Wet van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 14 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Ko

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2006015141
pub.
14/11/2008
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 (1) (2)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Zitting 2005-2006. Senaat : Documenten. - Ontwerp van wet ingediend op 16 mei 2006, nr. 3-1717/1. - Verslag, nr. 3-1717/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 6 juli 2006. - Stemming vergadering van 6 juli 2006.

Kamer van volksvertegenwoordigers : Document. - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 51-2606/1. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 51-2606/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 13 juli 2006. - Stemming, vergadering van 13 juli 2006. (2) Dit Akkoord treedt in werking op 2 oktober 2006. 21 maart 2005 Excellentie, Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 (« de Overeenkomst »).

In het licht van de uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991, welke een integrerend deel uitmaken van de Overeenkomst, en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het Continentaal Plat, ondertekend te Brussel op 18 december 1996, heb ik de eer U volgend amendement voor te stellen op de Overeenkomst : - in Artikel 1(1) van de Overeenkomst, wordt er een bijkomend punt nr. 4 toegevoegd als volgt : 4. 51° 52'34,012'' 02° 32'21,599'' Indien de regering van het Koninkrijk België met wat voorafgaat kan instemmen, heb ik de eer U voor te stellen dat deze Nota en het Antwoord van Uw Excellentie de Overeenkomst zal uitmaken tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van het Koninkrijk België.Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in kennis wordt gesteld door de regering van het Koninkrijk België dat is voldaan aan de vereisten van zijn nationale wetgeving voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

Ik neem deze gelegenheid te baat om Uw Excellentie opnieuw mijn bijzondere hoogachting te getuigen.

Richard KINCHEN.

7 juni 2005 Excellentie, Ik heb de eer ontvangst te melden van uw brief van 21 maart 2005, zoals volgt : « Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 (« de Overeenkomst »).

In het licht van de uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991, welke een integrerend deel uitmaken van de Overeenkomst, en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het Continentaal Plat, ondertekend te Brussel op 18 december 1996, heb ik de eer U volgend amendement voor te stellen op de Overeenkomst : - in Artikel 1(1) van de Overeenkomst, wordt er een bijkomend punt nr. 4 toegevoegd als volgt : 4. 51° 52'34,012'' 02° 32'21,599'' Indien de regering van het Koninkrijk België met wat voorafgaat kan instemmen, heb ik de eer U voor te stellen dat deze Nota en het Antwoord van Uw Excellentie de Overeenkomst zal uitmaken tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van het Koninkrijk België.Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in kennis wordt gesteld door de regering van het Koninkrijk België dat is voldaan aan de vereisten van zijn nationale wetgeving voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst. » Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat mijn Regering kennis heeft genomen van de inhoud van uw brief.

Ik neem deze gelegenheid te baat om Uw Excellentie opnieuw mijn bijzondere hoogachting te getuigen.

Karel DE GUCHT.

21 March 2005 Your Excellency, I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Belgium relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries, done at Brussels on 29 May 1991 (« the Agreement »).

In the light of the exchange of letters done at Brussels on 29 May 1991 which formed an integral part of the Agreement, and of the Treaty between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands on the Delimitation of the Continental Shelf, done at Brussels on 18 December 1996, I have the honour to propose the following amendment to the Agreement: in Article 1(1) of the Agreement, an additional Point N° 4 shall be added, as follows: 4. 51° 52'34.012'' 02° 32'21.599'' If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Kingdom of Belgium, I have the honour to propose that this Note, together with Your Excellency's Reply, shall constitute an agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Belgium. This agreement shall enter into force on the date of receipt by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the notification by the Government of the Kingdom of Belgium of the completion of its constitutional formalities required to bring it into effect.

I have the honour to convey to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Richard Kinchen 7 June 2005.

Your Excellency, I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 21 March 2005, which reads as follows: « I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Belgium relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries, done at Brussels on 29 May 1991 (« the Agreement »).

In the light of the exchange of letters done at Brussels on 29 May 1991 which formed an integral part of the Agreement, and of the Treaty between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands on the Delimitation of the Continental Shelf, done at Brussels on 18 December 1996, I have the honour to propose the following amendment to the Agreement: in Article 1(1) of the Agreement, an additional Point N° 4, shall be added as follows: 4. 51° 52'34.012'' 02° 32'21.599'' If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Kingdom of Belgium, I have the honour to propose that this Note, together with Your Excellency's Reply, shall constitute an agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Belgium. This agreement shall enter into force on the date of receipt by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the notification by the Government of Belgium of the completion of its constitutional formalities required to bring it into effect. » I have the honour to inform you that my Government has taken note of the contents of your letter.

I avail myself of the opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Karel DE GUCHT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^