Wet van 22 december 2009
gepubliceerd op 29 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024499
pub.
29/12/2009
prom.
22/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2009. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Art. 2.Artikel 4, § 1, en artikel 5 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook worden telkens aangevuld met een lid, luidende : « De uitzondering bedoeld in het eerste lid geldt tot 1 juli 2014.

Niettemin kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na overleg met de sector een einde maken aan deze uitzondering vanaf 1 januari 2012. »

Art. 3.In de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene tegeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidende : « 10/1. Zijn overeenkomstig van toepassing op de artikelen 1 tot 9, de artikelen 3, 5 en 7 van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen. ».

Art. 4.Artikel 11, § 2, 3°, van dezelfde wet wordt opgeheven uiterlijk op 1 juli 2014. Niettemin kan de Koning deze opheffing vervroegen vanaf 1 januari 2012 bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na overleg met de sector.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven, te Brussel, 22december 2009.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, afwezig, de Minister van Pensioenen en Grote Steden, D. DAERDEN Met s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCQ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 52 2306 (2008/2009) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendement. 003 : Verslag namens de Commissie. 004 : Tekst aangenomen door de Commissie. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. 006 : Amendement ingediend in plenaire vergadering.

Zie ook : Integraal verslag nr. 131 van 17 december 2009.

Stukken van de Senaat : Doc 4-1559 - 2008/2009 : 001 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. 002 : Verslag.

Aanneming door de Senaat zonder amendering.

Overzending op 19 december aan de Kamer voor bekrachtiging door de Koning.

Zie ook : Handelingen van de Senaat : 18 december 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^