Wet van 22 december 2009
gepubliceerd op 19 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003477
pub.
19/01/2010
prom.
22/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2009. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Zij beoogt inzonderheid de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG.

Art. 2.In artikel 121, § 1, eerste lid, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 2009, worden tussen de woorden « collectief beheer van beleggingsportefeuilles » en « alsook de toepassing van elke andere wetsbepaling » de woorden « , artikel 22, § 1, of artikel 23, § 1, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, artikel 50, § 2, derde lid, en § 3 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder, en de toegang tot betalingssystemen » ingevoegd.

Art. 3.Artikel 122 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 2009 wordt aangevuld met de bepalingen onder 39°, 40°, 41° en 42°, luidende : « 39° door de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten tegen de beslissingen tot inschrij-ving of tot weigering van inschrijving in een categorie van het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, tot schrapping, tot verbod van activiteiten, tot schorsing, tot wijziging van de inschrijving en tot aanmaning, alsook tegen de beslissingen tot gevolg hebbende het verlies van rechtswege van inschrijving, die de CBFA heeft genomen krachtens artikelen 7, § 2, en 18 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten;40° door de aanvrager van een vergunning, tegen de beslissingen inzake vergunning die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 8 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalings-instellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen.Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de CBFA geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het derde lid van het voormelde artikel 8 vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep behandeld als was de aanvraag verworpen; 41° door de betalingsinstelling, tegen de beslissingen die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 19, derde lid, van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen;42° door de betalingsinstelling tegen de beslissingen die de CBFA heeft genomen krachtens artikel 35, § 1, tweede lid, 1°, 3° en 4° en tegen de gelijkaardige beslissingen genomen krachtens artikel 44 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen.Het beroep schorst de beslissing en haar bekendmaking, tenzij de CBFA, bij ernstig gevaar voor de betalingsdienstgebruikers, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niettegenstaande elk beroep. »

Art. 4.De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een overtreding uitmaakt van de bepalingen van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten of van een van haar uitvoeringsbesluiten.

Art. 5.Artikel 589 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007, wordt aangevuld met de bepaling onder 17°, luidende : « 17° in artikel 59 van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. »

Art. 6.Deze wet treedt in werking op 1 november 2009, met uitzondering van artikel 4 en 5 die op hetzelfde ogenblik in werking treden als de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Kimaat en Energie, belast met Consumentenzaken, P. MAGNETTE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota's Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers : 52-2183 - 2008/2009 : Nr. 1 : Wetsontwerp. 52-2183 - 2009/2010 : Nr. 2 : Verslag Nr. 3 : Teskt verbeterd door de Commissie.

Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 12 november 2009.

Stukken van de Senaat : 4-1497 - 2009/2010 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Versalg Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 3 december 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^