Hij wijst in hetzelfde besluit de contractuele tegenpartij aan en, in voorkomend geval, de administratieve en financiële controles waaraan deze tegenpartij onderworpen is.

De eerste toepassing van de financieringswijze, zoals bepaald krachtens het eerste lid, vindt ten vroegste drie jaar voor de eerste periode van capaciteitslevering plaats. Het te financieren bedrag wordt bepaald rekening houdend met de geschatte kosten op basis van de resultaten van de eerste veilingen.

Het besluit bedoeld in het eerste lid, wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad, indien het niet bij wet bekrachtigd is binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding. § 2. In afwachting van de eerste toepassing van de financieringswijze bepaald krachtens paragraaf 1, worden de kosten van de netbeheerder verbonden aan de verplichtingen die hem worden opgelegd krachtens artikel 7undecies en, in voorkomend geval, krachtens artikel 7duodecies en artikel 7terdecies, gedekt door de toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 7octies.". HOOFDSTUK 3. - Opheffings- en inwerkingstredingsbepalingen

Art. 13.De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de artikelen 5, 7bis, §§ 1 tot 4, en 7ter tot 7novies van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, opheffen.

Art. 14.Deze wet treedt in werking op de tiende dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, uitgezonderd: - de artikelen 5 en 6 die in werking treden tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de bekendmaking die: 1° de kennisgeving vaststelt van de beslissing van de Europese Commissie volgens dewelke de steunmaatregelen bedoeld in de artikelen 5 en 6 geen onverenigbare staatssteun vormen in de zin van artikel 107 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, of 2° het verstrijken vaststelt van de termijnen bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De minister laat deze bekendmaking ten laatste tien dagen na ontvangst van deze beslissing van de Europese Commissie of binnen de tien dagen volgend op het verstrijken van voormelde termijn, in het Belgisch Staatsblad publiceren; - de artikelen 7 en 8 die in werking treden tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de bekendmaking die: 1° de kennisgeving vaststelt van de beslissing van de Europese Commissie volgens dewelke de steunmaatregelen bedoeld in de artikelen 7 en 8 geen onverenigbare staatssteun vormen in de zin van artikel 107 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, of 2° het verstrijken vaststelt van de termijnen bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De minister laat deze bekendmaking ten laatste tien dagen na ontvangst van deze beslissing van de Europese Commissie of binnen de tien dagen volgend op het verstrijken van voormelde termijn in het Belgisch Staatsblad publiceren; - de artikelen 9 en 10 die in werking treden tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de bekendmaking die: 1° de kennisgeving vaststelt van de beslissing van de Europese Commissie volgens dewelke de steunmaatregelen bedoeld in de artikelen 9 en 10 geen onverenigbare staatssteun vormen in de zin van artikel 107 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, of 2° het verstrijken vaststelt van de termijnen bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De minister laat deze bekendmaking ten laatste tien dagen na ontvangst van deze beslissing van de Europese Commissie of binnen de tien dagen volgend op het verstrijken van voormelde termijn, in het Belgisch Staatsblad publiceren.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-3584 (2018/2019) Integraal Verslag : 4 april 2019.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^